Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019

Kerteminde Byråd har den 28. marts 2019 vedtaget Planstrategi 2019. Byrådets beslutning kan ses under ”Dagsorden og Referater” på Kerteminde Kommunes hjemmeside.

Planstrategi 2019 træder i kraft og vedtages endeligt den 29. marts 2019.

Hovedtemaer

Planstrategi 2019 er Kerteminde Byråds politiske og strategiske fokus på, hvordan og i hvilke retninger, Kerteminde Kommune skal udvikle sig over de kommende år. Planstrategien sætter retningen for den kommende kommuneplan og derved kommunens udvikling over de kommende år.

Planstrategien fremhæver tre hovedtemaer:

  • Erhverv
  • Bosætning
  • Turisme

 

Forhold til kommuneplan

Kommuneplanen er en 12-årig plan, som omfatter alle arealer i Kerteminde Kommune. Planstrategien er byrådets ønske til den fremtidige udvikling for Kerteminde Kommune. Planstrategien giver mulighed for at pege på bestemte temaer og områder, som ønskes indarbejdet i den kommende kommuneplan.

Offentliggørelsen af Planstrategi 2019 er foretaget i henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning, og den har været høring i perioden den 5. december 2018 til den 30. januar 2019. Der er indkommet 6 indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

Indsigelser og bemærkningerne har medvirket til, at forordets afsnit også omfatter borgernes betydning for udviklingen af kommunen.  Strategiens titel er rettet til Planstrategi 2019.

Det er besluttet på Miljø-, Natur- og Teknikudvalgsmødet d. 13. februar 2019, at afsnittet ”Udnyttelse af nuværende arealer” ikke indgår i strategien.

Planstrategi 2019

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk.  Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kerteminde Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Kerteminde Kommune. Hvis Kerteminde Kommune fastholder afgørelsen, sender Kerteminde Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.