Formål:

Kerteminde Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg ønsker at støtte op om et bredt udbud af forskelligartede kultur- og fritidsaktiviteter. Udvalget ser gerne at ansøgningen understøtter mål og fokusområder i Kultur-, Fritids og Idrætspolitikken. Aktiviteterne skal primært være rettet mod borgere i Kerteminde Kommune og kommunens gæster.
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at tildele puljemidlerne således, at de kommer alle kultur- og fritidslivets aktører til gode. Der kan derfor både søges til store eller små events, til kultur- og fritidsarrangementer samt mindre og større projekter, som kommer kultur- og fritidslivet til gavn og glæde.

 

 • Foreninger
 • Individuelle grupper af borgere
 • Institutioner
 • Undtagelsesvis – enkeltpersoner
 • Teater og performance
 • Dans
 • Udstilling af billedkunst og skulptur
 • Foto, film og video
 • Musik
 • Idræt
 • Foredrag
 • Festivaler
 • Talentudvikling
 • Kultur- og fritidssamarbejde på tværs – ”Fællesskab i Kerteminde”
 • Haven ved Havet – når kultur og natur mødes.

 

 • Aktiviteter, der er afholdt før Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af ansøgningen
 • Kommercielle aktiviteter
 • Studierejser
 • Udgivelse af bøger
 • Drifts- og etableringsudgifter
 • Aktiviteter, der støttes fra en anden afdeling eller udvalg
 • Forplejning
 • Gaver i form af vin, blomster m.m.

.

•    Tilskud
•    Underskudsgaranti

Der vil ved behandling af ansøgninger blive lagt vægt på:

 • Aktiviteterne skal som udgangspunkt foregå inden for Kerteminde kommunes grænse.
 • Der skal være offentlig adgang.

Der kan ydes tilskud til et enkeltstående arrangement eller til årligt tilbagevendende aktiviteter. Der er dog ingen garanti for, at tilbagevendende aktiviteter kan få tilskud fra puljen flere år i træk.

Der vil blive set positivt på, at projekjerne medfinansieres af egne midler og/eller frivillig arbejdskraft, ligesom det vil være en fordel, at der skaffes yderligere økonomisk medfinansiering til eventen andetsteds fra.

Bevilgede tilskudsmidler udbetales som udgangspunkt kun til CVR nummer med tilhørende NEM-konto.

Ansøgninger til Kultur- og Fritidspuljen skal ske gennem Kerteminde Kommunes hjemmeside, hvor man på forsiden kan tilgå modulet Puljeansøgninger: https://kerteminde.dk/borger/puljeansoegninger/puljeansoegninger

I ansøgningen skal der anføres en kort beskrivelse af arrangementet samt en redegørelse for, hvad man søger penge til. Desuden skal skemaet indeholde et budget med opstilling af udgifter og indtægter.

 

 

Ansøgningen skal være indsendt senest den 15. i måneden hvorefter ansøgningen forventes behandlet på næstkommende udvalgsmøde. Ansøgninger modtaget for sent afvises eller behandles på næstkommende udvalgsmøde.

Der skal søges inden arrangementet afholdes, der gives ikke tilskud til arrangementer der er afholdt før Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af ansøgningen.

 

 

Når Kultur- og Fritidsudvalget har givet tilsagn forpligtes modtager til at anvende Kerteminde Kommunes kommunevåben/logo i formidlingen af det givne arrangement, dvs. i invitationer, pressemeddelelser m.v.
Kommunevåbnet kan findes på kommunens hjemmeside: https://kerteminde.dk/kommunen/fakta-om-kommunen/kommunevaaben

Når bevillingen er anvendt skal det medsendte regnskabsskema udfyldes og returneres til kulturogfritid@kerteminde.dk sammen med følgende:

 • Kort beskrivelse af hvilken effekt puljemidlerne har givet.
 • Fotodokumentation af det afholdte (2-5 billeder).

Som udgangspunkt skal der indsendes et regnskab senest 3 måneder efter arrangementet er afsluttet.

Regnskaber skal efterfølgende godkendes af det udvalg, der har bevilget tilskuddet. Uforbrugte midler, eller midler som ikke er anvendt som ansøgt, har ansøger pligt til at tilbagebetale. .