Kort 1     Planlagte byzoner og sommerhusområder
Kort 2     Zonestatus november 2013
Kort 3     Særligt værdifulde landbrugsområder
Kort 4     Arealer til store husdyrbrug
Kort 5     Interesseområder for biogasanlæg
Kort 6     Skovrejsningsområder
Kort 7     Naturbeskyttelsesområder
Kort 8     Værdifulde kulturmiljøer
Kort 9     Landskab
Kort 10   Geologiske bevaringsværdier
Kort 11    Kystnærhedszone
Kort 12    Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
Kort 13    Lavbundsarealer
Kort 14    Grundvand
Kort 15    Råstoffer
Kort 16    Vindmøller
Kort 17    Tekniske anlæg
Kort 18    Støjbelastede arealer
Kort 19    Veje og trafik - Vejklasser
Kort 20    Eksisterende trafikanlæg
Kort 21    Planlagte trafikanlæg
Kort 22    Detailhandelsstruktur
Kort 23    Sundhed og Pleje