Planstrategi 2015 for Kerteminde Kommune

 Sammenhængskraft

 Vækst 

 Læring  

 Oplevelser

Se Planstrategi 2015 her
Se Bilag her

Planstrategi
Byrådet i Kerteminde Kommune har den 28. januar 2016 vedtaget Planstrategi 2015 for Kerteminde Kommune. Se Byrådets beslutning her
 
Fire vigtige temaer
En planstrategi er hele Byrådets plan. Derfor har politikerne holdt flere temamøder med borgerne om planstrategiens indhold. På de indledende temamøder havde Byrådet besøg af Dansk Byplanlaboratorium og kommunikationsfirmaet LEAD, som har bidraget til processen med inspirerende oplæg. Gennem de seneste temamøder i foråret 2015 har Byrådet præciseret indholdet og afgrænset det til de fire temaer: Sammenhængskraft, Vækst, Læring og Oplevelser.
 
Hvis du har spørgsmål til planen, kan disse rettes til Erhvervsafdelingen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, eller på mail til
plan-byg@kerteminde.dk
 
Offentlig høring af planforslag
Forslag til Planstrategi 2015 har været fremlagt i offentlig høring fra den 23. september til den 18. november 2015 og der har været afholdt et dialogmøde. I forbindelse med den offentlige høring har Kerteminde Kommune modtaget 4 høringssvar og en indsigelse, se bilag til den endelige vedtagelse.
 
Forhold til Kommuneplan 2013-2025
Kommuneplanen er en 12-årige plan som omfatter alle arealer i Kerteminde Kommune. Planstrategien er Byrådets ønsker til den fremtidige udvikling for Kerteminde Kommune. Planstrategien Byrådets mulighed for at pege på bestemte temaer og områder, som ønskes indarbejdet i kommuneplanen ved kommuneplanrevisionen i 2017.    
 
Klagevejledning
I henhold til planlovens §58, stk. 1, kan kommunens afgørelse, for så vidt angår retlige forhold, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen annonceret, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. Klager skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

En afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse.

Kontakt Erhvervsafdelingen på tlf. 65 15 15 15 eller
plan-byg@kerteminde.dk