Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Ældrebolig

Ældrebolig

Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. 

Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i følgende: 

Rehabilitering er en målrettet og samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Kvalitetsstandard for ældrebolig

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Kerteminde Kommune ved behov for en ældrebolig.

Hvem kan få en ældrebolig?

Hvis du har et væsentligt behov for hjælp til personlig pleje og behøver en mere hensigtsmæssig bolig, som vil kunne øge din selvstændighed og færdigheder, kan du søge om at få tildelt en ældrebolig. Med i vurderingen tages Arbejdsmiljølovens krav til dit hjem som arbejdsplads for plejepersonalet.
Vurderingen tager udgangspunkt i dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau.

Ved vurderingen skal flere af følgende kriterier være opfyldt:

Hvis du allerede bor i en ældrebolig, men ønsker at få en anden ældrebolig i Kerteminde Kommune eller i en anden kommune, vil du kunne få vejledning omkring dette ved visitatorerne Sundhed, Handicap og Rehabilitering i Kerteminde Kommune.

Hvordan bliver du visiteret til en ældrebolig?

Når der opstår behov for en ældrebolig, skal du udfylde et ansøgningsskema, som skal sendes/afleveres til visitatorerne i Sundhed, Handicap og Rehabilitering

Flere af nedenstående kriterier skal være opfyldt:

  • Du har behov for en bolig, der er særligt indrettet i forhold til dit fysiske handicap, dvs. hvor der er
    nødvendig plads til hjælpemidler og plejepersonalets udførelse af hjælpen.
  • Dit behov for hjælp kan ikke dækkes ved flytning til en anden almennyttig bolig eller boligform evt. et andet sted geografisk.
  • Det vurderes nødvendigt, at du har behov for boligskift til ældrebolig indenfor en overskuelig fremtid for, at dit samlede behov for hjælp bedre kan varetages

Der vil herefter som udgangspunkt blive et møde hos dig for at få foretaget en helhedsvurdering af din situation, som skal danne baggrund for selve sagsbehandlingen af din ansøgning.

Visitatorens vurdering sker som oftest i tæt samarbejde med dig, dine pårørende samt kontaktpersoner fra ældreområdet.
Du er også velkommen til at invitere en bisidder med til møder med visitatoren.
Når visitatoren har foretaget en vurdering af, hvorvidt du er berettiget til en ældrebolig, vil du få tilsendt en begrundet afgørelse. 

Hvordan sker tildelingen af en bolig?

Selve tildelingen af en ledig ældrebolig sker i første omgang efter dit behov for en ældrebolig i forhold til din aktuelle helbredstilstand og nuværende boligs uegnethed og dernæst efter din anciennitet på ventelisten.

Hvad koster det at bo i en ældrebolig?

Du skal betale indskud ved tildeling og indflytning, månedlig husleje samt forbrugsafgifter.
Du kan søge om boligydelse fra Udbetaling Danmark via www.borger.dk.
Såfremt du i forvejen bor i en ældrebolig men ønsker en anden ældrebolig i Kerteminde Kommune eller en anden kommune, skal du
selv afholde flytteudgifterne.

Hvad forventes af dig?

Hvis du siger nej til et boligtilbud, kan du fortsat stå på venteliste og vente på en bolig på den adresse, som du ønsker. Du skal dog have et aktuelt behov for en sådan bolig samt et ønske om at flytte, når denne bolig tilbydes.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål i forhold til kommunen

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål, 

  • At dit samlede behov f.eks. for pleje i forhold til din aktuelle situation bedre kan varetages i en ældrebolig 

Kvalitetsmål i forhold til dig

Kerteminde Kommune har som kvalitetsmål,

  • At du får nemmere ved at overskue og tage initiativ til at imødegå de problemer, der kan være i forhold til sygdom og handicap
  • At du opnår en mere tryg og aktiv hverdag, såvel i dit hjem som i dit nærområde

Kerteminde Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålet.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om tildeling af ældrebolig.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 54, 54a og 58 samt Servicelovens § 108.

Information

Denne kvalitetsstandard og Kerteminde Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside www.kerteminde.dk

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:

Sundhed, Handicap og Rehabilitering
Kerteminde Kommune
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 65-151060
Visitator@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget den 09.03.2021. 

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje