Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Lægekørsel

Lægekørsel

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Kvalitetsstandard for lægekørsel

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune for befordring til og fra praktiserende læge eller nærmeste speciallæge.

Hvem kan få transport?

Hvis du har behov for transport til nødvendig undersøgelse og behandling ved din læge eller en speciallæge og har brug for hjælp til transport, har du mulighed for at få bevilget kørsel til dette.

Du skal være folke- eller førtidspensionist og medlem af sygesikringsgruppe 1. Din helbredsmæssige situation bevirker, at du opfylder nedenstående betingelser:

 • Er ude af stand til at anvende offentlige transportmidler herunder Flextur
 • Det kan f.eks. være p.g.a. 
 • Nedsat gangfunktion
 • Demens 
 • KOL
 • Ikke har andre transportmuligheder som f.eks. abonnement ved Falck, egen bil, scooter e.l.
 • Der kan være tale om et varigt behov eller et tidsbegrænset behov

Ved vurdering af din helbredsmæssige situation, kan der eventuelt blive taget kontakt til din læge.
Hvis du ikke bevilges hjælp til lægekørsel, er der mulighed for befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelse ydes kun, når udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 42 kr. pr. 1.01.2020.

Du skal aflevere dokumentation for konsultationen og evt. oplysning om udgift til transporten, til Borgerservice i Kerteminde Kommune. Befordringsgodtgørelse vil blive refunderet ud fra det billigste transportmiddel.

Mindste udgiften reguleres 1 gang årligt.

Hvordan får du bevilget transport?

Du skal udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan du få udleveret i Borgerservice i Kerteminde Kommune eller du kan hente det på Kerteminde Kommunes hjemmeside. Ansøgningsskema sendes til eller afleveres i Borgerservice på Kerteminde Rådhus.
Når din ansøgning er behandlet, vil du modtage en skriftlig afgørelse.

Hvad kan du få hjælp til?

Selve hjælpen til transport består i følgende:

 • Befordring til og fra alment praktiserende læge eller efter henvisning til nærmeste speciallæge
 • Hjælp fra chaufføren til og fra entrédør eller til og fra venteværelse
 • Transport i kørestol
 • Der kan ud fra en konkret individuel vurdering, bevilges kørsel med ledsager, hvis det er nødvendigt under selve transporten eller under selve lægebesøget
 • Kørselsbevillingen kan være varig eller tidsbegrænset 
 • Kørsel til vagtlæge, hvis denne vurderer, at det er nødvendigt

Hvad kan du ikke få hjælp til?

Du kan ikke få kørsel til

 • Praktiserende fysioterapeut, fodterapeut, tandlæge, kiropraktor eller lignende
 • Akut kørsel til egen læge eller vagtlæge, hvis du ikke i forvejen er bevilget lægekørsel

Hvem leverer hjælpen?

Kørslen leveres af FynBus, som administrer selve kørselsordningen. Hvis du er bevilget lægekørsel og du får brug for kørsel til vagtlæge, må du bestille en taxa.

Hvad koster hjælpen?

Lægekørsel er gratis. Hvis du er bevilget lægekørsel og du har udgift i.f.m. konsultation ved vagtlæge, kan du få udgiften refunderet. Du skal sende kvittering på taxaudgift samt bekræftelse på konsultation ved vagtlægen til Myndighedsafdelingen.

Hvad forventes af dig

Kørsel bestilles ved FynBus på tlf. 6311 2255. Alle hverdage kl. 07.00 – 19.00. Weekender og helligdage kl. 8-18. 
Du bestiller selv kørslen ved FynBus, så vidt muligt dagen før. 
Hvis du ikke har brug for en bestilt kørsel skal du afbestille kørsel ved FynBus hurtigst muligt.

Ved gentagne kørselsbestillinger, som ikke benyttes, og som ikke er afbestilt ved FynBus, vil kørselsbevillingen blive genvurderet.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til kommunen

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål, at

 • Din ansøgning om bevilling af lægekørsel behandles indenfor 4 uger 
 • Du modtager en skriftlig afgørelse

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålet.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, har du mulighed for dette inden 4 uger fra modtagelsen af afslaget. Din klage behandles af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du finder klageskemaet på Borger.dk hvor du skal logge ind med Nem Id. Efter udfyldelse af skemaet vil du få mulighed for at printe og gemme en kopi af hele din klage, som sendes elektronisk til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis du er fritaget fra Digital Post, kan du få tilsendt et papirskema ved at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 72 28 66 00.
Du skal oplyse i skemaet, hvorfor du ikke kan klage digitalt.

Klagen sendes til:
Styrelsen for Patientsikkerhed
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 816 af 18.06.2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven samt retssikkerhedslovens §§ 10 og 11.

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside Kerteminde Kommune

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:

Ældre, Handicap og Sundhed
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 65151060
Kerteminde Kommune

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 09.03.2021.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje