Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn, unge og familie Børn/unge med funktionsnedsættelse

Børn/unge med funktionsnedsættelse

Funktionsnedsættelse

Du har mulighed for at træne dit barn med handicap helt eller delvist hjemme. Familien skal opfylde tre betingelser for hjemmetræning:

 1. Den foreslåede træningsmetode skal imødekomme barnets behov.
 2. Familiens samlede situation og forældrenes personlige ressourcer vurderes i forhold til, at de kan påtage sig at træne barnet.
 3. De foreslåede metoder er dokumenterbare.

Ønsker du som forælder at træne dit barn helt eller delvist i hjemmet, gælder følgende regler:

 • Dit barn skal visiteres eller opfylde betingelserne for at blive visiteret til en særlig daginstitution, jf. barnets lov § 82, eller et særligt klubtilbud, jf. barnets lov § 84, men du ønsker i stedet hel eller delvis støtte til hjemmetræning.
 • Familien skal opfylde de tre betingelser beskrevet ovenfor.
 • Ansøgningen om hjemmetræning stiles til din sagsbehandler i Handicapcentret for Børn.

Spørgsmål som vil være vigtige at overveje inden du og din familie tager beslutning om hel eller delvis hjemmetræning:

 • Hvilke tanker har familien gjort sig omkring organisering af hverdagen og familiens liv som helhed?
 • Hvilke overvejelser er der gjort i forhold til at eventuelle søskendes ønsker og behov tilgodeses?
 • Hvordan forholder eventuelle søskende og andre familiemedlemmer sig til hjemmetræningen?
 • Kan familien hente støtte i netværket? (eventuelt hos hvem og til hvad?)

Har du spørgsmål til eller vil i kontakt med en familie, der allerede hjemmetræner, så henvend dig til din sagsbehandler.

Proceduren for visitering til hjemmetræning:

Timeaflastning til forældre med hjemmeboende børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Forældre med hjemmeboende børn med handicap kan få timeaflastning i eget hjem.

Timeaflastningen kan eksempelvis bruges til:

 • En fast tilbagevendende pasning på aftalte tidspunkter.
 • Pasning, når barnet er sygt - sygdommen skal være forårsaget af barnets handicap.
 • Pasning eller aktivering af barnet, så forældrene har mulighed for ”voksentid” samt tid med familiens andre børn.
 • Overvågning om natten, så forældrene kan få sovet.
 • Ledsagelse af barnet til dagtilbud, træning, fritidsaktiviteter m.v.

Hvordan får du timeaflastning?

Når du skal søge om timeaflastning, skal du henvende dig til din sagsbehandler i Kerteminde Kommune.

Bevilger din sagsbehandler timeaflastning, vil du blive kontaktet af Aflastningsordningen med henblik på et hjemmebesøg. Besøgets primære formål er, at Aflastningsordningen får:

 • En beskrivelse af dit barn og barnets handicap.
 • Dine ønsker med hensyn til tidspunkter og indhold af timeaflastningen.
 • Dine ønsker om aflastningspersonens kvalifikationer m.v

Aflastningsordningen bruger oplysningerne til at foretage en matchning mellem dit barn og dig samt en aflastningsperson.
 

Arbejdsgiverrollen

Når du har ansat en aflastningsperson, er det dig, der har det formelle arbejdsgiveransvar. Det indebærer blandt andet ansvar for oplæring af og opfølgning sammen med aflastningspersonen. Herudover har du ansvaret for arbejdsplanlægningen samt godkendelse og indsendelse af aflastningspersonens arbejdsseddel hver måned. 
 

Yderligere information

Timeaflastning bevilges efter Barnets lov §86. Bevillingskompetencen ligger hos Handicapteamet i Børne- og Familieafdelingen. Ønsker du at vide mere om timeaflastning eller Aflastningsordningen, er du altid velkommen til at kontakte Handicapteamet i Børne- og Familieafdelingen.

Ledsageordning er et tilbud til børn, der har et handicap og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Børn kan få ledsager, når de er fyldt 12 år.

Ledsagelse er gratis, men du skal selv betale for udgifter i forbindelse med ledsagelsen. Det kan fx være billetter eller mad til ledsageren. Du kan dog få dækket disse udgifter med op til 837 kroner årligt (2015-niveau). Du skal sandsynliggøre, at du har haft udgifterne med kvitteringer eller på anden vis.

Bevilling af ledsagelse sker på baggrund af en konkret individuel vurdering. Lovgrundlaget er Barnets lov §89.

Ved vurdering af, om dit barn er berettiget til en ledsageordning, skal der lægges vægt på, at:

 • Barnet ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
 • Barnet kan give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter.
 • Barnet er bevidst om indholdet i aktiviteten.
 • Der ikke må være tale om pædagogisk opgave, personlig pleje og praktisk hjælp.

Legeteket er en samling af pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, førskolematerialer og sansemotoriske materialer.
Legeteket tilbyder rådgivning og vejledning i valg af legetøj og andre stimulerende materialer til børn med særlige behov i alderen 0 til 7 år.
Legetøjet kan lånes i en begrænset periode.
Alle udlån er gratis.

Det er Legetekets opgave at
•    Støtte forældre til børn med særlige behov ved hjælp af rådgivning og udlån af stimulerende og udviklende materialer
•    Støtte fagfolk, der dagligt er i kontakt med børn, som har brug for støtte og vejledning i deres udvikling ved hjælp af rådgivning, erfaringsudveksling og udlån
Du kan kontakte legeteket for nærmere aftale. 
Se kontaktoplysninger på hjemmesiden for Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

Link legetek http://ckv.rsyd.dk/wm444309

Datateket er et tilbud til børn I alderen 2-7 år, som har brug for ekstra hjælp og støtte i deres udvikling – samt til deres forældre, fagfolk og institutioner.
 
I Datateket kan man få rådgivning og vejledning i valg af udviklingsorienterede lærespil til computer og tablets, samt i den pædagogiske anvendelse af spillene.
Computerspil, apps og evt. håndteringsudstyr kan lånes i en aftalt periode.

Du kan kontakte datateket for nærmere aftale. 
Se kontaktoplysninger på hjemmesiden for Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

Link datatek, klik Her 

Forældre kan  i visse tilfælde få dækket tabt arbejdsfortjeneste. Det kan være, hvis deres barn på grund af handicap eller lidelse har behov for at blive passet hjemme eller skal til behandlinger.

Forældre har mulighed for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste i en kortere eller længere periode. Det er muligt at få dækket fra få timer ugentligt til fuld tid. Omfanget afhænger af dit barns behov for at blive passet i hjemmet.

Yderligere information

Du kan kontakte dit barns sagsbehandler i Kerteminde Kommune for yderligere information.

Har du et barn med handicap, kan du få hjælp til udgifter, der er en konsekvens af barnets handicap.

Dækning af merudgifter

Du kan søge om at få dækket nødvendige merudgifter, når dit barn med handicap eller lidelse bor hos dig. Barnet skal være under 18 år og med betydelig og varig nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk lidelse.

Merudgiftsydelsen beregnes ud fra de skønnede årlige nødvendige merudgifter.

Du skal huske at søge om merudgifter før du afholder udgiften.

Udbetaling

Du skal ikke søge om hjælp for hver enkelt udgift. Sammen med sagsbehandleren laver I et overslag over de sandsynlige behov for det kommende år, og hvad det medfører af merudgifter.

Du får sammen med afgørelsen en kopi af beregningen af merudgifterne. Du vil her kunne se de enkelte ting der er bevilget merudgifter til.

Merudgiftsydelsen udbetales til den/de forældre, der forsørger barnet i hjemmet. Ønsker I det, kan taxa, medicin og aflastning udbetales direkte til leverandøren.

Ydelsen er uafhængig af indkomst og formue og ikke skattepligtig.

Yderligere information

Du kan kontakte dit barns sagsbehandler i Kerteminde Kommune for yderligere information.

I overgangen fra ung til voksen er der rent lovgivningsmæssigt mange ting, som ændrer sig, og mange spørgsmål som den unge og I som forældre skal tage stilling til.

Ved det 18. år bliver den unge personlig myndig, og skal i det omfang, den unge selv evner det tage ansvar for sit liv og udvikling.

Inden den unge bliver 18 år vil der derfor i samarbejde med den unge skulle klarlægges en række forhold f.eks.:

 • Forsørgelsesmuligheder
 • Beskæftigelses-/ Aktivitetsmuligheder
 • Mulige boformer
 • Muligheder for hjælp og støtte
 • Hjælpemidler og boligindretninger
 • Værgemål, testamente, arv, forsikring

Forældre til en ung skal skal være opmærksom på:

 • at forældre ikke længere er part i sagen når den unge er fyldt 18 år. I praksis vil der dog med udgangspunkt i den unges ønsker og behov, samarbejdes med forældrene. Det betyder, at hvor myndighederne tidligere har henvendt sig til forældrene, vil myndighederne som udgangspunkt udelukkende henvende sig til den unge selv, med mindre:
  1. den unge ønsker forældrenes fortsatte medvirken og giver skriftlig fuldmagt
  2. den unge har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, og der er søgt og givet personligt værgemål til forældrene.
 • at vurdering og bevillig til den unge på en række områder sker efter anden lovgivning fra det fyldte 18. år.
 • at der udelukkende er fokus på den unges forhold og behov, hvorimod der tidligere ved vurdering af støttebehov, foranstaltninger m.m. har været fokus på familien. Den unge er myndigt og ikke længere omfattet af forældrenes forsørgelsespligt.
 • at merudgiftsydelser efter servicelovens paragraffer ophører ved det 18. år - også evt. merudgifter, der er bevilget i forbindelse med støtte til bolig og bil. Støtte til disse merudgifter skal nu bevilges efter voksenbestemmelsen og det er ikke sikkert, at de samme merudgifter kan dækkes som før.
 • hvis forældrene har modtaget støtte til bil overgår bilen og forpligtigelsen til den unge ved det 18. år. Hvis den unge ikke ønsker at overtage bilen, skal det samlede lån indfries - også den del af lånet, der ellers ville have været afdragsfrit.
 • hvis forældrene bor i lejebolig kan en eventuel bevilget boligstøtte blive ændret/ophøre, da den unge er blevet selvforsørgende.
 • kompensation for tabt arbejdsfortjeneste bortfalder, når den unge fylder 18 år. Forældrene skal derfor i god tid inden at den unge fylder 18 år tage stilling til egen forsørgelsesmæssige situation og fremtid.

Den unge skal vær opmærksom på:

 • at dine forældre ikke længere automatisk bliver involveret i din sag med kommunen. Hvis du ønsker, at de stadig skal være en del af din sag, skal du give dem skriftlig tilladelse.
 • at overgangen fra ung til voksen kan involvere flere forskellige afdelinger i kommunen.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje