Retsvirkninger 
Byrådet skal efter § 12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Kommuneplanen er alene retningsvisende for kommunens egne planer og sagsbehandling, dvs. at den er ikke direkte gældende overfor borgeren. Kommunen skal altså sørge for, at kommuneplanen overholdes, når der udarbejdes lokalplaner og sagsbehandling. Lokalplaner er derimod direkte gældende for borgerne. 

Byrådet kan modsætte sig udstykninger og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse, og Byrådet kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med kommuneplanens rammer. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.

Kommuneplanens retsvirkninger indtræder, når Byrådet har endeligt vedtaget kommuneplanen efter Planlovens § 27, stk. 1. Det betyder, at Byrådet først efter den endelige vedtagelse af planen kan bringe § 12, stk. 1 i anvendelse.

Eksisterende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter er lovligt eksisterende, uanset hvad der står i kommuneplanens rammebestemmelser. De kan kun ændres gennem en ny lokalplan.