Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Aflastningsophold

Aflastningsophold

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.  

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale  funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. 
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og  vidensbaseret indsats.

Kvalitetsstandard for Aflastningsophold

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune, når du har behov for et  aflastningsophold.

Hvem kan få hjælp?

Når du er bosiddende i Kerteminde Kommune, vil du efter en konkret individuel vurdering have mulighed for at komme på 
et aflastningsophold.
Du kan få bevilget aflastningsophold, hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt 

 • Du har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og dine forældre, ægtefælle eller nærtstående er belastet af at passe eller yde omsorg for dig i hverdagen. Der kan her som udgangspunkt tilbydes pårørende-aflastningsophold hver 8. uge på Birkelund Plejecenter
 • Du er visiteret til et bosted, ældrebolig eller plejebolig og visitator har vurderet, at du ikke kan tilbringe ventetiden på en sådan i din egen bolig. 

Alder udløser ikke i sig selv tilbud om  flastningsophold.

Hvordan får du hjælp?

Alle, som er bosiddende i Kerteminde Kommune, kan søge om et aflastningsophold ved at kontakte visitatorerne i Ældre,  Handicap og Sundhed i Kerteminde Kommune. 
Du vil blive kontaktet af en visitator, som ud fra en konkret individuel vurdering af dit behov vil udarbejde en skriftlig afgørelse. 
Du er velkommen til at invitere en bisidder med til møder med visitator. 

Hvad kan du få hjælp til under opholdet?

I forbindelse med pårørendeaflastning vil opholdet typisk vare en uge fra mandag kl. 11.00 til søndag i samme uge. Ved aflastning i ventetiden på anden bolig vil opholdet være af individuel varighed. Efter din ankomst i aflastningsboligen vil der efter behov blive afholdt et møde omkring mål for opholdet. Efterfølgende vil der afholdes møder efter behov, dog kun en gang årligt, hvis du kommer i regelmæssig aflastning.
På disse møder deltager du, dine pårørende, din kontaktperson og visitator samt øvrige relevante fagpersoner. 

Hjælp, der kan være en del af opholdet kan være: 

 • Aktiviteter sammen med plejepersonale
 • Personlig pleje
 • Vask af tøj
 • Rengøring
 • Mad og drikke

Hvis du i ventetiden til et nødvendigt boligtilbud opholder dig i en aflastningsbolig, skal du tage imod det første tilbud, der  anvises. Såfremt du har et bestemt boligønske, vil du derfor ikke kunne bo i en aflastningsplads i ventetiden på denne, men du har mulighed for fortsat at stå på venteliste til den ønskede bolig og må så påregne fornyet indskud, hvis du vælger at skifte til denne.

Hvad forventes af dig ved et aflastningsophold?

Du skal have dit eget tøj samt toiletartikler og medicin med. Hvis du er bevilget kropsbårne hjælpemidler/bleer og/eller ganghjælpemidler herunder inkontinenshjælpemidler efter servicelovens § 112, skal du også medbringedisse.

Hvad koster opholdet?

Der opkræves ikke husleje, men der opkræves betaling for opholdet, og denne betaling dækker over forplejning og  forbrug. Prisen pr. døgn finder du i takstbladet på Kerteminde Kommunes hjemmeside. Du skal selv afholde udgiften til transport til og  fra aflastningsboligen.

Hvor ligger boligen?

Kerteminde Kommune råder over 3 aflastningspladser på Birkelund Plejecenter i Langeskov. Hvis der er behov for flere pladser, benyttes Rehabiliteringscenter Toften i Munkebo. 

Ved aflastningsophold for ældre hver 8. uge vil opholdet være på Birkelund Plejecenter. 

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til leverandøren

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål, 

 • At din ægtefælle eller nærtstående oplever aflastning og større overskud i hverdagen
 • At opholdet i aflastningsboligen er med til at forbedre din fysiske, psykiske og sociale funktionsevne
 • At der efter behov afholdes et møde i begyndelsen af opholdet, hvor der fastlægges en handleplan
 • At du og dine pårørende oplever jer velinformeret om tilbuddet og betalingen for opholdet i boligen

Kvalitetsmål i forhold til dig Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål, 

 • At du oplever, at hjælpen ydes med nærvær, tryghed og respekt
 • At du oplever, at målene for opholdet sker i samarbejde med dig og dine pårørende
 • At du oplever opholdet som virksomt og effektivt

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om bevilling af ophold.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 1, 84, stk. 2

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside 
www.kerteminde.dk

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:

Ældre, Handicap og Sundhed
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 65151060

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 09.03.2021. 

 

 

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje