Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Hjælpemidler og forbrugsgoder

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af serviceniveauer i Kerteminde Kommune ved tilbud om hjælpemidler og  forbrugsgoder.

Hvem kan få hjælp?

Hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du bevilges hjælp til hjælpemidler efter § 112 og forbrugsgoder efter § 113. For at du kan bevilges hjælp til forbrugsgoder efter § 113, skal betingelserne for, at du kan  bevilges hjælpemidler efter § 112, være opfyldt. For at din fysiske eller psykiske funktionsevne kan betragtes som værende varigt  nedsat, skal alle behandlingsmuligheder være udtømte.

Herefter kan du bevilges hjælpemidler og forbrugsgoder, der: 

 • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af funktionsnedsættelsen
 • I væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet
 • Er nødvendige for, at du kan passe dit arbejde

Tilgodeser eksempelvis plejepersonalet og hjælpere i hjemmet.

Hvordan får du hjælp?

Er der behov for hjælpemidler og forbrugsgoder, kan du eller dine pårørende kontakte Visitation hjælpemidler i Ældre, Handicap og Sundhed i Kerteminde Kommune.  

Før bevilling vil der altid blive taget udgangspunkt i en konkret individuel helhedsvurdering af dit behov. Som en del af  vurderingen, kan der være behov for en praktisk afprøvning, idet der foretages en vurdering af, hvorvidt hjælpemidlet eller forbrugsgodet vil kunne gøre dig helt eller delvist selvhjulpen. 

Når du søger om et hjælpemiddel eller et forbrugsgode, vil din ansøgning blive behandlet hurtigst muligt. Nogle ansøgninger  kan behandles fra dag til dag, andre ansøgninger indenfor nogle uger. Meget komplekse ansøgninger, der kræver længere  behandlingstid, kan tage flere måneder. Ansøgningerne prioriteres efter hvad der søges om og årsagen hertil. 

Hvis din ansøgning ikke kan imødekommes, vil du modtage et skriftligt afslag med en vejledning om din mulighed for at klage over afgørelsen. 

Hvad kan du få hjælp til?

Ved behov for hjælpemiddel eller forbrugsgode kan der ydes hjælp til:

 • Udfyldelse af ansøgning samt råd og vejledning. I nogle tilfælde vil du kunne afprøve hjælpemidlet i forbindelse med din ansøgning.
 • Det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.
 • Hvis der er tale om forbrugsgode, vil bevillingen lyde på et tilskud til indkøb af dette, og forbrugsgodet er herefter din ejendom.
 • Reparation og udskiftning af et bevilget hjælpemiddel vil blive ydet efter en konkret individuel vurdering. 

Hvad kan du ikke få hjælp til?

Der vil som hovedregel ikke blive bevilget hjælp til:

 • Hjælpemidler og forbrugsgoder, som du allerede selv har købt.
 • Hjælpemidler der benyttes før planlagt sygehusbehandling.
 • Hjælpemidler der skal benyttes efter sygehusbehandling.
 • Forbrugsgoder, som koster under 500,- kr.
 • Forbrugsgoder, der betragtes om almindeligt indbo, som f.eks. vaskemaskine, almindelig seng, madras, stole, mobiltelefon, Ipads og lign.

Hvem leverer hjælpemidlet?

Støtte til indkøb af hjælpemidler er omfattet af frit valg.
Det betyder, at du selv kan vælge, om hjælpemidlet skal købes gennem:

 • den leverandør, som kommunen har indgået aftale med
 • en, du selv har fundet, hvor du selv indkøber hjælpemidlet

Frit valg gælder dog ikke, hvis kommunen kan stille et fuldstændig identisk hjælpemiddel til rådighed, som du ønsker at få fra
en anden leverandør.

Hvad forventes af dig?

Det forventes af dig, at

 • Du selv sørger for drift, vedligeholdelse og rengøring af hjælpemidlet.
 • At du som udgangspunkt selv sørger for reparation og udskiftning af forbrugsgodet. 

Kvalitetsmål

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,

 • At de akutte ansøgninger behandles indenfor 24 timer i åbningstiden på hverdage.
 • At de mindre sager, som ikke er akutte, påbegyndes indenfor 8 uger.
 • At de større sager, som ikke er akutte, påbegyndes indenfor 6 måneder.
 • Komplekse sager påbegyndes indenfor 8- 12 mdr. 

Definition på akutte sager:

Hjælpemidler leveres indenfor 24 timer, hvis de er nødvendige for dine basale livsfunktioner, eller hvis de er afgørende for, at din sygdom ikke forværres. Eksempelvis tryksårsmadras, plejeseng, toiletstol.

Kvalitetsmål i forhold til dig

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål, 

 • At du oplever, at hjælpen ydes med nærvær, tryghed og respekt, og derfor har de nødvendige hjælpemidler til rådighed, der kan bevilges efter serviceloven.
 • At du oplever at blive inddraget i behandlingen af din ansøgning.
 • At du bliver så selvhjulpen, som det er muligt i din situation.

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

Hjemmet som arbejdsplads

Når du modtager hjælp, pleje og støtte, er dit hjem personalets arbejdsplads, og er derfor omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, så arbejdet kan udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt  forsvarligt. Det kan også betyde at der skal benyttes hjælpemidler.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder. 

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 1, 112, 112 a, 113 og 113b samt retssikkerhedslovens §§ 10, 11 og 11 a

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside  www.kerteminde.dk

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:

Ældre, Handicap og Sundhed
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 65152178
Alle hverdage ml. kl. 8.15 - 9.15. Man-tors.
tillige kl. 13 – 14.

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 09.03.2021

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje