Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringsforløb

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune, når du søger personlig hjælp og pleje eller praktisk hjælp, og det vurderes, at du vil kunne fastholde eller forbedre din funktionsevne i forhold til udførelsen af hverdagens aktiviteter ved en rehabiliteringsindsats.

Hvem kan få hjælp?

Hvis din fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne er nedsat efter f.eks. sygdom, og det vurderes, at det vil være muligt at fastholde eller forbedre denne ved hjælp af en målrettet og tidsafgrænset indsats.

Denne vurdering foretages, når

 • Du første gang søger om personlig hjælp og pleje eller praktisk hjælp, eller søger om yderligere personlig hjælp
 • Du modtager hjælp fra hjemmesygeplejen, og det findes relevant med en hverdagsrehabiliterende indsats
 • Du ved udskrivelse fra sygehus har et øget behov for hjælp, f.eks. i brugen af hjælpemidler

Alder udløser ikke i sig selv tilbud om et rehabiliteringsforløb.

Hvordan får du hjælp?

Når der opstår behov for hjælp til personlig hjælp og pleje eller praktisk hjælp, kan du eller dine pårørende kontakte visitatorerne i 
Ældre, Handicap og Sundhed i Kerteminde Kommune.

Du vil blive kontaktet af en visitator, som i samarbejde med dig afdækker dit funktionsniveau og vurderer, hvorvidt et rehabiliteringsforløb vil kunne fastholde eller forbedre din funktionsevne, så du helt eller
delvist kan forblive eller blive selvhjulpen.

Rehabiliteringsforløbet tilrettelægges på baggrund af en individuel og konkret vurdering, med udgangspunkt i dine behov og ressourcer. Der ses både på din fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.

Hvad kan du få hjælp til?

Du kan få tildelt den nødvendige personlige og praktiske hjælp og støtte samt eventuelle nødvendige hjælpemidler, herunder instruktion i brugen af disse. Der vil i samarbejde med dig blive fastlagt mål for
indsatsen, og du vil modtage en skriftlig afgørelse.

Under rehabiliteringsforløbet vil hjælpen og støtten samt brug af hjælpemidler løbende blive tilpasset udviklingen i din funktioner.

Du kan også få støtte til at få etableret et socialt netværk f.eks. via deltagelse i sociale aktiviteter.

Et rehabiliteringsforløb er et målrettet og tidsafgrænset forløb på op til 8 uger og i særlige tilfælde
op til 12 uger.

Formålet med et rehabiliteringsforløb er derfor:

 • At du opnår at kunne klare dig selv og de daglige gøremål på egen hånd bedst muligt
 • At du forbedrer din fysiske, psykiske og sociale funktionsevne for derved at udskyde, nedsætte eller helt undgå at få behov for personlig pleje og hjælp eller praktisk hjælp fra hjemmeplejen

At få motiveret dig til selv til aktivt at blive så selvhjulpen som muligt og evt. forblive i din egen bolig.

Hvem leverer hjælpen?

Rehabiliteringsforløb leveres af medarbejdere ansat i Kerteminde Kommune.

Hvad koster hjælpen?

Et rehabiliteringsforløb er gratis

Kvalitetsmål

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,

 • At du forbedrer, generhverver eller bevarer din funktionsevne i forhold til at klare dig selv i hverdagen og dermed være så selvhjulpen som muligt.
 • At dit forløb sker på en helhedsorienteret og tværfaglig måde i et tæt samarbejde med dig
 • At du oplever, at hjælpen ydes med nærvær, tryghed og respekt
 • At du oplever at blive inddraget i planlægningen af rehabiliteringsforløbet
 • At du oplever, at indsatsen sker i samarbejde med dig og dine pårørende, og I sammen følger op på
  dine mål

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

Hjemmet som arbejdsplads

Når du modtager hjælp, pleje og støtte, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Kerteminde Kommune har indført røgfri arbejdsplads. Det betyder at du ikke må ryge når vi er hos dig og op til en time inden vores besøg. Du skal sikre at der er luftet ud, inden vores besøg.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om tildeling af hjælp.

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Byrådet 21. december 2023.

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside www.kerteminde.dk

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte

Myndighedsafdelingen
Tlf. 6515 1060
Sikker post: sikkerpost-visitator@kerteminde.dk

 

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje