Græsrodspuljen

Retningslinjer for tildeling af støtte via Græsrodspuljen​

•    Foreninger
•    Individuelle grupper af borgere
•    Institutioner
•    Undtagelsesvis – enkeltpersoner

Tilskud til aktiviteter med offentlig adgang inden for:
•    Teater og performance
•    Dans
•    Udstilling af billedkunst og skulptur
•    Foto, film og video
•    Musik
•    Ferieaktiviteter
•    Foredrag 
•    Landsbyinitiativer, der gavner livet på landet

•    Aktiviteter, der er afholdt før fremsendelse af ansøgning
•    Kommercielle aktiviteter
•    Studierejser
•    Udgivelse af bøger
•    Drifts- og etableringsudgifter
•    Aktiviteter, der støttes fra en anden afdeling eller udvalg
•    Forplejning
•    Gaver i form af vin, blomster m.m.

•    Tilskud
•    Underskudsgaranti

Som udgangspunkt vil tilskud kunne være op til max 15.000 kr.

Der vil ved behandling af ansøgning blive lagt vægt på:
•    Aktiviteten skal som udgangspunkt foregå inden for Kerteminde kommunes grænse.
•    Der skal være offentlig adgang.

Der kan ydes tilskud til et enkeltstående arrangement eller til årligt tilbagevendende aktiviteter. Der er dog ingen garanti for, at tilbagevendende aktiviteter kan få tilskud fra puljen flere år i træk.

Det vil være et krav, at projekterne medfinansieres af frivillig arbejdskraft, og der vil blive set positivt på, at der skaffes yderligere økonomisk medfinansiering.

Bevilgede tilskudsmidler udbetales som udgangspunkt kun til CVR nummer med tilhørende Nem-Konto.

Ansøgningsskema skal anvendes. Af skemaet skal fremgå en kort beskrivelse af arrangementet samt en redegørelse for hvorledes puljemidlerne ønskes anvendt. Desuden skal skemaet indeholde et budget med opstilling af udgifter og indtægter. 

Ansøgninger sendes løbende på mail, hvor der efter modtagelse vil ske en administrativ og politisk behandling. Ansøgningsskemaet skal være indsendt senest den 15. i måneden hvorefter ansøgningen forventes be-handlet på næstkommende udvalgsmøde. Ansøgninger modtaget for sent afvises eller behandles på næstkommende udvalgsmøde. 

Der skal søges inden arrangementet afholdes, der gives ikke tilskud til arrangementer, der er afholdt. 

Regnskabsskema skal anvendes og udgifter og indtægter skal opstilles.

Udover opstilling af udgifter og indtægter, skal regnskabsaflæggelsen indeholde en kort beskrivelse af, hvordan puljemidlerne er anvendt samt hvilken effekt projektet har opnået med puljemidlerne. 

Som udgangspunkt skal der indsendes et regnskab senest 3 måneder efter arrangementet er afsluttet. 

Regnskaber skal efterfølgende godkendes af det udvalg, der har bevilget tilskuddet. Uforbrugte midler eller midler som ikke er anvendt som ansøgt, har ansøger pligt til at tilbagebetale.