Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Genoptræning

Genoptræning

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Kvalitetsstandard for genoptræning

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune, hvis din funktionsevne er blevet nedsat på grund af bl.a. operation, sygdom eller ulykke.

Hvem kan få hjælp?

Når du er bosiddende i Kerteminde Kommune, og din funktionsevne er midlertidigt nedsat efter længevarende sygdomsforløb eller ulykke, vil det være muligt at komme i et genoptræningsforløb, som ud fra dit behov og forudsætninger vil kunne hjælpe og støtte dig både fysisk, psykisk og socialt til at klare dig selv bedst og længst muligt.


Du kan få bevilget genoptræning, hvis disse betingelser er opfyldt: 

 • Ergo- eller fysioterapeuter vurderer, at genoptræning vil kunne forbedre din funktionsevne
 • Det lægefagligt er vurderet, at du har behov for genoptræning
 • efter udskrivelse fra sygehuset, og der er af sygehuset er udarbejdet en genoptræningsplan

Alder udløser ikke i sig selv tilbud om genoptræning.

Hvordan får du hjælp?

Når der opstår behov for genoptræning, kan du eller dine pårørende kontakte Myndighedsafdelingen eller Sundhedens Center.
Ergo- og fysioterapeuter vil herefter i samarbejde med dig udarbejde en plan med udgangspunkt i en konkret vurdering af dit behov og forudsætninger for genoptræningen.

Ved udskrivelse fra sygehus, hvor der fra sygehuset er udarbejdet en genoptræningsplan, vil ergo- og fysioterapeuterne i  samarbejde med dig tilrettelægge træningen ud fra denne plan. 

Hvad kan du få hjælp til?

Terapeuterne udarbejder i samarbejde med dig en plan for, hvilken genoptræning du vil have behov for. Det kan også være, at de mener, at et rehabiliteringsophold vil være relevant for dig. 
Hvis du har en genoptræningsplan fra sygehuset, planlægges selve træningen af terapeuterne med udgangspunkt i denne 
plan.

I henhold til Sundhedslovens § 140 skal kommunen kontakte dig indenfor 4 dage, og genoptræning opstartes indenfor 7 dage.
Såfremt Kerteminde Kommune ikke kan tilbyde genoptræning efter § 140 indenfor 7 dage, har du ret til at vælge en privat leverandør (jf. bekendtgørelse nr. 918 af 22. juni 2018).

I genoptræningen kan indgå følgende aktiviteter: 

 • Individuel træning/ behandling
 • Genoptræning på træningscenter – holdtræning
 • Selvtræning efter program
 • Genoptræning hjemme hos dig selv, når der er behov for råd og vejledning samt afprøvning af varetagelsen af daglige opgaver i eget hjem samt træning i disse  

Formålet med genoptræning er derfor:

 • At du opnår at kunne klare dig selv og de daglige gøremål på egen hånd bedst muligt
 • At du forbedrer din fysiske, psykiske og sociale funktionsevne for derved at udskyde, nedsætte eller helt undgå at få behov for personlig pleje og hjælp eller praktisk hjælp fra hjemmeplejen.
 • At du selv aktivt kan blive så selvhjulpen som muligt og derved blive i dit eget liv og bolig.

Hvad kan du ikke få hjælp til?


Når du bevilges genoptræning, vil der som udgangspunkt ikke være aktiviteter som:

 • Manuel behandling
 • El- og termoterapi
 • Vederlagsfri fysioterapi, som udføres hos privatpraktiserende fysioterapeut
 • Specialiseret træning, som foregår i sygehusregi

Hvad koster hjælpen?

Genoptræningen er gratis.

Hvis du har behov for transport:

Har du en genoptræningsplan (§ 140) skal du så vidt muligt selv stå for transport. Dette enten via offentlige transportmidler, samkørsel eller andet. 
Hvis du er ude af stand til transportere dig selv eller ikke har pårørende eller andet netværk, der kan varetage opgaven, skal du kontakte den trænende terapeut, som kan arrangere transport.

Har du IKKE en genoptræningsplan (§ 86, stk. 1) og er ude af stand til transportere dig selv eller har pårørende eller andet netværk, der kan varetage opgaven, vil der være en egenbetaling pr. enkelttur, som du kan finde i takstbladet på  Kerteminde Kommunes hjemmeside. 

Hvem leverer hjælpen?

Kerteminde Kommunes ergo- og fysioterapeuter på træningscentre i Kerteminde, Munkebo og Langeskov. Hvis der fra  sygehuset er udarbejdet en genoptræningsplan, vil det være muligt at vælge en anden kommune end Kerteminde Kommune. 

Hvis du vælger en anden kommune end Kerteminde Kommune, skal du være opmærksom på, at denne kommunes borgere har  fortrinsret, hvorfor  du vil kunne få afslag på dette. 

FritValgService

Som borger i Kerteminde Kommune er du berettiget til frit valg af genoptræning, hvis Kerteminde Kommune ikke kan tilbyde genoptræning efter § 140 indenfor 7 dage. 

Du er selv ansvarlig for at finde og vælge en leverandør, samt afklare med denne, om der kan tilbydes opstart senest samtidig 
med Kerteminde Kommunes tilbud om opstart. Private leverandører skal findes via  hjemmesiden www.mingenoptræning.dk

Hvad forventes af dig?

Kerteminde Kommune opfatter træningsforløbet som en samarbejdsproces, og det er vores hensigt at skabe et velfungerende  samarbejde med dig. Kerteminde Kommune forventer af dig, at du er motiveret for at træne og samarbejder om at nå de mål, som er sat for træningen. Vi forventer også, at du tager ansvar for din træning og for at holde dig i gang i hverdagen. 

Herudover forventer vi af dig, at:

 • Du møder op til det aftalte tidspunkt og er klar til at deltage i træningen
 • Du melder afbud dagen før, hvis du er forhindret i at komme til træning
 • Du af hensyn til din sikkerhed ikke har indtaget alkohol eller euforiserende stoffer inden træningen
 • Ved udeblivelse uden afbud og ingen efterfølgende kontakt til den trænende terapeut, vil dit genoptræningsforløb blive afsluttet

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til leverandøren

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål:

 • At genoptræningen planlægges og udføres af uddannede ergo- eller fysioterapeuter, som er i besiddelse
  af såvel teoretisk som praktisk viden og erfaring indenfor genoptræningsområdet
 • At du efter genoptræningen har forbedret din funktionsevne bedst muligt, så du efterfølgende kan opnå at få en forøget livskvalitet ved at blive så selvhjulpen som muligt samt at effekten af genoptræningen fastholdes og dokumenteres.
 • At du i henhold til Sundhedslovens § 140 kontaktes indenfor 4 dage, og genoptræning opstartes indenfor 7 dage. 

Kvalitetsmål i forhold til dig Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål:

 • At du oplever, at genoptræningen ydes med nærvær, tryghed og respekt
 • At du oplever at genoptræningen sker i samarbejde med dig og ud fra dine behov og forudsætninger
 • At du opfatter genoptræningen som meningsfuld
 • At du oplever genoptræningen som virksom og effektiv 

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

Hjemmet som arbejdsplads

Når du modtager hjælp, pleje og støtte, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven. 
Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt 
forsvarligt.

Kerteminde Kommune har indført røgfri arbejdstid og det forventes, at der som min. er luftet grundigt ud inden hjemmebesøg. 

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Hvis genoptræning er givet efter Sundhedslovens § 140, og du ønsker at klage over denne, skal der klages via Patientombuddet.  Klagen skal være indsendt inden 2 år efter, at du første gang har fået mistanke om eller burde have fået mistanke om fejl i  behandlingen.
Klagen skal dog senest være indsendt 5 år efter, at behandlingen fandt sted. 

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 1, 86 og 88 samt Sundhedslovens § 140.

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside  www.kerteminde.dk 

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:

Myndighedsafdelingen
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 65 15 10 60

eller

Sundhedens Center
Lindhøjvænget 1
5330 Munkebo
Tlf. 51 18 75 32

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget d. 13.04.2021.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje