Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Plejebolig

Plejebolig

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som mulig

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at  borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Kvalitetsstandard for plejebolig

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune, når der er behov for en plejebolig.

Hvem kan få en plejebolig?

Vurderingen tager udgangspunkt i dit psykiske, fysiske og sociale funktionsniveau, og der vil blive lagt vægt på nedenstående:

  • Du har et stort behov for plejeog omsorg og/eller struktur i døgnets 24 timer, og dette ikke er muligt, at dække med Kerteminde Kommunes hjemmepleje i din nuværende bolig eller i en ældrebolig.
  • Det vurderes nødvendigt for at opnå en styrkelse af din livskvalitet og udfoldelse, at du opholder dig i et tæt plejemiljø.

Hvis du har en sygdom, som bevirker, at du i forhold til din adfærd har behov for en skærmet bolig, vil det også være muligt at blive visiteret til en sådan. Vurderingen sker i samarbejde med en demenskoordinator. Der findes skærmede boliger på Birkelund Plejecenter og på Troelskær Plejecenter.

Hvis du har en ægtefælle eller samlever, og I ønsker at bo sammen i en plejebolig, kan der være mulighed for dette på Birkelund eller Fjordly Plejecenter. Det beror dog i hvert enkelt tilfælde på en arbejdspladsvurdering.

Hvis du allerede bor i en plejebolig, men ønsker at flytte til anden plejebolig i Kerteminde Kommune eller i en anden kommune, vil du kunne få vejledning omkring dette hos visitatorerne i Sundhed, Handicap og Rehabilitering i Kerteminde Kommune.

Hvis du er bosiddende i eget hjem i Kerteminde Kommune og ønsker en plejebolig i en anden kommune, vil der af en visitator fra Kerteminde kommune blive foretaget en vurdering om, hvorvidt du opfylder kriterierne for at få tildelt en plejebolig. Herefter vil den kommune, som du ønsker at blive bosiddende i, behandle din ansøgning.

Hvordan bliver du visiteret til en plejebolig?

Når du får behov for en plejebolig, skal du udfylde et ansøgningsskema, som skal sendes/afleveres til visitatorerne i Sundhed, Handicap og Rehabilitering i Kerteminde Kommune. Ansøgningsskemaet kan du finde på Kerteminde Kommunes hjemmeside www.kerteminde.dk

Der vil herefter som udgangspunkt blive afholdt et møde hos dig for at få foretaget en helhedsvurdering af din situation, som skal danne baggrund for selve sagsbehandlingen af din ansøgning.

Visitatorens vurdering sker som oftest i tæt samarbejde med dig, dine pårørende samt kontaktpersoner fra hjemmeplejen og sundhedsområdet. www.borger.dk Når visitatoren har foretaget en vurdering af, hvorvidt du er berettiget til en plejebolig, vil du få tilsendt en begrundet afgørelse.

Hvis du på grund af din helbredssituation ikke selv er i stand til at give samtykke til indflytning i en plejebolig, vil det være nødvendigt med beskikkelse af værge.

Ved ansøgning af plejebolig kan du vælge at ansøge om en vilkårlig plejebolig i Kerteminde Kommune eller i en anden kommune – dermed er du omfattet af en plejeboliggaranti, hvor kommunen skal give et tilbud om plejebolig indenfor 60 dage fra visitationsdatoen (den generelle venteliste).

Hvis du derimod kun ønsker en plejebolig på bestemte plejecentre, er der ingen garanti i forhold til, hvornår du får et tilbud (den specifikke venteliste).

Hvis du opholder dig i en aflastningsbolig eller en bolig i rehabiliteringsenheden, skal du tage imod den første plejebolig, som du bliver tilbudt, og det forventes derfor, at du står på den generelle venteliste.

Hvordan sker tildelingen af en bolig?

Selve tildelingen af en plejebolig sker ud fra en vurdering af de borgere på ventelisten, der har det største behov. Denne vurdering foretages af en visitationsteamet i Sundhed, Handicap og Rehabilitering i Kerteminde Kommune.

Hvad koster det at bo i en plejebolig?

Du skal betale indskud ved tildeling og indflytning, månedlig husleje samt forbrugsafgifter. Du kan søge om boligydelse fra Udbetaling Danmark via 
I forbindelse med tildelingen af boligen, kan du få hjælp til indsendelse af ansøgning om dette.

Hvis du er omfattet af plejeboliggaranti men ikke accepterer et aktuelt plejeboligtilbud, vil en ny 60 dages plejeboliggarantiperiode begynde.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt. 

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om tildeling af plejebolig.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 54, 54a og 58, servicelovens § 108 samt retssikkerhedslovens §§ 10 og 11.

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside www.kerteminde.dk

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:

Ældre, Handicap og Sundhed
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 65151060
Visitator@kerteminde.dk

www.kerteminde.dk

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 09.03.2021.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje