Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende.:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune ved tilbud omsorgstandpleje.

Hvem kan få hjælp?

Hvis du i en periode ikke har mulighed eller kun vanskeligt har mulighed for at benytte de almindelige tandplejetilbud, som er omfattet af sygesikringen i kommunen, vil du kunne få bevilget hjælp til omsorgstandpleje.

Det kan f.eks. være, fordi du:

 • Har nedsat førlighed
 • Har et vidtgående fysisk eller psykisk handicap

Du kan dog ikke blive omfattet af ordningen, hvis du har mulighed for at blive behandlet på handicapvenlige tandklinikker eller, hvis du af en eller anden grund selv har fravalgt den almindelige tandpleje.

Hvordan får du hjælp?

Hvis du ikke har mulighed for at benytte de almindelige tandplejetilbud i kommunen, kan du eller dine pårørende finde ansøgning om omsorgstandpleje på Kerteminde Kommunes hjemmeside som udfyldes og sendes til visitatorerne i Sundhed, Handicap og Rehabilitering i Kerteminde Kommune.

Der vil så blive foretaget en konkret individuel vurdering af dit behov.

Hvad kan du få hjælp til?

Hvis det vurderes, at du kan omfattes af ordningen med omsorgstandpleje, vil du kunne få foretaget
Forebyggende tandpleje, som omfatter:

 • Oplysning om betydningen af god mundhygiejne
 • Undervisning af dig, plejepersonalet og dine pårørende i, hvordan du bedst muligt kan holde dine tænder rene ved tandbørstning

Undersøgelse, som omfatter:

 • Tand, mund- og kæberegion – hyppigheden for denne undersøgelse fastsættes ud fra en vurdering af dit behov

Behandling, som omfatter:

 • Fjernelse af f.eks. tænder, som forårsager tandpine eller andre ting, som kan forårsage smerter
 • Behandling af dine tænder i form af f.eks. tandrensning, udfyldning ved huller
 • Kontrol, vedligeholdelse af proteser samt fremstilling af disse

Hvis du får det bedre og igen er i stand til at benytte de almindelige tandplejetilbud, som er omfattet af sygesikringen i kommunen, vil du ikke længere være omfattet af ordningen for omsorgstandpleje.

Hvad kan du ikke få hjælp til?

Hvis der er behov for et mere tandlægefagligt specialiseret tilbud, vil lederen af den kommunale tandpleje
henvise dig til Specialtandplejen.

Hvad koster hjælpen?

Der er fastsat en max. grænse for egenbetaling af specialiseret tandpleje. Egenbetalingen reguleres en gang årligt. Gældende takster for omsorgstandpleje og specialtandpleje findes på Sundhed.dk

Såfremt du har behov for transport, skal du selv afholde udgiften til denne. Hvis du er visiteret til handicapkørsel, kan du anvende denne til transport.

Du vil få tilsendt en regning, og efterfølgende skal du tilmelde de fremtidige betalinger til betalingsservice.

Hvem leverer hjælpen?

Det er Kerteminde Kommunes tandpleje, som ligger i Langeskov, der leverer hjælpen.

Hvordan leveres hjælpen?

I forhold til de forskellige former af hjælp, vil det foregå sådan, at

Forebyggende tandpleje og undersøgelse:

 • Kan foregå i dit eget hjem.

Behandling:

 • Vil som hovedregel foregå på tandlægeklinik – transporten dertil skal du selv sørge for
 • Kan foregå i dit eget hjem, hvis det vurderes, at det er nødvendigt

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til dig

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,

 • at du oplever, at hjælpen ydes med nærvær, tryghed og respekt
 • at du oplever at blive inddraget i opgavernes udførelse

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

Hjemmet som arbejdsplads

Når du modtager hjælp, pleje og støtte, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan
udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Hvis det vurderes, at du ikke kan blive omfattet af ordningen, vil du kunne påklage denne afgørelse styrelsen for patientsikkerhed ved at udfylde det digitale klageskema på borger.dk

Lovgrundlag

Sundhedslovens §§ 1, 131, 132, 133 og 134 samt tandlægebekendtgørelsens §§ 7, 11, 12 og 13.

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside www.kerteminde.dk

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte visitatorerne:

Ældre, Handicap og Sundhed
Kerteminde Kommune
Lindøallen 51
5330 Munkebo
Tlf. 65151060
visitator@kerteminde.dk

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 08.06.2021.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje