Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 

Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af serviceniveauet i Kerteminde Kommune ved tilbud om hjælp til kropsbårne hjælpemidler.

Hvem kan få hjælp?

Hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du bevilges hjælp til hjælpemidler efter § 112.  

For at din fysiske eller psykiske funktionsevne er varig, skal alle behandlingsmuligheder være udtømte. Hvis din funktionsevne er varig, vil du kunne bevilges kropsbårne 
hjælpemidler der:

 • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af funktionsnedsættelsen
 • I væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet
 • Er nødvendig for, at du kan passe dit arbejde.

Hvordan får du hjælp?

Vil du søge om et kropsbåret hjælpemiddel, skal du eller dine pårørende søge via Kerteminde Kommunes hjemmeside.

Før bevilling vil der altid blive taget udgangspunkt i en konkret individuel helhedsvurdering af dit behov, hvor du også selv aktivt skal deltage, idet der foretages en vurdering af, hvorvidt hjælpemidlet eller forbrugsgodet vil kunne gøre dig helt eller delvist selvhjulpen. Din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt.

Ansøgninger der er akutte behandles fra dag til dag, andre ansøgninger vil kunne behandles indenfor nogle uger. Komplekse sager, der kræver indhentning af yderligere oplysninger kan tage flere måneder. Hvis din ansøgning ikke kan imødekommes, vil du modtage et skriftligt afslag med en vejledning om din mulighed for at klage over afgørelsen.  

Hvad kan du få hjælp til?

Ved behov for kropsbårne hjælpemidler kan der ydes hjælp til:

 • Udfyldelse af ansøgning samt råd og vejledning. I nogle tilfælde vil du kunne afprøve hjælpemidlet i forbindelse med din ansøgning
 • Det bedst egnede og billigste hjælpemiddel
 • Hvis der er tale om forbrugsgode, vil bevillingen lyde på et tilskud til indkøb af dette, og forbrugsgodet er herefter din ejendom
 • Reparation og udskiftning af et bevilget hjælpemiddel vil blive ydet efter en konkret individuel vurdering
 • Der ydes udelukkende hjælp til paryk/toupé, hvis der foreligger en lægefaglig vurdering
 • Reparation og udskiftning af en bevilliget paryk/toupé sker efter en konkret individuel vurdering 

Kropsbårne hjælpemidler, som skal søges via Kommunens hjemmeside:

 • Brokbælter
 • Brystproteser
 • Korsetter
 • Kompressionsstrømper
 • Ortopædisk fodtøj
 • Indlæg til sko
 • Forhøjelse under fodtøj
 • Parykker
 • Skinner og specialbandager
 • Diabetesmateriale
 • Høretekniske hjælpemidler
 • Synshjælpemidler
 • Inkontinensprodukter
 • Stomiprodukter
 • Kateterprodukter

Hvad kan du ikke få hjælp til?

Der vil ikke blive bevilget hjælp til kropsbårne hjælpemidler, som du allerede selv har købt, inden du har fået en bevilling. 

Hvem leverer hjælpemidlet?

Støtte til indkøb af kropsbårne hjælpemidler er omfattet af fritvalgsordning.
Det betyder, at du selv kan vælge, om hjælpemidlet skal købes gennem:

 • Den leverandør, som kommunen har indgået aftale med
 • En leverandør, du selv har fundet, hvor du selv indkøber hjælpemidlet

Hvis du vælger at benytte frivalgsordningen og vælger en anden leverandør end den, som Kerteminde Kommune har indgået en leverandøraftale med, kan du maksimalt fårefunderet det beløb, der svarer til, hvad hjælpemidlet koster ifølge kommunens indgåede leverandøraftale.

Hvad forventes af dig?

Det forventes af dig, at du

 • giver samtykke til indhentning af oplysninger fra din egen læge eller sygehus, som kan være nødvendige for at vurdere, hvilket behov du har for anskaffelse af kropsbårne
  hjælpemidler
 • renholder og vedligeholder hjælpemidlet på en hensigtsmæssig måde.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til leverandøren

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål;

 • At de akutte sager behandles indenfor 24 timer.
 • Mindre sager på behandles indenfor 4 uger.
 • Komplekse sager med indhentning af yderlige oplysninger behandles indenfor 8 uger.

Definition på akutte sager:

Hjælpemidler, der er nødvendige for dine basale livsfunktioner eller er afgørende for, at din sygdom ikke forværres. 

Kvalitetsmål i forhold til dig

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål; 

 • At du oplever, at hjælpen ydes med nærvær, tryghed og respekt og derfor har de nødvendige hjælpemidler til rådighed, der kan bevilges efter serviceloven
 • At du oplever at blive inddraget i opgavernes udførelse
 • At du bliver så selvhjulpen, som det er muligt at blive i din situation

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage, skal du kontakte Ældre, Handicap og Sundhed for at få vejledning i forhold til dette.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 1, 112, 112 a og 113 samt retssikkerhedslovens §§ 10, 11 og 11 a

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside  www.kerteminde.dk

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:

Når det omhandler inkontinens-, stomi- og diabeteshjælpemidler samt ernæringsprodukter kontaktes:
Lise Lindegaard Hansen
Tlf. 65 15 13 99
Mandag og torsdag kl. 10.00-12.00.

Når det omhandler øvrige kropsbårende hjælpemidler kontaktes 
Tlf. 65152178
Alle hverdage ml. kl. 8.15 - 9.15. Man-tors. tillige kl. 13 – 14.
sikker-visitation@kerteminde.dkkerteminde.dk

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 09.03.2021

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje