Planstrategi

Byrådet i Kerteminde Kommune har den 29. november 2018 besluttet at sende forslag til Planstrategi 2018 i offentlig høring i perioden 5. december 2018 til 30. januar 2019.

I perioden kan alle komme med idéer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte planstrategi, disse sendes til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, att.: Plan eller e-mail plan-byg@kerteminde.dk senest den 30. januar 2019. 

Når offentlighedsfasen er slut, vil de fremkomne idéer, forslag og ønsker blive behandlet i byrådet, som vil tage stilling til, om der skal ske ændringer i den offentliggjorte planstrategi, og hvorvidt ønskerne kan imødekommes i kommuneplanlægning. Hvis du indsender bemærkninger vil du få direkte svar i forbindelse med politisk behandling af de fremkomne kommentarer.

Herefter vil planstrategien og de indkomne ønsker danne baggrund for kommuneplanen.

Se forslag til Planstrategi 2018

Hovedtemaer

Planstrategi 2018 er Kerteminde Byråds politiske og strategiske fokus på, hvordan og i hvilke retninger, Kerteminde Kommune skal udvikle sig over de kommende år. Planstrategien sætter retningen for den kommende kommuneplan og derved kommunens udvikling over de kommende år.  

Planstrategien fremhæver tre hovedtemaer:

  • Erhverv
  • Bosætning
  • Turisme
  •  

Forhold til kommuneplan

Kommuneplanen er en 12-årig plan som omfatter alle arealer i Kerteminde Kommune. Planstrategien er byrådets ønske til den fremtidige udvikling for Kerteminde Kommune. Planstrategien giver byrådet mulighed for at pege på bestemte temaer og områder, som ønskes indarbejdet i den kommende kommuneplan.    

Miljøvurdering

Planstrategien omhandler alene udvikling på strategisk niveau, og den muliggør ikke kon-krete anlæg. Kerteminde Kommune vurderer derfor, at planstrategien ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf. lov om miljøvurde-ring af planer og programmer.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er til-gængelig for Kerteminde Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksom-heder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Kerteminde Kommune. Hvis Kerteminde Kommune fastholder afgørelsen, sender Kerteminde Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageporta-len, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en be-grundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgiv-ningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.