Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som mulig

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at  borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune, hvis du lider af en alvorlig  sygdom og ønsker at blive passet af en nærtstående i dit eget hjem som alternativ til ophold udenfor hjemmet i f.eks. plejebolig.

Hvem kan få hjælp?

Hvis du ikke kan være alene enten på grund af en betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, indgribende eller kronisk langvarig lidelse, der som udgangspunkt forventes at vare 1 år eller mere, eller du er uhelbredeligt syg, vil du have mulighed for at blive passet af en nærtstående i en periode på op til 6 måneder i dit eget hjem. 

Pasningen kan opdeles i flere perioder af hele måneders varighed, og flere personer kan deles om pasningen. Pasningen kan evt. opdeles i kortere perioder end en måned, hvis arbejdsgiveren er indforstået hermed.

Der er mulighed for forlængelse i op til tre måneder, hvis særlige forhold taler for det. Pasningen kan maksimalt strække sig over ni måneder.

Det kan være for en periode, hvor der er behov for at foretage en vurdering af det fremtidige pasningsbehov eller pasningssted og som alternativ til et døgnophold udenfor hjemmet i denne periode. 

Den eller de, der ansættes, skal være:

  • nærtstående, f. eks. ægtefælle, samlever, barn eller forælder
  • tilknyttet arbejdsmarkedet
  • indstillet på at have fælles bopæl med den syge eller handicappede eller at bo meget tæt på den syge eller handicappede under ansættelsen
  • alternativet vil være et døgnophold udenfor hjemmet, eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde
  • der er enighed mellem jer om aftalen
  • der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at denne person kan varetage opgaven 

Følgende betingelser skal desuden være opfyldt:

Du kan passes under ordningen mere end én gang over et livsforløb. Det forudsætter, at der tilstøder en anden betydelig og  varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller en anden indgribende lidelse.

Hvordan får du hjælp?

Hvis du har et ønske om i en periode at blive passet af en nærtstående på din bopæl i Kerteminde Kommune, skal ansøgning  afleveres til visitatorerne i Sundhed, Handicap og Rehabilitering i Kerteminde Kommune. Du eller ansøger kan eventuelt ringe og få råd og vejledning inden ansøgning. 

Visitatorerne vil sikre lægelige oplysninger og foretage en vurdering af den konkrete situation. Den eller de personer, som bliver ansat til at passe dig, vil kunne søge om orlov fra deres arbejde i henhold til Lov om  lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, og de ansættes af Kerteminde Kommune. 

Ansøgeren skal senest seks uger før orloven give sin arbejdsgiver besked, ligesom arbejdsgiveren skal have besked senest fire uger før, hvis orlovsperioden ophører inden  den aftalte tid. 

Orlovstager skal ved udløb af aftaleperioden tage kontakt til  visitationen, således at der kan foretages en vurdering af, om der er behov for iværksættelse af andre ordninger. 

Hvad omfatter ordningen?

Lønnen for den person, der ansættes, udgør pr. 1. januar 2021 kr. 24.115 månedligt. Der betales pensionsbidrag med i alt 12 %, 
hvoraf de 4 % tilbageholdes i lønnen, mens kommunen som arbejdsgiver betaler 8 % af lønnen. 

Ansættelsen vil kunne vare op til 6 måneder og kan opdeles efter accept fra arbejdsgiver, som har givet orlov, i flere perioder af mindst 1 måneds varighed. 

Hvis der opstår særlige forhold f.eks. ved et nyt behandlingsforløb eller en forlængelse af behandlingsforløbet, vil orloven kunne 
forlænges med op til 3 måneder. Selve pasningsperioden kan dog kun strække sig over maksimalt 9 måneder. 

Der udfærdiges en ansættelsesaftale mellem den person, der ønsker at passe dig, og Kerteminde Kommune, hvor vilkår for  ansættelsen beskrives herunder angivelse af, hvem nærtstående er, periodens længde, arbejdsopgaverne, opsigelsesvarsel m.v.

Der kan ansættes flere personer til varetagelse af pasningsordningen. Den samlede aflønning vil dog ikke kunne overstige  ovennævnte beløb, og lønnen vil blive udbetalt forholdsmæssigt i forhold til fordelingen af den indgåede pasningsordning.

Hvis der opstår omstændigheder, der nødvendiggør afbrydelse af ansættelsesperioden før tid, udbetales der løn i en måned  efter udgangen af den måned, hvor ansættelsen ophører. Dette sker dog ikke, hvis den ansatte får andet  forsørgelsesgrundlag inden da.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til kommunen

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,

  • at ansøgning om pasning af en nærtstående behandles hurtigst muligt og altid efter en konkret vurdering

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålet.

Hjemmet som arbejdsplads

Når du modtager hjælp, pleje og støtte, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven.
Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt
forsvarligt.

Tavshedspligt

Orlovstager har tavshedspligt.

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om bevilling.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 1, 118, 94 og retssikkerhedslovens §§ 10, 11 stk. 1 samt  Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager § 1 nr. 2.

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside  www.kerteminde.dk

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte: 
Ældre, Handicap og Sundhed
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 65 15 10 60

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 09.03.2021. 

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje