Billede

Kerteminde Kommune forslag til Kommuneplantillæg nr. 8, Langeskov Station  i offentlig høring i 8 uger fra den 7 juni til den 7 august 2012.

Kommuneplantillæg nr. 8 Langeskov Station

Oversigt over Langeskov Station og tilhørende parkeringsmuligheder se stort kort her

13.10.2014

Med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 blev der afsat 54,1 mio. kr. (2014-priser) til genåbning af Langeskov St. på strækningen mellem Nyborg og Odense. Projektet blev sat i bero, da BaneDanmark efter endt licitation kunne konstatere, at det vil være væsentlig dyrere at gennemføre projektet end oprindeligt estimeret.

Man har fra politisk side valgt at tilføre projektet yderligere 10,4 mio. kr. således, at projektet kan videreføres med henblik på åbning i 2015 i forbindelse med BaneDanmarks planlagte fornyelsesarbejder på Fyn.

08.05.2014

BaneDanmark har gennemført licitation på projektet vedrørende genåbning af Langeskov Station mellem Nyborg og Odense. Licitationen viste, at projektet vil være væsentligt dyrere at udføre end først antaget - ca. 71 mio. kr. i forhold til de estimerede 54. mio. kr.

BaneDanmark har derfor udarbejdet forslag til mulige besparelser i projektet, men projektet vil fortsat blive dyrere end oprindelig estimeret. BaneDanmark afventer nu politisk stillingtagen.
Kerteminde byråd arbejder aktivt for at få genstartet processen. 

27.06.2013

Måske kan du få tilskud til støjbekæmpelse.

BaneDanmark har fået 15 mio. kr. til at uddele som tilskud til boligejere, der er belastede af støj fra jernbanen. For at komme i betragtning skal ansøgere senest 30. september i år tilmelde sig BaneDanmarks støjpulje.

Tilskuddene gives til lydisolering af facaden og udendørs støjskærme. Pengene bliver i første omgang uddelt til de boliger, der ikke tidligere har fået tilskud, og som er hårdest ramte ud fra de støjberegninger, der er foretaget langs jernbanen. Boligejere, der modtager tilskud, vil få gratis assistance til deres lydisoleringsprojekter fra en støjkonsulent.

For at få tilskud til støjafskærmning skal boligen være bygget eller have fået byggetilladelse før 1. juli 2007, mens tilskud til lydisolering kan gives til boliger, der er bygget eller har fået byggetilladelse før 1. april 1984. For at komme i betragtning til tilskud skal det gennemsnitlige støjniveau ved boligens facade være mindst 64 dB. For lydisolering gives endvidere tilskud, hvis det maksimale støjniveau overstiger 85 dB, når tog passerer.

BaneDanmark har tidligere uddelt støtte til boligejere, der er generede af jernbanestøj, og dette bliver sidste omgang, oplyser BaneDanmark. Fremadrettet vil BaneDanmark arbejde med initiativer til at minimere støj ved selve kilden – f.eks. mellem toges hjul og selve skinnen.

Yderligere information om tilskudsordningen samt tilmeldingsblanketten til støjpuljen kan findes på BaneDanmarks hjemmeside www.bane.dk.

Fakta: Støjpuljens max.-tilskud

Lydisolering ved facaden:

Støj på facaden  Over 74 dB  Mellem 69 og 74 dB  Mellem 64 og 69 dB eller spidsbelastninger på min. 85 dB
Max. udgifter i kr.  138.425 115.354  92.283
Tilskud (max. beløb i kr.)  90 pct. (op til 124.582)  75 pct. (op til 86.515) 50 pct. (op til 46.141)

 Støjskærme og anden udendørs støjreduktion: Der ydes 50 % i tilskud.

30.01.2013

I august 2014 åbner et nyt trinbræt på jernbanen i Langeskov.

Det nye trinbræt vil gøre det nemmere for borgerne i og omkring Langeskov at bruge den kollektive trafik. Både til den daglige tur til og fra arbejde og til længere ture til eksempelvis Århus og København. Det forventes, at turen mellem Langeskov og Odense vil komme til at tage 8 minutter.

Ud over at forbedre tilgængeligheden til kollektiv trafik for Langeskovs borgere er det også hensigten at skabe vækst i Langeskov-området, som i forvejen har en del industrivirksomheder.

Ny forplads og perroner
Det nye trinbræt etableres som et holdested på fri bane, dvs. at det ikke er nødvendigt med nye signaler, ekstra spor eller sporskifter.

Der vil blive etableret to perroner langs det eksisterende hovedspor – én på hver side af sporet. Perronerne placeres forskudt i forhold til hinanden og vil få en længde, der gør den forventede betjening med IC-tog mulig.

Hver perron udstyres med venterum, bænke og øvrigt udstyr i henhold til DSB’ standard for stationsområder. For at sikre nem adgang til begge perroner etableres der en tunnel og to elevatorer. I tilknytning til forpladsen etableres der stisystem, trapper, ”kiss and ride”, busstop, taxaholdeplads, cykelparkering m.v.

I forbindelse med etablering af de nye perroner skal der desuden udføres afledte spor-, sikrings-, kørestrøms- og afvandingsarbejder.

Aftalegrundlag og økonomi
Det er Folketinget (partierne bag aftalen om en grøn transportpolitik), der med Aftale om Bedre Mobilitet af 26. november 2010 har besluttet at opføre den nye station i Langeskov. Der er afsat 53,1 mio. kr. (2011-priser) til anlæg af stationen under forudsætning af, at Kerteminde Kommune finansierer etablering af parkeringspladser, forplads m.v.

Overslag over den samlede anlægsudgift har imidlertid vist, at projektet ville overskride anlægsrammen på de 53,1 mio. kr. Den høje anlægspris skyldes, at det kun er muligt af spærre for togtrafikken i korte tidsintervaller ad gangen, da der er tale om den meget befærdede hovedstrækning over Fyn.

Anlægsrammen kan imidlertid overholdes, hvis projektet udføres samtidig med sporudvidelser på strækningen Vamdrup – Vojens i 2014. Mens sporarbejdet i Sønderjylland udføres, vil godstransporten på bane blive ført uden om Danmark, hvilket betyder mindre pres på skinnerne over Fyn. Derfor vil det i 2014 være muligt at gennemføre længere spærretider for togtrafikken, hvilket medfører de nødvendige besparelser på anlægsudgiften.

Tidsplan
Det var oprindelig planen, at projektet skulle udføres i 2013, men af økonomiske årsager (jf. ovenfor) er projektet udskudt til 2014.

• Foråret 2014: 1. spadestik
• Sensommeren 2014: Indvielse af ny station.

Plantegning

Den. 24. januar 2012, kl.17.00 på Langeskov Rådhus

Hent referat her

10.11.1011

Med Aftale om Bedre Mobilitet af 26. november 2010 er det besluttet at opføre en ny station i Langeskov.

Der er afsat 35,4 mio. kr. (fysikpris) samt 17,7 mio. kr. i anlægsreserve, dvs. 53,1 mio. kr. (2011-priser) til anlæggelse af en station i Langeskov under forudsætning af, at Kerteminde Kommune finansierer etablering af parkeringspladser, forplads m.v.

Stationen forventes at kunne åbne ved køreplanskiftet 2013/2014.

Der er udarbejdet idéoplæg for to placeringsforslag i tæt samarbejde mellem Kerteminde Kommune og Banedanmark. En centerløsning og en pendlerløsning, som begge er fremlagt for offentligheden på borgermøde d. 21. september 2011:

Indlæg (som PDF-fil 8.402 KB)

Indlæg (som PowerPoint fil 33.882 KB)

Referat fra mødet

Kerteminde Byråd har taget stilling til placering af Langeskov ny jernbanestation ved byrådsmødet d. 3. november 2011. Banedanmark har udarbejdet beslutningsgrundlag på baggrund af indkomne input.

Hent BaneDanmarks beslutningsgrundlaget her

Der arbejdes videre med centerløsningen.

Den nordlige perron strækker sig fra Henriettevej 22, hen over Centervej-tunellen og 322 m mod vest. Den sydlige perron fra tunellen under banen og 322 m mod øst. Der etableres adgang til banen fra forpladser. Forpladserne placeres i krydset Centervej/Grønvej og Henriettevej 26. Forpladserne forbindes med en gang- og cykeltunnel.

Se skitseprojekterne her:

Oversigtskort

Detailkort