Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Boligindretning

Boligindretning

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 

Kvalitetsstandard for boligindretning

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af serviceniveauet i Kerteminde Kommune ved tilbud om hjælp til boligindretning.

Hvem kan få hjælp?

Hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du bevilges hjælp til indretning af din bolig, så den bliver bedre egnet som opholdssted for dig. 

For at din fysiske eller psykiske funktionsevne kan betragtes som værende varig, skal alle behandlingsmuligheder som udgangspunkt være udtømte. Hvis din funktionsevne betragtes som værende varig nedsat, vil du kunne bevilges hjælp til  boligindretningen.  

Hvordan får du hjælp?

Ved behov for ændring af din bolig, kan du eller dine pårørende kontakte Visitation Hjælpemidler i Ældre, Handicap og Sundhed i Kerteminde Kommune. 

Når du søger om hjælp til ændring af din bolig, vil din ansøgning blive behandlet hurtigst muligt. Akutte sager behandles indenfor 24 timer, mindre sager indenfor 8 uger, og de største ændringer kræver behandlingstid, på mellem 6 og 12 måneder afhængig af, hvilke foranstaltninger der skal igangsættes. 


Ved mere omfattende ændringer af boligen er kommunen forpligtet til at undersøge om ændringerne er egnet til benyttelse  gennem længere tid og om udgifterne må anses for rimelige i forhold til de brugsmæssige fordele.
Dette kan have indflydelse  på, hvordan dine behov kompenseres. 

Hvis din ansøgning ikke kan imødekommes, vil du modtage et skriftligt afslag med en vejledning om din mulighed for at klage over afgørelsen hvis du ønsker det.

Hvad kan du få hjælp til?

Ved behov for ændring af boligindretningen gives der råd og vejledning samt hjælp til konkrete ændringer af boligen. 
Ændringer kan f.eks. være:  

 • fjernelse af dørtrin eller udvidelse af dørbredde
 • køkkenindretning eller tilbygninger

Kan den nuværende bolig ikke med en rimelig investering gøres egnet som opholdssted for dig, kan der blive tale om at tilbyde etablering i lejebolig.

Hvad kan du ikke få hjælp til?

Der vil ikke blive bevilget hjælp til: 

 • Boligindretning, som du selv har udført.
 • Reparation og vedligeholdelse af den bevilgede indretning
 • Hjælp til reetablering, såfremt du bor i en ejerbolig.
 • Ændringer, der har karakter af istandsættelse, modernisering og almindelig vedligeholdelse som f.eks. opsættelse af brusebad, hvis der ikke er bad, eller istandsættelse af nedslidte døre og vinduer.

Hvem udfører ændring af boligindretningen?

Ved ændring af boligindretning har du ret til frit valg, hvilket betyder, at: 

 • du kan vælge at få ændringerne udført af en håndværker, som kommunen har valgt
 • du selv kan vælge en håndværker
 • du kan vælge de materialer, som kommunen anviser
 • du kan vælge andre materialer end dem, kommunen anviser

Hvad koster ændringen for dig?

Hvis du vælger at benytte frit valg og selv vælger en håndværker, vil du kun få tilskud svarende til, det beløb kommunens  håndværkere kunne have gjort arbejdet for.

Hvis du vælger andre materialer end dem, som kommunen har anvist, skal du selv afholde eventuel merudgift.

Hvad forventes af dig?

Såfremt du vælger at benytte frit valg dvs. selv vælger en håndværker, har du selv det fulde ansvar for boligindretningen.

Kvalitetsmål

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål, 

 • at de akutte ansøgninger behandles indenfor 24 timer mandag til fredag, i åbningstiden, ofte løses de ved midlertidige foranstaltninger
 • at de mindre sager, som ikke er akutte, påbegyndes indenfor 8 uger
 • at de større sager, som ikke er akutte, påbegyndes indenfor 8- 12 måneder
 • at, der gives den bedst egnede og billigste løsning  

Kvalitetsmål i forhold til dig

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,  

 • At du oplever, at hjælpen ydes med nærvær, tryghed og respekt, og at du efterfølgende kan leve et liv så almindeligt som muligt.
 • At du bliver så selvhjulpen og så uafhængig af andres hjælp som muligt.
 • At du kan bo længst muligt i dit eget hjem.

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

Tavshedspligt

ommunens ansatte og håndværkere har tavshedspligt.

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om hjælp til boligindretning.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 1 og 116, samt Retssikkerhedslovens §§ 4 og 10.

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside 
www.kerteminde.dk


Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:

Ældre, Handicap og Sundhed
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 65152178
Alle hverdage ml. kl. 8.15 - 9.15. Man-tors. tillige kl. 13 – 14.

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 09.03.2021

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje