Formål:

Støtte til større arrangementer og events for borgere i Kerteminde Kommune og kommunens gæster. Støtten skal være medvirkende til, at arrangementet kan gennemføres.

 

•    Foreninger
•    Individuelle grupper af borgere
•    Institutioner
•    Undtagelsesvis – enkeltpersoner

Tilskud til større arrangementer og events med offentlig adgang inden for:
•    Teater og performance
•    Dans
•    Udstilling af billedkunst og skulptur
•    Foto, film og video
•    Musik
•    Idræt

•    Aktiviteter, der er afholdt før Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af ansøgningen
•    Kommercielle aktiviteter
•    Studierejser
•    Udgivelse af bøger
•    Drifts- og etableringsudgifter
•    Aktiviteter, der støttes fra en anden afdeling eller udvalg
•    Forplejning
•    Gaver i form af vin, blomster m.m.

•    Tilskud
•    Underskudsgaranti

Tilskuddet skal gå til nye aktiviteter eller til nye samarbejder med forskellige aktører, det private erhvervsliv, foreninger, borgere m.fl.

Der vil ved behandling af ansøgning blive lagt vægt på:
•    Eventen eller arrangementet skal som udgangspunkt foregå inden for Kerteminde kommunes grænse.
•    Der skal være offentlig adgang.

Der kan ydes tilskud til et enkeltstående arrangement eller til årligt tilbagevendende aktiviteter. Der er dog ingen garanti for, at tilbagevendende aktiviteter kan få tilskud fra puljen flere år i træk.

Der vil blive set positivt på, at projekterne medfinansieres af frivillig arbejdskraft, ligesom det vil være en fordel, at der skaffes yderligere økonomisk medfinansiering til eventen andetsteds fra.

Bevilgede tilskudsmidler udbetales som udgangspunkt kun til CVR nummer med tilhørende NEM-konto.

Ansøgningsskema skal anvendes. Af skemaet skal fremgå en kort beskrivelse af arrangementet samt en redegørelse for hvor hvorledes puljemidlerne ønskes anvendt. Desuden skal skemaet indeholde et budget med opstilling af udgifter og indtægter.

Søg Eventpuljen her

 

Ansøgninger sendes løbende på mail, hvor der efter modtagelse vil ske en administrativ og politisk behandling. Ansøgningsskemaet skal være indsendt senest den 15. i måneden hvorefter ansøgningen forventes be-handlet på næstkommende udvalgsmøde. Ansøgninger modtaget for sent afvises eller behandles på næstkommende udvalgsmøde. 

Der skal søges inden arrangementet afholdes, der gives ikke tilskud til arrangementer der er afholdt.

Regnskabsskema skal anvendes og udgifter og indtægter skal opstilles.

Udover opstilling af udgifter og indtægter, skal regnskabsaflæggelsen indeholde en kort beskrivelse af, hvordan puljemidlerne er anvendt samt hvilken effekt projektet har opnået med puljemidlerne. 

Som udgangspunkt skal der indsendes et regnskab senest 3 måneder efter arrangementet er afsluttet. 

Regnskaber skal efterfølgende godkendes af det udvalg, der har bevilget tilskuddet. Uforbrugte midler eller midler som ikke er anvendt som ansøgt, har ansøger pligt til at tilbagebetale.