Budgettet for 2014 og budgetoverslagsårene 2014-2017 blev vedtaget af Byrådet ved 2. behandlingen i oktober 2013.

Enighed om budget 2014

I modsætning til tidligere år er der ikke massive besparelser i vente det kommende år. Til gengæld er der en række nye initiativer. Blandt de vigtigste elementer i næste års budget kan nævnes:

Folkeskolerne

Der er enighed om rammerne for implementering af folkeskolereformen i Kerteminde Kommune. Der afsættes midler til at gennemføre et udvidet timetal for alle børn. Udvikling af fremtidens skole kan gå i gang. Der afsættes midler til løft af IT og til at renovere alle kommunens skoler i løbet af de kommende år, for dermed at skabe gode rammer for skolerne. SFO og klubtilbud skal fremover samtænkes så der kan komme kvalitet i tilbuddene, når det forventeligt vil være færre børn, som fremover benytter disse tilbud. Pengene til at finansiere en del af de øgede udgifter findes ved at lærerne fremover skal præstere 733 undervisningstimer om året. Taksterne for SFO kan nedsættes i 2015.

Dagtilbud

Der er enighed om at der ikke skal ske reduktioner på dagtilbudsområdet og at åbningstiden skal øges. De konkrete behov skal undersøges inden der tages stilling til åbningstiden i de enkelte institutioner / områder. Den øgede åbningstid skal bedst muligt imødekomme det behov som familierne har.

Sundhed

Sundhedsområdet opprioriteres med dette budget. I takt med at Sygehusene laver hurtig udskrivning bliver der behov for at styrke ”det nære sundhedsvæsen” i kommunen Der etableres et rehabiliteringscenter i løbet af 2014-2015, som skal sikre gode rammer for dette arbejde. Rehabilitering skal sikre en forbedring af borgernes mulighed for komme tilbage til bedst mulig funktionsniveau efter sygdom og indlæggelse og sikre at borgerne bevarer livet på egne betingelser længst muligt. Desuden skal centeret forebygge indlæggelser.

Erhvervstiltag

Der skal være gode forhold for kommunens erhvervsvirksomheder og der er afsat øgede midler hertil. Desuden nedsættes dækningsafgiften med 1 promille. Det er vigtigt for virksomhederne at der kan ydes en god sagsbehandling i forbindelse med bl.a. miljøgodkendelser. Derfor gøres 1 stilling som miljøsagsbehandler i administrationen nu permanent . Herudover er der afsat 1 mio. kr. til styrkelse af erhvervsindsatsen
Vikingeturisme skal i de kommende år udvikles. Et af kommunens kulturelle og turistmæssige fyrtårne – Ladbyskibet - får nu mulighed for at søge fonde og sikre yderligere udvikling af museet og turisternes oplevelser af denne spændende historiske periode.

Fortsat nødvendigt med en stram styring

Stram styring af kommunens økonomi vil også være et vilkår i de kommende år. Der arbejdes målrettet på hele tiden at udvikle kommunens service indenfor en snæver økonomisk ramme. Det betyder, at der tages ny teknologi i brug, igangsættes nye arbejdsmetoder og at der løbende arbejdes med at effektivisere kommunens tilbud. På børn- og ungeområdet og på handicapområdet arbejdes der med at lave lokale tilbud, som inddrager de resurser der er i det nære miljø. I budget 2014 er der samlede effektiviseringer for 7,1 mio. kr. stigende til 9,7 mio. kr. i 2017.

Alle de andre elementer i budgettet

På de vedlagte oversigter kan du se hvilke forslag der er med i budgettet (grønne) og hvilke der ikke er med (røde). Du kan også se en samlet oversigt over alle de investeringer kommunen skal foretage i de kommende år.