Billede

Rehabiliteringscenter Toften er et af de toneangivende og vigtige byggeprojekter, hvor Helende arkitektur er grundsøjlen. Dette gør byggeriet unikt og skaber udgangspunktet for effektiv behandling af borgere kombineret med et inspirerende arbejdsmiljø for personalet. I et samfundsmæssigt perspektiv, vil Rehabiliteringscenter Toften således bidrage med positive indsatser, der forkorter indlæggelsestiden og højner funktionsdygtigheden blandt borgere påvirket af funktionsnedsættelse eller sygdom efterfølgende.

Forskningsrapporten ’Helende arkitektur’ fra 2009 har samlet en lang række forskningsprojekter der viser sammenhængen mellem arkitektur og mennesker. Rapporten viser at arkitektur, rum og indretning har betydning for menneskers velvære og helingsproces. Begge dele er af afgørende betydning i vores rehabiliterings forløb. Den helende arkitektur ændrer ved den grundlæggende tankegang ved medicinsk behandling og argumenterer via evidensbaseret forskning, at den arkitektoniske udformning, herunder dagslysets kvalitet, rummets stemning, farver, lyd samt muligheden for at være privat og tryg, har en understøttende effekt på behandlingen af fysiske og psykiske lidelser.
Arkitekturen spiller derfor en central rolle i understøttelsen af den menneskelige helingsproces ved byggeri af sundhedsinstitutionelle bygninger.

I vores byggeprojekt har vi i høj grad vægtet nordisk, natur og beliggenhed, hvorfor vi forstår helende arkitektur som ensartethed, nordisk helhed og vante rammer.

Med den helende arkitektur tages der udgangspunkt både i patientens, personalets samt pårørendes opfattelse af rummet. Det betyder, at konceptet kan bruges i mange forskellige typer af byggeri og forudsætter en grundig brugerinddragelse.

Rapporten "Helende arkitektur" arbejder med tre overskrifter der hedder Krop, Relationer og Sikkerhed. I det følgende vil vi fremhæve nogle af de forskningsresultater, der i forskellig grad kan overføres til Rehabiliteringscenter Toften.

Kategorien indkredser de faktorer, der har en indvirkning direkte på individet:

Lys
Lys har en positiv effekt på helingsprocessen såvel som indlæggelsestiden. Det naturlige dagslys skaber et rum med ro og overskud, der giver borgeren en følelse af tilfredshed og mindsker risikoen for fejl blandt personalet. Det er desuden beviseligt, at dødeligheden er mindre ved den rette lyspåvirkning. Arbejdet med lyspåvirkningen indgår i det tidlige stadie af designprocessen og er en del af planløsningen.

Kunst
Kunst har en beroligende effekt - endda en positiv terapeutisk effekt. Ved at vælge kunst, der tiltaler den enkelte, kan den personlige rummelighed på en borgerstue optimeres. Både kunst på borgerstuer og på fællesarealer er med til at stimulere sanserne og skaber en mental afledning. Der er desuden tegn der tyder på, at kunst er med til at smertelindre.

Lyd
Lydpåvirkninger, der betegnes som støj, er en negativ indikator for rehabilitering. Reduceringen af støj skaber derfor bedre vilkår for rehabilitering og hjælper til bedre heling og søvn samt mindre smerte og stress.

Lydpåvirkninger kan dog også indgå som en positiv kontekst og således højne kvaliteten af rummet. Det kan både findes som den lyd vi hører, men også ved opbygningen af et rum, der er personligt og fortroligt.

Hertil har lyden også en indvirkning på personalets psykosociologiske arbejdsmiljø: Jo bedre lydforhold, jo bedre er forudsætningen for behandling.

Luft
Ren luft hjælper til en bedre behandling af patienter. Lugt kan via luften sprede ubehag og gener, hvis det ikke behager. Ren luft er derfor en central forudsætning for et godt miljø og på sundhedsområdet en stor udfordring. Der sigtes mod et større fokus på - og bedre mulighed for udluftning og ren luft, uden at risikere patientens helbred yderligere.

Bevægelse
Bevægelse er i denne kontekst rettet mod muligheden for at finde- og komme rundt. Jo, tydeligere vejen er, des mindre stressende er den. For personalets perspektiv er denne faktor et direkte led til tid og effektivitet. Jo bedre indrettet, des nemmere vil bevægelserne finde sted og mere tid er givet til andre opgaver. Faktoren Bevægelse er i fokus i planløsningens udformning, men retter sig også til mulighederne for indretning og hjælpemidler.

Kategorien omhandler den relation vi har til de omgivelser, vi befinder os i. Her arbejder vi med relationen til patientens eget personlige rum, tilstedeværelsen i et rum sammen med andre, samt det åbne rum udenom os:

Personligt rum
Behandling og rehabilitering er som udgangspunkt et tidsbestemt ophold. Derfor er udskiftningen på borgerstuen høj og der vil bo mange forskellige mennesker i det samme rum over tid. Det personlige rum et rum, der skaber hjemmelighed og repræsenterer én selv, hvilket skaber udfordringer til omstillingen af stuen, der er bygget til mange forskellige skift.

Ved at indrette stuerne til omstillingsparathed, kan der skabes komfort og privathed, som giver kontrol og tilfredshed. Det skaber et rum, der bidrager til muligheden for fortroligt samvær med pårørende og personale, hvilket hjælper til reducering af indlæggelsestiden. Derfor er det personlige rum en vigtig faktor for effektiviseringen af rehabilitering og behandlingen af patienter.

Socialt rum
Det fælles rum er et socialt mødested, som danner rammerne for fællesskab. Dette rum reducerer antallet af passive patienter ved aktivt at invitere til fællesskab og deltagelse. Et godt socialt rum sikrer kortere indlæggelsestid ved at reducere stress og angst samt fremhæve tryghed, samvær kommunikation og godt humør. Der er eksempler på, at fællesspisning giver energi til den enkelte.

Uderum
Arealet omkring en sundhedsinstitution har også effekt på behandlingen af patienter. Der er mulighed for motion, luft, ro, koncentration og samvær. Et godt uderum har en effekt på stress og angst og mindsker indlæggelsestiden for patienten. Uderummet har derfor en direkte effekt på den fysiske og mentale helingsproces og bidrager på lige fod med den egentlige bygning til patienternes, de pårørendes og personalets trivsel.

Hygiejne
Ved byggeri af sundhedsinstitutioner skal der sikres en høj standard for hygiejne for at mindske potentielle smitteveje. Mulige smitteveje omfatter luft, overflader og vand, hvor infektioner kan være en konsekvens. Sikres der en sund hygiejne, sikres et effektivt ophold og en kort indlæggelsestid.

Skader og fejl
Sikkerhed og tryghed skal prioriteres højt for at sikre optimale forhold for indlæggelsen såvel som gode arbejdsforhold for personalet. Helende Arkitektur øger arbejdsglæden, effektiviserer behandlingen og bidrager herved til sikkerheden, således at arbejdsskader, fejlmedicinering m.v. undgås.