Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Kørsel til vedligeholdende træning

Kørsel til vedligeholdende træning

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats

Kvalitetsstandard for kørsel til vedligeholdende træning

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune ved kørsel til vedligeholdende træning.

Hvem kan få transport?

Du kan få bevilget transport, hvis det er vurderet, at du har behov for vedligeholdende træning for at opretholde det fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsniveau, fastholde strukturen i hverdagen og ikke har mulighed for at komme til og fra træning f.eks. ved hjælp af pårørende eller andet netværk.

Du skal opfylde følgende betingelser:

 • Du er ikke i stand til at benytte offentlige transportmidler, som f.eks. telekørsel 
 • Du er ude af stand til at anvende f.eks. bil, knallert, cykel eller et elektrisk transportmiddel som f.eks. elkøretøj 
 • Din ægtefælle/samlever har ikke mulighed for at transportere dig
 • Der er ikke mulighed for samkørsel med andre

Efter en konkret individuel vurdering kan der undtagelsesvis bevilges transport på grund af vejret. Det vil typisk være ved snevejr, isglatte veje eller fortove.
I de tilfælde vil transporten blive bestilt fra gang til gang og senest dagen før.

Hvordan får du bevilget transport?

Når der opstår et behov for kørsel, kan du indsende eller aflevere et udfyldt og underskreven ansøgningsskema til visitatorerne i Sundhed, Myndighed og Psykiatri i Kerteminde Kommune.

Hvad kan du få hjælp til?

Selve hjælpen til transport/ledsagelse består i at hjælpe dig fra din bopæl til den vedligeholdende træning og hjem igen.

Hvad kan du ikke få hjælp til?

Du kan ikke få kørsel til

 • Egen læge, tandlæge og sygehus
 • Praktiserende fysioterapeut og kiropraktor 
 • Familiebesøg 
 • Indkøb
 • Private klubber eller lign.
 • Enkeltarrangementer/udflugt

Hvornår leveres hjælpen?

Der bevilges efter en konkret individuel vurdering kørsel 1-4 gange om ugen.

Hvem leverer hjælpen?

Kørsel er ikke omfattet af fritvalg. Kørsel leveres af FynBus.

Hvad koster hjælpen?

Der er en egenbetaling pr. enkelttur, som du finder i takstbladet på Kerteminde Kommunes hjemmeside, og du betaler direkte til chaufføren ved kørslen.

Hvad forventes af dig?

Det forventes af dig, at

 • Du er klar ca. ½ time før det aftalte tidspunkt for afhentning
 • Du melder afbud til træningsstedet senest 2 timer før, hvis du er forhindret i at møde op som aftalt
 • Du er forpligtet til at melde tilbage til visitatorerne, hvis du selv, en af dine pårørende eller anden i dit netværk bliver i stand til at varetage kørslen.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til kommunen

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,

 • Du opretholder eller styrker din fysiske, psykiske og sociale funktionsevne

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålet.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om kørsel. Lovgrundlag Servicelovens § 117.

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside.

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:

Ældre, Handicap og Sundhed
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 65151060

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 13.04.2021.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje