Som virksomhed har du mulighed for, sammen med Kerteminde Kommune, at igangsætte en række aktiviteter og støtteordninger i forbindelse med at fastholde sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen.

Rundbordssamtalen er en hjælp til så tidligt som muligt - og gerne inden en sygemelding,at finde ud af, hvordan den syge medarbejder kan fastholde sit arbejde på trods af sygdommen.
Ved rundbordssamtalen samles arbejdsgiver, den syge medarbejder, Kerteminde Kommunes fastholdelseskonsulent og eventuelt en tillidsrepræsentant og/eller egen læge for af finde ud af, hvordan medarbejderen kan fortsætte i sit arbejde/på arbejdsmarkedet.

Rundbordssamtalen sikrer, at de involverede parter kommer hele vejen rundt om den syge medarbejders situation, og giver mulighed for at lægge en konkret plan for, hvordan medarbejderen bedst kommer igennem en svær periode.

Alle involverede parter kan tage initiativ til en rundbordssamtale.

Kontakt Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam på: fast-track@kerteminde.dk

Ved en sygemelding behøver din medarbejder ikke enten at være på arbejde eller være fuldt sygemeldt.

Delvis syge- / raskmelding kan benyttes, hvis en sygemeldt medarbejder kan arbejde på trods af sygdom, eller har behov for en gradvis tilbagevenden til arbejdet efter en sygeperiode.

Med delvis syge- eller raskmelding kan der aftales, at den syge medarbejder kan være væk fra sit arbejde i et passende tidsrum om ugen. Det forbedrer mulighederne for at fastholde medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen – du får som arbejdsgiver økonomisk kompensation for fraværstimerne.

For begge ordninger gælder det, at det ugentlige fravær på grund af sygdommen skal være på mindst fire timer. Perioden for ordningen er begrænset, og arbejdstiden optrappes gradvist.

En delvis sygemelding igangsættes, hvis medarbejderen i en periode ikke kan arbejde på
fuld tid på grund af sygdom eller behandling.

En delvis raskmelding igangsættes, når medarbejderen efter en sygeperiode kan arbejde
igen, men ikke på fuld tid.

Kontakt Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam på: fast-track@kerteminde.dk

Hvis en sygdomsramt medarbejder har svært ved at blive i jobfunktionen uden visse ændringer/forbedringer, kan I søge støtte til hjælpemidler og indretning af arbejdsplads.
Det kan f.eks. være en rygstøttende kontorstol eller en specielt skærmet arbejdsstation.

Hjælpen skal kompensere for begrænsning i arbejdsevnen, og kan være af både fysisk, psykisk eller social karakter.

Hvis en medarbejder allerede er sygemeldt, kan hjælpemidler og ændret indretning af
arbejdspladsen være med til at få medarbejderen hurtigere tilbage i arbejde.

Kontakt Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam for rådgivning om hjælpemidler og arbejdspladsindretning. Ofte vil der også skulle tilknyttes f.eks. en ergoterapeut, som kommer ud på arbejdspladsen og guider i forhold arbejdsstillinger og bevilger relevante hjælpemidler.

Kontakt Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam på: fast-track@kerteminde.dk

Hvis en medarbejder har øget fravær på grund af kronisk eller langvarig sygdom, kan medarbejder og virksomhed  – med Kerteminde Kommunes godkendelse – indgå en §
56-aftale.

Aftalen kan indgås, når en medarbejder har væsentligt forøget fravær på grund af en
langvarig eller kronisk lidelse, og fraværet skønnes at omfatte mindst ti arbejdsdage
inden for et år. Aftalen gælder for to år ad gangen..

En aftale kan også i visse tilfælde indgås, hvis en medarbejder skal indlægges eller behandles ambulant for en sygdom., samt ved fravær der skyldes genoptræning eller efterbehandling efter et sygdomsforløb.

Aftalen betyder, at du som arbejdsgiver kan få dagpengerefusion fra medarbejderens første fraværsdag.

I kan enten benytte selvbetjening på blanket dp 211 eller kontakte Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam på: fast-track@kerteminde.dk

Kerteminde Kommune kan yde støtte til en mentor, hvis det er afgørende for, at en sygdomsramt (fysisk, psykisk eller socialt) medarbejder kan få eller fastholde et job.

Formålet med mentorstøtten er at forbedre medarbejderens generelle kompetencer (fagligt og/eller socialt) i forhold til at kunne udføre jobfunktionen og evt. hjælpe medarbejderen til en god start i en ny jobfunktion på arbejdspladsen.

Mentoren vil være en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern person, der sørger for introduktion og oplæring i et omfang, der rækker ud over arbejdspladsens normale forpligtelser til introduktion og oplæring.

Kontakt Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam på: fast-track@kerteminde.dk

Det er muligt at søge om personlig assistance til en medarbejder, hvis medarbejderen pga. en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov assistance til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver.
Det kan dreje sig om arbejdsopgaver som fx at foretage tunge løft.

En personlig assistent hjælper med konkrete og praktiske opgaver, men må ikke
overtage egentlige arbejdsfunktioner, dvs. der er ikke tale om en ekstra medhjælper i virksomheden.

Der er også muligt, at søge om om personlig assistance, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende.

Kontakt Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam på: fast-track@kerteminde.dk

Du skal som arbejdsgiver være opmærksom på betydningen af de sociale kapitler i overenskomsten ved en medarbejders sygdomsforløb, hvor der kan være tale om, at medarbejderens arbejdsevne fremadrettet vil være væsentligt og varigt nedsat.

Overenskomsternes sociale kapitler er de aftalemæssige rammer for fastholdelse af allerede ansatte og nyansættelse af personer med nedsat erhvervsevne m.v.

I forbindelse med pensions- og fleksjobreformen (2013) er brugen af de sociale kapitler blevet et krav i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere gennem etablering af et fastholdelsesfleksjob på hidtidige arbejdsplads.
En medarbejder med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne kan kun blive ansat i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, hvis pågældende har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår - samt at medarbejderen opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til fleksjob.

Aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder skal være skriftlig og indeholde oplysninger om, hvilke funktioner der er svære for medarbejderen at udføre, samt hvilke konkrete skånehensyn der er aftalt.

Det skal dokumenteres, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler henholdsvis på særlige vilkår.

Reglerne om fastholdelse gennem de sociale kapitler eller på særlige vilkår gælder ikke, hvis medarbejderen har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom fx en arbejdsulykke, og det er åbenbart formålsløst, at få medarbejderen tilbage i job på ordinære vilkår.

Kontakt Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam på: fast-track@kerteminde.dk

Det er muligt for en sygdomsramt medarbejder, at vedkommende i samarbejde med virksomheden indgår en aftale om efteruddannelse i en periode, hvor medarbejderen fx på grund af rygproblemer ikke må foretage tunge løft.

Som arbejdsgiver vil du oftest udbetale fuld løn imens (og modtage refusion
via ordningerne SVU eller VEU), og i stedet for en sygemelding, så får medarbejderen et kompetenceløft.

Værktøjskasse i forhold til nedbringelse af sygefravær

Den selvejende institution CABI (under Beskæftigelsesministeriet), har udviklet en række gode værktøjer i forhold til at nedbringe sygefravær på arbejdspladsen.