Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Kommunal sygepleje

Kommunal sygepleje

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at borgeren er ansvarlig for sit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte borgerens handlemuligheder, så borgeren opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Kvalitetsstandard for kommunal sygepleje

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau for den kommunale sygepleje, der tilbydes i  Kerteminde Kommune.

Hvem kan få hjælp?

Kommunal sygepleje kan iværksættes efter henvisning fra visitationen, egen læge, vagtlæge, sygehus, hjemmepleje, plejecenter eller rehabiliteringscentret.
Du og dine pårørende kan kontakte sygeplejen direkte.

Kommunal sygepleje leveres hele døgnet til alle med ophold i Kerteminde kommune uanset alder, som lider af akut eller kronisk sygdom, sindslidelse,  senhjerneskade eller misbrug, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet.

Sygeplejerskerne har mulighed for at videredelegere opgaver til andre faggrupper i kommunen efter en konkret individuel vurdering af din helbredstilstand.

Hvordan får du hjælp?

Som hovedregel vil sygeplejen og behandlingen foregå i sygeplejeklinik men kan også tilbydes i dit eget hjem.

Akut sygdom:

Hvis du bliver akut syg, og du ikke i forvejen modtager hjælp fra hjemmeplejen eller sygeplejen, skal du kontakte egen læge eller vagtlæge.

Sygepleje i sygeplejeklinik:

Sygepleje ydes som udgangspunkt i sygeplejeklinikken, efter sygeplejefaglig vurdering af sygeplejerske.

 • Du skal selv eller ved hjælp af pårørende kunne møde op i sygeplejeklinik

Du og sygeplejersken aftaler en tid for fremmøde i sygeplejeklinikken.

For at få behandling og sygepleje i eget hjem skal du

 • Have behov for, at dette foregår i dit nærmiljø
 • Have behov for og akut sygepleje
 • Have en lidelse, der medfører behov ,for særlige behandlingsredskaber, sygeplejeartikler eller hjælpemidler
 • Have en smitsom sygdom
 • Have handicap og/eller svært nedsat funktionsniveau

Du vil få besøg af en sygeplejerske hurtigt efter henvendelsen for at afklare, hvornår hjælpen skal gives. Det kan variere mellem 1 time og 1 uge, afhængigt af dine behov.

Sygeplejersken kan ved modtagelse af nødkald eller akut opkald fra dig, henvise dig til at kontakte egen læge eller lægevagten.
Sygeplejersken foranlediger opkaldet til lægevagten, ambulance eller alarmcentralen, hvis det er nødvendigt.

Hvad kan du få hjælp til?

Tilbuddet om sygepleje er med til at skabe kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i dit sygdomsforløb. Man tilgodeser behovet for behandling og sygepleje.  sammenhæng i et patientforløb er et af formålene i sundhedsloven.

Omfanget af sygeplejen vil afhænge af din konkrete situation og af sygeplejerskens udredning, og hvor meget du selv og andre i husstanden kan udføre. Hvis  der sker væsentlige forandringer i dit sygdomsforløb, vil sygeplejen løbende blive tilpasset i forhold til dine ændrede behov.

På baggrund af sygeplejerskens udredning af behovet for sygepleje udarbejdes i samarbejde med dig og dine pårørende en handleplan, som vil indeholde mål, handling og tidspunkt for opfølgning. Handleplanen er grundlaget for sygeplejerskens og andre faggruppers arbejde i forhold til dig.

En handleplan er en fælles plan, som du og sygeplejen i kommunen laver sammen. Handleplanen er først og fremmest en aftale mellem dig og sygeplejen og beskriver bl.a. de mål, som du skal arbejde med, igennem de tilbud du modtager. Planen bliver udarbejdet efter et møde mellem dig og sygeplejen.

Sygeplejerskens udredning skaber grundlag for at vurdere behovet for en screening i forhold til din funktionsevne og ernæring.

Screening er et tilbud til befolkningen, der har til formål at identificere personer, hvis risiko for at have eller udvikle en bestemt tilstand er så stor, at der bør tilbydes relevant forebyggelse, undersøgelse og/eller behandling.

Den kommunale sygepleje skal medvirke til at helbrede og lindre følgerne af din sygdom, bevare og fremme din sundhed og livskvalitet samt tilbyde dig almen sundhedsvejledning.
Sygepleje gives ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb. Den gives også ved livets afslutning i form af terminal pleje. Pårørende tilbydes støtte og vejledning som en del af sygeplejeindsatsen.

Sygeplejen kan omfatte følgende opgaver:

 • Udførelse og tilrettelæggelse af pleje, behandling og observationer ved akut eller kronisk sygdom med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse af indlæggelser
 • Sårpleje til vanskelige sår
 • Rådgivning, vejledning, støtte og oplæring af dig og dine pårørende i forhold til sygdom, specielle pleje-opgaver og håndtering af tekniske hjælpemidler  f.eks. inhalations-apparater, kateter, sonder m.v.
 • Tilrettelægning og koordinering af sygepleje og vejledning af øvrigt personale Lægeordinerede sygepleje- og behandlingsopgaver
 • Medicingivning og medicinadministration, hvis du ikke er i et stabilt forløb og ud fra en lægelig vurdering ikke kan overgå til dosisdispensering
 • Sygepleje til alvorligt syge og døende
 • Akut sygepleje til dig efter henvendelse fra sygehus, vagtlæge, egen læge eller hjemmehjælpen
 • Koordinering af samarbejdet med tværfaglige kolleger og med egen læge, sygehus med videre

Sygdom – og akut indsats

Den akutte indsats leveres af en akutsygeplejerske. Akutsygeplejen har mulighed for at måle værdier f.eks. iltmætning i blodet samt specifikke blodprøver efter lægeordination. Herefter vil sygeplejersken og i samarbejde med lægen vurdere behovet for ekstra behandling og pleje, så en evt. indlæggelse kan undgås.

Borgere, pårørende, læger, sygehuse, sygeplejersker og hjemmeplejen kan kontakte akuttelefonen. Akutsygeplejersken vurderer og igangsætter indsats.

Forebyggelse og tidlig indsats

Ved borgere, hvor der observeres små ændringer ligger det ”akutte” i at medarbejderne i både hjemmepleje og den kommunale sygepleje hurtigt og struktureret handler på disse små ændringer.

En lille ændring i funktionsniveau, lidt træthed, lidt forvirring kan være de første tegn på en lunge og eller blærebetændelse eller andet.

Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter varetager grundlæggende indsatser.

Sygepleje udføres med brug af hjælpemidler, hvis dette er nødvendigt enten af hensyn til dig eller af hensyn til personalet.

Hvad kan du ikke få hjælp til?

Du kan ikke af den kommunale sygepleje få hjælp til følgende:

 • Udlevering af kompressionsbind, cremer/salver, sårprodukter og lign., som ikke indgår i sygeplejesortimentet
 • Udlevering af medicin og doseringsæsker

Hvad koster hjælpen?

Den kommunale sygepleje i sygeplejeklinik og i dit eget hjem er gratis.

Der kan dog forekomme udgifter til doseringsæsker (medicin), sårprodukter eller andet. Den kommunale sygepleje har et tilgængeligt depot indeholdende de mest anvendte plejehjælpemidler, således at nødvendig sygepleje umiddelbart kan iværksættes.

Hvem leverer hjælpen?

Den kommunale sygepleje sker på sygeplejeklinikkerne og i dit eget hjem af kommunens sygeplejersker.

Nogle sygeplejeindsatser leveres af kommunens eller en privat leverandørs social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Hvad forventes af dig?

Ved sygepleje på sygeplejeklinik forventes det, at

 • Ordinerede medicin medbringes, hvis hjælpen involverer medicin 
 • Du giver besked, hvis du ikke kan komme til et aftalt møde i klinikken.
  Ved udeblivelse mere end to gange uden gyldig grund, vil hjælp eller behandling efter en faglig vurdering blive revurderet.

Ved sygepleje i dit eget hjem forventes det, at

 • Der stilles nødvendige materialer til almindelig håndvask og bortskaffelse af affald til rådighed for personalet. Materialerne skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav omkring arbejdets udførelse
 • Du er hjemme, når sygeplejen leveres
 • Ved medicindoseringer i hjemmet forventes det at den medicin der skal doseres er tilstede og at ny ordineret eller manglende medicin fra forrige
  dosering er afhentet på apoteket og tilstede i hjemmet
 • Ved gentagende mangler at medicin, ved doseringer, kan sygeplejen anmode apoteket om at levere medicinen til hjemmet, for borgerens regning.
 • Hvis du er forhindret i at modtage sygepleje eller ikke har behov for hjælp den aftalte dag, giver du besked til sygeplejen senest kl. 12.00 dagen før
 • Hvis du ønsker aftalen flyttet til en anden dag, aftaler du det med sygeplejen
 • Hvis du ikke har afmeldt et aftalt besøg, og personalet ikke kan komme i kontakt med dig eller dine pårørende, kan personalet blive nødt til at tilkalde låsesmed for din regning.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til den kommunale sygepleje

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,

 • At sygeplejen som udgangspunkt ydes i sygeplejeklinik, men kan ved konkret faglig vurdering af sygeplejerske leveres i dit eget hjem
 • At tildeling af sygepleje sker på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering
 • At sygeplejersken i samarbejde med dig udarbejder en mål- og handleplan for sygeplejen, der tager afsæt i værdierne nærvær, tryghed og respekt med udgangspunkt i dine ressourcer og livsstil
 • At gældende Sundhedsaftale og Sundhedsstyrelsens faglige retningslinjer efterleves
 • At der sikres en korrekt dokumentation af sagen med udgangspunkt i de nødvendige oplysninger til sagen
 • At tidlig opsporing af tegn på sygdom forgår i samarbejde med hjemmeplejen
 • At sygepleje og behandling foregår i samarbejde med dig og egen læge
 • At opfølgende besøg ved sygeplejerske efter udskrivelse fra sygehus eller Rehabiliteringscenter leveres inden for 24 timer
 • At sygeplejeydelser ved akutte behov leveres inden for få timer
 • At du ved henvisning fra egen læge, vagtlæge eller et sygehus kontaktes indenfor 24 timer
 • At sygeplejen ikke må aflyse hjælpen 
 • At sygeplejen som udgangspunkt skal leveres til tiden i forhold til aftalen om morgen, formiddag, eftermiddag eller aften, i forhold til medicin og
  behandling på faste tidspunkter. Ud over dette må det ikke forventes at sygeplejen leveres på faste tidspunkter. Hvis der kommer væsentlige forsinkelser, kontaktes du af sygeplejen.

Kvalitetsmål i forhold til dig

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,

 • At du oplever, at hjælpen ydes med nærvær, tryghed og respekt 
 • At du oplever, at det er et kontaktteam, der varetager din hjælp
 • At kontaktteamet sikrer sammenhæng i hjælpen og tilpasser hjælpen til dine behov
 • At du oplever, at din integritet og selvbestemmelsesret respekteres

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

Hjemmet som arbejdsplads

Når du modtager hjælp, pleje og støtte, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som  arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Kerteminde Kommune har indført røgfri arbejdsplads. Det betyder at du ikke må ryge når vi er hos dig og op til en time inden vores besøg. Du skal sikre at der er luftet inden vores besøg.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Du er velkommen til at kontakte den kommunale sygepleje i Ældre, Handicap og Sundhed for nærmere vejledning i forbindelse med en eventuel  klagesag.

Dine klagemuligheder afhænger af, hvilken ydelse klagen vedrører. Du kan klage, hvis du ikke er tilfreds med

 • Den faglige standard
 • Sagsbehandlingen
 • Kommunens medarbejdere
 • Den måde opgaven udføres og leveres på
 • Omfang og indhold af den tildelte hjælp

Klager sendes til Ældre, Handicap og Sundhed i Kerteminde Kommune eller Patientombuddet.

Hvis klagen omhandler personalet eller den udførte opgave, kan det være en god ide i første omgang at kontakte sygeplejen, som i samarbejde med dig vi forsøge at finde frem til den bedste løsning på din henvendelse.

Lovgrundlag

Sundhedslovens §§ 119, 138 og 139.

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside www.kerteminde.dk

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:

Kommunal sygepleje
Tlf. 65 15 13 80 alle dage mellem kl. 08.15 - 09.15 og kl. 13.00 - 14.00

Akutte opkald weekend, aften, nat, søn- og helligdage 
Tlf. 21 38 77 73

Anvendes ved akut behov for sygeplejerske, akut opstået sygdom, fald, pludselig høj feber eller lignende alvorlige tilfælde.

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 13.04.2021

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje