Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Vedligeholdende træning & genoptræning

Vedligeholdende træning & genoptræning

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune, når funktionsevnen gennem vedligeholdende træning vil kunne bevares.

Hvem kan få hjælp?

Hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og det vurderes, at du i en periode har behov for træning for at vedligeholde din funktionsevne fysisk, psykisk eller socialt og forebygge funktionstab.

Før bevilling foretages der en vurdering af, om du kan vedligeholde din funktionsevne eller forebygge funktionstab ved, at du selv søger om deltagelse på hold i en gymnastikforening, træning i et fitnesscenter eller svømning i den offentlige åbningstid.
Såfremt du i forvejen modtager vederlagsfri fysioterapi, som udføres hos en privatpraktiserende fysioterapeut, vil du ikke vurderes berettiget til et tilsvarende tilbud i kommunen.

Hvordan får du hjælp?

Når der opstår behov for vedligeholdende træning, kan du, dine pårørende eller din læge kontakte Center for vedligeholdende træning i Langeskov.

I samarbejde med dig foretages der en konkret individuel vurdering af din funktionsevne samt muligheden for at bevare denne eller undgå funktionstab igennem vedligeholdende træning i en tidsbegrænset periode.

Hvad omfatter træningen, og hvilke aktiviteter omhandler det?

Der vil blive foretaget en udredning af, hvorvidt vedligeholdende træning i en periode vil kunne fastholde din funktionsevne eller forebygge et funktionstab også efter afslutningen af forløbet.

Der tages udgangspunkt i din konkrete situation og behov, således at du fortsat kan være så selvhjulpen som muligt.

Træning tilbydes som holdtræning. Derudover kan der være aktiviteter, som foregår i grupper:

 • Arrangementer
 • Udflugter
 • Underholdning
 • Spisning sammen med andre

Det er træningspersonalets faglige vurdering, der afgør hvilken træningsform, der er nødvendig i din individuelle situation. Det er således ikke muligt at søge specifikt om en bestemt træningsform.

Såvel i starten som i slutningen af indsatsforløbet vil en medarbejder foretage en faglig vurdering af, om der skal være opfølgning på forløbet 3 måneder efter afslutning.

Hvem leverer hjælpen?

Leverandøren af vedligeholdende træning er medarbejdere på Center for vedligeholdende træning i Langeskov.

Hvad forventes af dig?

Kerteminde Kommune har til hensigt at skabe et velfungerende samarbejde med dig, hvorfor det forventes, at:

 • Du tager aktiv del i planlægningen af hvilken træning du skal deltage i.
 • Du medvirker aktivt i aktiviteterne.
 • Du tager ansvar for din træning og for at holde dig i gang i hverdagen.
 • Du møder op til det aftalte tidspunkt og er klar til at deltage i træningen.
 • Du melder afbud dagen før, hvis du er forhindret i at komme til den træning, du er tilmeldt.
 • Du, af hensyn til din sikkerhed, ikke har indtaget alkohol eller euforiserende stoffer inden træningen.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til leverandøren

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,

 • At indsatsen er med til at bevare din funktionsevne bedst muligt, så du kan klare dig selv i hverdagen længst muligt og dermed være så selvhjulpen som muligt.
 • Indsatsen planlægges i samarbejde med dig og udføres af uddannede ergo - eller fysioterapeuter, uddannede social- og sundhedsassistenter med teoretisk viden og praktisk erfaring indenfor vedligeholdende træning.
 • Vi aflyser som udgangspunkt ikke træning, men vi kan være nødsaget til det i forbindelse med ferie, sygdom mm.
 • Leverandøren kontakter dig, hvistidspunktet for træning ændres.

Kvalitetsmål i forhold til dig

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,

 • At du oplever, at hjælpen ydes med nærvær, tryghed og respekt.
 • At du oplever at blive inddraget i planlægning af træningen
 • At du oplever træningen som virksom og effektiv
 • At du oplever træningen som meningsfuld og dermed motiverende til efterfølgende at deltage i aktiviteter til vedligeholdelse af det opnåede resultat.

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

GENOPTRÆNING

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune, hvis din funktionsevne er blevet nedsat på grund af bl.a. operation, sygdom eller ulykke.

Hvem kan få hjælp?

Hvis din funktionsevne er midlertidigt nedsat efter længevarende sygdomsforløb eller ulykke, vil det være muligt at komme i et genoptræningsforløb, som ud fra dit behov og forudsætninger vil kunne hjælpe og støtte dig både fysisk, psykisk og socialt til at klare dig selv bedst og længst muligt.

Du kan få bevilget genoptræning, hvis disse betingelser er opfyldt:

 • Ergo- eller fysioterapeuter vurderer, at genoptræning vil kunne forbedre din funktionsevne
 • Det lægefagligt er vurderet, at du har behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehuset, og der er af sygehuset er udarbejdet en genoptræningsplan

Hvad koster hjælpen?

Vedligeholdende træning

Det vedligeholdende træningstilbud er gratis. Der er dog normalvis brugerbetaling ved deltagelse i arrangementer, udflugter, underholdning m.v. ligesom du betaler for den mad og drikkelse, du indtager, mens du er på aktivitetscentret.

Som hovedregel sørger du selv for transport til og fra aktivitetscentret.
Du har mulighed for at ansøge om hjælp til transport. I så fald skal du kontakte visitatorerne i Ældre, Handicap og Sundhed i Kerteminde Kommune.
Hvis du bevilges kørsel, vil du have en egenbetaling pr. enkelttur, som du kan finde i takstbladet på Kerteminde Kommunes hjemmeside.

Genoptræning 

Genoptræningen er gratis.

Hvis du har behov for transport:

Har du en genoptræningsplan (Sundhedsloven § 140) skal du så vidt muligt selv stå for transport.

Hvis du er ude af stand til transportere dig selv eller ikke har pårørende eller andet netværk, der kan varetage opgaven, skal du kontakte den trænende terapeut, som kan arrangere transport.

Har du IKKE en genoptræningsplan (Servicelovens § 86, stk. 1) og er ude af stand til transportere dig selv eller har pårørende eller andet netværk, der kan varetage opgaven, vil der være en egenbetaling pr. enkelttur, som du kan finde i takstbladet på Kerteminde Kommunes hjemmeside.

Hvordan får du hjælp?

Når der opstår behov for genoptræning, kan du eller dine pårørende kontakte Myndighedsafdelingen eller Træningsområdet på telefon 65151255.

Ergo- og fysioterapeuter vil herefter i samarbejde med dig udarbejde en plan med udgangspunkt i en konkret vurdering af dit behov og forudsætninger for genoptræningen.

Hvad kan du få hjælp til?

Terapeuterne udarbejder i samarbejde med dig en plan for, hvilken genoptræning du vil have behov for.

Hvis du har en genoptræningsplan fra sygehuset, planlægges selve træningen af terapeuterne med udgangspunkt i denne plan.

I genoptræningen kan indgå følgende aktiviteter:

 • Individuel træning/ behandling.
 • Genoptræning på træningscenter – holdtræning.
 • Selvtræning efter program.
 • Genoptræning hjemme hos dig selv, når der er behov for råd og vejledning samt afprøvning af varetagelsen af daglige opgaver i eget hjem samt træning i disse.

Formålet med genoptræning er:

 • At du opnår at kunne klare dig selv og de daglige gøremål på egen hånd bedst muligt.
 • At du forbedrer din fysiske, psykiske og sociale funktionsevne for derved at udskyde, nedsætte eller helt undgå at få behov for personlig pleje og hjælp eller praktisk hjælp fra hjemmeplejen.
 • At du selv aktivt kan blive så selvhjulpen som muligt og derved blive i dit eget liv og bolig.

Hvad kan du ikke få hjælp til?

Når du bevilges genoptræning, vil der som udgangspunkt ikke være aktiviteter som:

 • Manuel behandling.
 • El- og termoterapi.
 • Vederlagsfri fysioterapi, som udføres hos privatpraktiserende fysioterapeut.
 • Specialiseret træning, som foregår i sygehusregi.

Hvem leverer hjælpen?

Kerteminde Kommunes ergo- og fysioterapeuter på træningscentre i Kerteminde, Munkebo og Langeskov.

Hvis der fra sygehuset er udarbejdet en genoptræningsplan, vil det være muligt at vælge en anden kommune end Kerteminde Kommune.

Hvis du vælger en anden kommune end Kerteminde Kommune, skal du være opmærksom på, at denne kommunes borgere har fortrinsret, hvorfor du vil kunne få afslag på dette.

FritValgService

I henhold til Sundhedslovens § 140 skal kommunen kontakte dig indenfor 4 dage, og genoptræning opstartes indenfor 7 dage.

Såfremt Kerteminde Kommune ikke kan tilbyde genoptræning efter § 140 indenfor 7 dage, har du ret til at vælge en privat leverandør (jf. bekendtgørelse nr. 918 af 22. juni 2018).

Du er selv ansvarlig for at finde og vælge en leverandør, samt afklare med denne, om der kan tilbydes opstart senest samtidig med Kerteminde Kommunes tilbud om opstart.

Private leverandører skal findes via hjemmesiden

Min genoptræning (mingenoptraening.dk)

Hvad forventes af dig?

Kerteminde Kommune opfatter træningsforløbet som en samarbejdsproces, og det er vores hensigt at skabe et velfungerende samarbejde med dig.

Kerteminde Kommune forventer af dig, at du er motiveret for at træne og samarbejder om at nå de mål, som er sat for træningen. Vi forventer også, at du tager ansvar for din træning og for at holde dig i gang ihverdagen.

Herudover forventer vi af dig, at:

 • Du møder op til det aftalte tidspunkt og er klar til at deltage i træningen.
 • Du melder afbud dagen før, hvis du er forhindret i at komme til træning.
 • Du af hensyn til din sikkerhed ikke har indtaget alkohol eller euforiserende stoffer inden træningen.
 • Ved udeblivelse uden afbud og ingen efterfølgende kontakt til den trænende terapeut, vil dit genoptræningsforløb blive afsluttet.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til leverandøren

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål:

 • At genoptræningen planlægges og udføres af uddannede ergo- eller fysioterapeuter, som er i besiddelse af såvel teoretisk som praktisk viden og erfaring indenfor genoptræningsområdet.
 • At du efter genoptræningen har forbedret din funktionsevne bedst muligt, så du efterfølgende kan opnå at få en forøget livskvalitet ved at blive så selvhjulpen som muligt samt at effekten af genoptræningen fastholdes og dokumenteres.
 • At du i henhold til Sundhedslovens § 140 kontaktes indenfor 4 hverdage og genoptræning opstartes inden for 7 kalender dage.

Kvalitetsmål i forhold til dig

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål:

 • At du oplever, at genoptræningen ydes med nærvær, tryghed og respekt.
 • At du oplever at genoptræningen sker i samarbejde med dig og ud fra dine behov og forudsætninger.
 • At du opfatter genoptræningen som meningsfuld.
 • At du oplever genoptræningen som virksom og effektiv.

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

Hjemmet som arbejdsplads

Når du modtager hjælp, pleje og støtte, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Kerteminde Kommune har indført røgfri arbejdsplads. Det betyder at du ikke må ryge når vi er hos dig og op til en time inden vores besøg. Du skal sikre at der er luftet ud, inden vores besøg.

Klageadgang

Hvis genoptræning er givet efter Sundhedslovens § 140, og du ønsker at klage over denne, skal der klages via Patientombuddet.
Klagen skal være indsendt inden 2 år efter, at du første gang har fået mistanke om eller burde have fået mistanke om fejl i behandlingen.
Klagen skal dog senest være indsendt 5 år efter, at behandlingen fandt sted.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside  www.kerteminde.dk.

Du kan få tilsendt kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte
Myndighed:
Tlf. 65 15 10 60

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Byrådet 21. december 2023.


 

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje