Kerteminde Kommune samarbejder med Syddansk Sundhedsinnovation omkring inddragelse af borgere, brugere og medarbejdere i visionerne bag et nyt rehabiliteringscenter, som indvies i 2017. Rehabiliteringscentret skal skabe bedre rammer for en tværgående rehabiliterende indsats. Syddansk Sundhedsinnovation har udarbejdet et visionskatalog og således bidraget med ekspertviden, gennemført interviews med brugere og afviklet workshop med henblik på udarbejdelse af det funktionelle byggeprogram.

Brugerinddragelse skaber fremtidssikret arkitektur

Inddragelse af brugere er en vigtig kilde til innovation, da man herved kan nærme sig den kontekst, hvori brugeren oplever en service eller anvender et produkt. Overordnet handler brugerinddragelse om at give et mere informeret grundlag at træffe beslutninger ud fra som sikrer størst mulig værdi for fremtiden.

Brugerinddragelse i forbindelse med byggerier kræver en struktureret proces, hvor brugerne involveres strategisk, således at deres inputs skaber værdi i forhold til definering af eksempelvis et byggeprogram og opførelse af et nyt byggeri.

Brugerkvalificering af et byggeri giver ikke bare bygherren mulighed for at bruge arealet optimalt og dermed forbedre sin projektøkonomi. Brugerkvalificering af et byggeri giver også driftsherren mulighed for at forbedre og forny arbejdsgange, struktur og flow, således at der skabes en bæredygtig og fremtidssikret arkitektur. Byggeriet understøttes dermed effektivt samtidig med, at almen menneskelige, fysiologiske, psykologiske og sociale behov tilgodeses

Brugergruppen

Brugergruppen består af medarbejdere fra Sundhed og Rehabilitering i Kerteminde Kommune suppleret med medarbejdere fra kommunens ejendomsadministration.  

Udover involvering af brugergruppen i forbindelse med generering af inputs til byggeprogrammet, har der løbende i dispositions- og projektforslagsfasen været afholdt arbejdsgruppemøder og workshops med 1:1 mock-ups, hvor projekt- og tegningsmateriale er blevet kvalificeret i et tæt samarbejde mellem brugerne, Syddansk Sundhedsinnovation og Arkitektformaet RUM.

Den 24. november 2014 blev der afholdt kick-off workshop for Rehabiliteringscenter Toften. De inviterede deltagere var en kombination af lokalpolitikere, repræsentanter for lokale foreninger samt medarbejdere fra den eksisterende rehabiliteringsenhed Lindhøj.
Formålet med workshoppen var at udvikle og skabe konsensus omkring en samlet vision for det nye center. På workshoppen arbejdede brugerne bl.a. med mulighedsrum defineret på baggrund af en antropologisk analyse gennemført i den nuværende rehabiliteringsenhed på Lindhøj Plejecenter.

Formål med workshoppen:
Kernefortællinger som omdrejningspunkt for den eksisterende kultur med henblik på en drøftelse af nye veje, adfærd, arbejdsgange og processer i et nyt rehabiliteringscenter.

Formål med workshoppen:
At teste det nye byggeri, funktionaliteter, størrelse og placering i forhold til hinanden, og opnå indsigt i hvordan rummene bruges optimalt.

Formål med workshoppen:
At teste træningsfaciliteterne i det nye byggeri og opnå indsigt i hvordan rummene bedst kan indrettes og anvendes optimalt.