Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Plejevederlag/terminal pleje

Plejevederlag/terminal pleje

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 

Kvalitetsstandard for plejevederlag/terminal pleje

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune når du som døende har et ønske om at tilbringe den sidste tid enten i dit eget eller en nærtståendes hjem. 

Hvem kan få hjælp? 

Som døende er der mulighed for at tilbringe den sidste tid i dit eget eller en nærtståendes hjem, hvor din nærtstående vil kunne  søge om plejeorlov. 

En nærtstående person er nødvendigvis ikke en person, som du har et egentligt slægtsforhold til. Det kan være din ægtefælle, samlever, børn, forældre eller andre, som du har en nær tilknytning til. 

Som nærtstående, der vil søge om plejeorlov, behøver du ikke at være tilknyttet arbejdsmarkedet men må dog ikke være sygemeldt fra dette. 

Hvordan får du hjælp?

Når der er udfærdiget en terminalerklæring, hvor visse betingelser er opfyldt, kan en nærtstående søge om plejevederlag. 

Ansøgning om plejeorlov og plejevederlag skal ske til visitatorerne i Sundhed, Handicap og Rehabilitering i Kerteminde 
Kommune, når selve plejen skal ske i dit hjem beliggende i kommunen, eller hos den nærtstående i dennes hjem. 

 Betingelser der ved terminalerklæring skal være opfyldt:

 • Prognosen efter en lægefaglig vurdering er, at der er en kort restlevetid
 • Hospitalsbehandling er udsigtsløs i forhold til helbredelse
 • Du har behov for personlig pleje og omsorg
 • Selve plejen sker i dit eller en nærtståendes hjem
 • Tilstanden nødvendiggør ikke indlæggelse eller forbliven på sygehus, ophold i plejebolig, hospice eller lignende

En anden betingelse er, at du ikke modtager respiratorovervågning i døgnets 24 timer, da dette sidestilles med  institutionsophold. 
Ved kommunens behandling af ansøgningen vil der blive foretaget en vurdering af, hvorvidt din pårørende kan varetage  opgaven samt hvorvidt boligen er egnet til, at opgaven kan varetages. Behandling af ansøgning sker hurtigst muligt.

Hvad kan du få hjælp til?

Når du ønsker at tilbringe din sidste tid i dit eget eller en nærtståendes hjem, kan der ydes hjælp til følgende: 

 • Plejevederlag til den nærtstående, der skal pleje dig
 • Udgifter til sygeplejeartikler eller lignende, der ellers ville have været dækket, såfremt du var indlagt på sygehuset
 • Egen-udgiften til ernæringspræparater, hvis din læge har søgt om dækning af udgifter til dette via sygesikringen
 • Udgifter til fysioterapeutisk og psykologisk behandling, hvis behandlingen er lægeordineret og ville have været givet,
  såfremt du var indlagt på sygehuset

Hvad omfatter ordningen om plejevederlag?


Hvis der etableres et plejeforhold mellem en døende og en nærtstående, og den nærtstående er lønmodtager og tilknyttet 
arbejdsmarkedet, vil plejevederlaget blive beregnet i overensstemmelse med reglerne i sygedagpengeloven. 

Plejevederlaget svarer til 1,5 gange det dagpengebeløb, som denne person ville have fået i tilfælde af sygdom i henhold til  
lov om dagpenge ved sygdom og fødsel. Plejevederlaget kan dog ikke overstige den hidtidige indtægt. 

Ifølge lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, kan din plejer i dette tilfælde bevilges orlov fra arbejdsstedet. 

Arbejdsstedet skal i så fald bekræfte, at  der gives orlov fra bevillingsdatoen for plejevederlag og oplyse, hvorvidt der gives orlov med eller uden den sædvanlige løn.

Ved nogle overenskomster gives der ret til den sædvanlige løn, hvilket plejeren selv har ansvar for at undersøge, og i så fald vil 
plejevederlaget blive overført direkte til arbejdsgiveren. 

Bevilges orloven uden den sædvanlige løn, vil der ske refusion til orlovstagers nemkonto. Hvis den nærtstående ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, dvs. at denne er studerende, pensionist eller andet vil der blive udbetalt et basisbeløb på kr. 16.440 
pr. måned (pr.1. januar 2021).

Det er muligt, at flere deles om plejeopgaven, og i det tilfælde vil plejevederlaget blive udbetalt forholdsvist.  Det samlede plejevederlag kan dog ikke overstige 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb i henhold til lov om dagpenge. 

Hvornår ophører ordningen om  plejevederlag?

Plejevederlaget kan ydes så længe plejeopgaven kan udføres i hjemmet. 

Hvis du kortvarigt bliver indlagt med planlagt  udskrivelse til hjemmet, vil ordningen om plejevederlag ikke blive stoppet. 

Ved varigt ophold på hospice eller sygehus afsluttes plejeforholdet og plejevederlaget ophører. Man har ret, men ikke pligt til at  holde orlov i op til 14 dage efter dødsfaldet.

Hvem leverer hjælpen? 

Kerteminde Kommune vil under forløbet tilbyde hjemmehjælp, hjælpemidler og hjemmesygepleje som hidtil eller som  supplement til ordningen efter en konkret individuel vurdering. 

Hvad forventes af orlovstager?

At man er i stand til at: 

 • varetage omsorg og lindring
 • deltage i plejeopgaverne eventuelt i samarbejde med hjemmeplejen
 • opholde sig hos dig de fleste timer i døgnet
 • typisk prioriterer at være omkring dig i aften og nattetimerne, når der er tale om utryghed eller behov for overvågning
 • varetage lettere praktiske opgaver

Orlovstager i pasningsforholdet har mulighed for faglig støtte og vejledning fra hjemmesygeplejen. 
Orlovstager har pligt til at  oplyse om ændringer i din funktionsevne, såfremt det indebærer, at behovet for hjælp ændres, herunder også indlæggelser. 
Ved ændringer skal orlovstager henvende sig til visitationen den førstkommende hverdag. 

Plejeforholdet kan til enhver tid  afbrydes, såfremt opgaven bliver for stor. 

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til kommunen

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål, at

 • ansøgninger om plejervederlag behandles hurtigst muligt og forventes behandlet og afsluttet indenfor 5 arbejdsdage.
 • ansøgninger om plejevederlag altid behandles og afsluttes efter en konkret individuel vurdering.

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålet.

Hjemmet som arbejdsplads

Når du modtager hjælp, pleje og støtte, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven.
Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt 
forsvarligt.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om plejevederlag.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 1, 119, 120, 121, 122 og retssikkerhedslovens §§ 10, 11 samt Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager § 1 stk. 3.

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside  www.kerteminde.dk

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte: 

Sundhed, Handicap og Rehabilitering
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 65 15 10 60

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 09.03.2021. 

 

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje