Forslag til Planstrategi 2015 for Kerteminde Kommune er nu i høring indtil den 19. november 2015

Sammenhængskraft
Vækst
Læring 
Oplevelser

Se Forslag til Planstrategi 2015 her

Se Forslag til Bilag her

Dialogmøde om planstrategien er afholdt onsdag den 4. november, kl. 18.30-19.30 på rådhuset i Langeskov. Se aftens PowerPoint her

Byrådet skal offentliggøre et forslag til Planstrategi 2015 inden udgangen af 2015. Økonomiudvalget i Kerteminde Kommune har den 8. september 2015 vedtaget, at fremlægge forslag til Planstrategi 2015 for Kerteminde Kommune. Se Økonomiudvalgets beslutning her

Fire vigtige temaer
En planstrategi er hele Byrådets plan. Derfor har politikerne holdt flere temamøder med borgerne om planstrategiens indhold. På de indledende temamøder havde Byrådet besøg af Dansk Byplanlaboratorium og kommunikationsfirmaet LEAD, som har bidraget til processen med inspirerende oplæg. Gennem de seneste temamøder i foråret 2015 har Byrådet præciseret indholdet og afgrænset det til de fire temaer: Sammenhængskraft, Vækst, Læring og Oplevelser.

Høringsfrist til 19. november 2015
Forslag til Planstrategi 2015 er i offentlig høring fra den 24. september til den 19. november 2015. Alle er velkomne til at komme med forslag til det fremlagte planforslag. Du kan sende bemærkninger/indsigelser til planforslaget skriftligt til Kerteminde Kommune, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, eller på mail til plan-byg@kerteminde.dk, så de er kommunen i hænde senest den 19. nov. 2015.

Forhold til Kommuneplan 2013-2025 
Kommuneplanen er en 12-årige plan som omfatter alle arealer i Kerteminde Kommune. Planstrategien er Byrådets ønsker til den fremtidige udvikling for Kerteminde Kommune. Planstrategien Byrådets mulighed for at pege på bestemte temaer og områder, som ønskes indarbejdet i kommuneplanen ved kommuneplanrevisionen i 2017.

Miljøvurdering af forslag til Planstrategi 2015
Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at der på baggrund af den indledende miljøscreening ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslag til Planstrategi 2015. Kommunens afgørelse er offentliggjort den 24. september 2015 sammen med lokalplanforslag og fremgår af planen.

Klagevejledning
I henhold til planlovens §58, stk. 1, kan kommunens afgørelse, herunder betingelser og vilkår, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen annonceret, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen.

Klager skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk  og www.virk.dk Du logger påwww.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
 Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

En afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse.