Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Nødkald

Nødkald

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende.:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Kvalitetsstandard for nødkald

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune ved tilbud om nødkald.

Hvem kan få hjælp?

Hvis du har behov for at tilkalde akut hjælp fra Kerteminde Kommunes hjemmepleje, kan du få installeret nødkald, hvis flere af
nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Du har varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som gør, at du er ude af stand til at rejse dig efter fald
 • Din funktionsnedsættelse ikke kan afhjælpes ved brug af hjælpemiddel, indkøb afforbrugsgoder, rehabilitering,
  træning, råd og vejledning eller ved en mere hensigtsmæssig indretning af hjemmet
 • Du har oplevet at falde og du har fortsat stærk øget risiko for at falde enten på grund af fysisk svækkelse eller psykisk
  svækkelse (f.eks. demens, nedsat kraft eller lammelse efter en blodprop/blødning i hjernen)
 • Nødkald kan være afgørende for, hvorvidt du kan blive i dit eget hjem
 • Du lider af en kronisk lidelse, der er så alvorlig, at du i akut opståede situationer skal have hjælp hurtigt
 • Du er ude af stand til at benytte en ældrevenlig mobiltelefon
 • Nødkald kan være afgørende for at du selvstændigt varetager opgaver i hverdagen eks. bad.

Hvordan får du hjælp?

Når der opstår et behov for nødkald, kan du eller dine pårørende kontakte visitatorerne i Kerteminde Kommunes Sundhed, Handicap og Rehabilitering

Behovet for nødkald vil blive vurderet i forhold til din aktuelle situation, hvorfor nødkaldet kan bevilges i forhold til: 

 • Midlertidigt behov, som vil blive revurderet efter 3 måneder
 • Varigt behov, som løbende vil blive revurderet sammen med den almindelige vurdering af dit behov for hjælp

Du er velkommen til at invitere en bisidder med til møder med visitator

Hvad kan du få hjælp til?

Hvis det vurderes, at du har behov for nødkald, vil du

 • låne et anlæg af Kerteminde Kommunes som installeres i din bolig
 • blive instrueret i apparatets funktion og betjening af dette

Hvad koster hjælpen?

Nødkaldet låner du af Kerteminde Kommune, og kommunen sørger også for, at der bliver etableret en elektronisk dørlås som eromkostningsfri for dig. 

Du betaler selv for udgifter til:

Telefontakst, som der påregnes, når nødkaldet benyttes. Afhængig af hvilket telefonselskab du har, kan der pålignes ekstra udgift til kontrol af nødkaldet 

Hvornår leveres hjælpen?

Nødkald besvares døgnet rundt via en bemandet vagtcentral, som kan tale med dig, såfremt du opholder dig i nærheden af  nødkaldsanlægget. De kontakter herefter plejepersonalet, og ud fra en individuel og faglig vurdering af, hvor akut hjælp du har 
brug for, vil du få hjælp indenfor max. 45 minutter.

Hvem leverer hjælpen?

Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør, hvorfor det er Kerteminde Kommunes indkøbte nødkald der leveres 

Hvad forventes af dig?

Nødkaldet kan tilsluttes telefonnettet, hvis der er installeret en analog telefonlinje eller IP telefoni (bredbånd). Alternativt kan der opsættes et mobilt nødkald. Du skal levere hjælpemidlet tilbage, hvis der sker ændringer i din situation, som bevirker, at du ikke længere vil være berettiget til hjælpemidlet. 

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til leverandøren

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål, 

 • At responstiden sker inden for 45 minutter – dog efter en foranliggende konkret individuel og faglig vurdering af graden
  af akuthed.
 • Nødkaldet leveres indenfor en uge.
 • Leveringen af hjælpemidler fra hjælpemiddeldepotet sker inden for 72 timer, når der ikke er tale om akuttilfælde.

Kvalitetsmål i forhold til dig

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål, 

 • At du oplever, at hjælpen ydes med nærvær, tryghed og respekt
 • At du oplever at blive inddraget i opgavernes udførelse

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

Hjemmet som arbejdsplads

Når du modtager hjælp, pleje og støtte, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af et eventuelt afslag på tildeling af nødkald

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 1 og 112.

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside www.kerteminde.dk 

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:

Ældre, Handicap og Sundhed
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 65151060

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 09.03.2021.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje