Anmeldelse af halvkulturareal eller udyrket areal
Jf. bekendtgørelse nr. 637 af 10. juni 2010 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur – også kaldet jordressourcebekendtgørelsen – skal ejere eller brugere anvende alle landbrugsjorder i landzone samt frijorder og arealer i byzone og sommerhusområder, der er noteret med landbrugspligt til dyrknings- eller naturformål.

Ejere eller brugere af landbrugsjorder, der er omfattet af anvendelseskravet kan forhåndsanmelde arealer som halvkulturareal eller udyrket areal til Kerteminde Kommune på et særligt skema fra Plantedirektoratet under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri.
Hvis anmeldelsen godkendes, opnår ejeren eller brugeren ret til at genopdyrke arealet inden for de næste 15 år uanset, at arealet i mellemtiden måtte være blevet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Brugeren eller ejeren skal herefter anmelde eventuel genopdyrkning til kommunen.

Anmeldelse af areal uden rydningspligt
Jf. bekendtgørelsen skal ejere eller brugere vedligeholde alle landbrugsjorder i landzone samt frijorder og arealer i byzone og sommerhusområder, der er noteret med landbrugspligt. 
Vedligeholdelsen kan f.eks. være slåning eller afgræsning efter behov, idet opvækst af træer og buske ikke må være mere end 5 år gamle. Visse arealer er undtaget denne rydningspligt. 
Ejere eller brugere af landbrugsjord med rydningspligt kan anmelde arealer til kommunen, hvor der ønskes etableret andre former for natur, som indebærer etablering af træer og buske ved tilplantning, såning eller selvsåning på et areal større end 0,5 ha. Anmeldelse om etablering af anden natur (fritagelse for rydningspligten) kan ske på et særskilt skemafra Plantedirektoratet under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri.

By- og Landskabsstyrelsen har lavet et hæfte om naturen i landbruget, der beskriver naturtyper og pleje af disse.