Projekterne vil komme til at berøre borgere, turister og besøgende. Vi håber derfor, at denne oversigt kan være med til at skabe et klarere billede af, hvornår hvilke projekter går i gang, og hvornår de forventes afsluttet.

Denne informationen er også tænkt rettet til de foreninger, der planlægger at holde arrangementer og/eller events.

Er der spørgsmål eller lignende, er du velkommen til at kontakte Trafik & Anlæg: trafikoganlaeg@kerteminde.dk

Kerteminde Byråd har besluttet, at der skal anlægges cykelsti langs Kertemindevejen mellem Marslev Byvej og Mejerivejen. Strækningen er markeret på oversigtsplanen og har en samlet længde på ca. 2,9 km.

Stianlægget skal forbedre forholdene for de bløde trafikanter, herunder elever til og fra Nymarksskolen.

Den nye cykelsti forventes anlagt i 2017. Vejdirektoratets Cykelpulje har givet tilsagn om økonomisk tilskud til anlæggelsen.

Cykelstien er anden etape af et samlet stianlæg på ca. 5,8 km mellem Marslev og Nymarksskolen. Første etape (mellem Mejerivejen og Nymarksskolen) blev taget i brug i foråret 2016.

Cykelstien mellem Marslev Byvej og Mejerivejen forventes anlagt som en 2,5 meter bred asfalteret dobbeltrettet cykelsti langs vestsiden af Kertemindevejen og adskilt fra denne med en skillerabat med græs.

Spørgsmål eller kommentarer vedr. projektet kan rettes til Miljø- og Kulturforvaltningen, Trafik og Anlæg, på tlf. 65151461 eller email: lbe@kerteminde.dk

Partshøring

Påtænkt omlæggelse af en del af den private fællesvej Sandbankevej, matr. nr. 16a

Ejeren af Sandbankevej 94, matr. nr. 16a Urup By, Rynkeby har anmodet om, at en del af den private fællesvej Sandbankevej, der forløber langs matr. nr. 3g og 16a bliver omlagt. Den del af Sandbankevej, der forløber i øst/vestlig retning mellem matr. nr. 3g og 8b, vil efter omlægningen være privat vej.

Den del af den private fællesvej, der forløber ud for matr. nr. 3g i nord/sydlig retning vil fortsat have status som privat fællesvej.

Baggrunden for ønsket om omlægning er, at Kerteminde Kommune påtænker at opklassificere den del af Sandbankevej, der i dag har status af privat fællesvej til offentlig vej med henblik på at sikre offentlighedens adgang til et stiforløb, der er en del af et EU-Life naturprojekt i Natura 2000-området ved Urup Dam og Brabæk Mose, som kommunen ønsker at gennemføre.

Ejeren at Sandbankevej 94 er ikke interesseret i at have en forøget færdsel tæt på sin ejendom og har derfor tilbudt, at den private fællesvej kan omlægges som vist ovenfor.

Kerteminde Kommune påtænker på den baggrund at meddele tilladelse til omlægningen. Omlægningen vil ske i henhold til § 12 jf. §§ 71 -78 i privatvejsloven.

Privatvejslovens bestemmelser om omlægning af en privat fællesvej

Private fællesveje på landet, der er taget i brug, må ikke nedlægges eller omlægges uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. privatvejslovens §§ 71-78. Det fremgår af privatvejslovens § 12, stk. 1.

Private fællesveje må ikke nedlægges eller omlægges uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Det fremgår af privatvejslovens § 71.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges eller omlægge, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det. Kommunalbestyrelsen kan af egen drift tage stilling til om en privat fællesvej kan nedlægges eller omlægges. Det fremgår af privatvejslovens § 72, stk. 1.

Vejen skal helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis

  1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang til ejendommen, eller
  2. den i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal kommunen afveje vejejerens interesse i, at vejen nedlægges eller omlægges over for den eller de vejberettigedes interesse i, at den bliver opretholdt.

En tilladelse til at nedlægge eller omlægge en privat fællesvej efter lovens § 72, medfører, at eventuelle rettigheder, herunder rettigheder som følge af aftaler, bortfalder, hvis tilladelsen udnyttes.

Kommunen skal offentliggøre en påtænkt beslutning om nedlæggelse eller omlægning af vejen eller dele af den. Beslutningen skal samtidig meddeles til

  1. ejere af ejendomme, der grænser til vejen,
  2. ejere af ejendomme, hvis adkomst eller rettigheder til vejen er tinglyst, og
  3. ejere af ejendomme, som må antages at have vejret til vejen.

I meddelelserne skal kommunalbestyrelsen give en frist på mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Det fremgår af privatvejslovens § 73, stk. 1 og 2.

Spørgsmålet om en vej skal opretholdes, fordi den er af vigtighed for ejeren af en ejendom med vejret kan indbringes for taksationsmyndighederne. Det fremgår af privatvejslovens § 75.

Det fremgår af lovens § 76, stk. 1, at hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om nedlæggelse eller omlægning af vejen, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om nedlæggelse eller omlægning af vejen og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter vejloven § 111, stk. 2. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Det fremgår af privatvejslovens § 76, stk. 2.

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at omlægningen, udlæg eller nedlæggelse af private fællesveje i henhold til en beslutning efter § 72, stk. 1, noteres i matriklen og berigtiges i tingbogen, jf. privatvejslovens 78.

Mulighed for indsigelser

Ejere af ejendomme med den fornødne retlige interesse kan komme med bemærkninger til kommunens påtænkte beslutning om omlægning af den private fællesvej. Med retlig interesse forstås først og fremmest ejere, der har en vejret til den private fællesvej.

Indsigelser være kommunen i hænde senest den 3. april 2018.

Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger til denne på partshøring på dette tidspunkt, vil kommunen gå videre med behandlingen af sagen.

Opklassificering af den private fællesvej Sandbankevej

Når der er taget stilling til om vejen kan omlægges, påtænkes det at opklassificere den private fællesvej til offentlig vej for at sikre offentlighedens adgang til området, der er omfattet af EU-Life naturprojektet.