Projekterne vil komme til at berøre borgere, turister og besøgende. Vi håber derfor, at denne oversigt kan være med til at skabe et klarere billede af, hvornår hvilke projekter går i gang, og hvornår de forventes afsluttet.

Denne informationen er også tænkt rettet til de foreninger, der planlægger at holde arrangementer og/eller events.

Er der spørgsmål eller lignende, er du velkommen til at kontakte Trafik & Anlæg: trafikoganlaeg@kerteminde.dk

Kerteminde Byråd har besluttet, at der skal anlægges cykelsti langs Kertemindevejen mellem Marslev Byvej og Mejerivejen. Strækningen er markeret på oversigtsplanen og har en samlet længde på ca. 2,9 km.

Stianlægget skal forbedre forholdene for de bløde trafikanter, herunder elever til og fra Nymarksskolen.

Den nye cykelsti forventes anlagt i 2017. Vejdirektoratets Cykelpulje har givet tilsagn om økonomisk tilskud til anlæggelsen.

Cykelstien er anden etape af et samlet stianlæg på ca. 5,8 km mellem Marslev og Nymarksskolen. Første etape (mellem Mejerivejen og Nymarksskolen) blev taget i brug i foråret 2016.

Cykelstien mellem Marslev Byvej og Mejerivejen forventes anlagt som en 2,5 meter bred asfalteret dobbeltrettet cykelsti langs vestsiden af Kertemindevejen og adskilt fra denne med en skillerabat med græs.

Spørgsmål eller kommentarer vedr. projektet kan rettes til Miljø- og Kulturforvaltningen, Trafik og Anlæg, på tlf. 65151461 eller email: lbe@kerteminde.dk

Lukning af Gedskovvej ved Hyrdevej i Kerteminde

I følge § 5 i Kerteminde Kommunes lokalplan nr. 200 skal Gedskovvej lukkes mod øst ved Hyrdevej. Baggrunden er et ønske om at adskille det vestlige område med industri og boliger fra det østlige område med sommerhuse. Lukningen vil omfatte al kørsel med motorkøretøjer mellem Gedskovvej og Hyrdevej, mens der stadig skal være passagemulighed for cyklister og gående. Der vil blive anlagt en vendeplads dimensioneret til en almindelig lastbil (se luftfoto).

 

Lukning af vejen vil betyde, at gennemkørende motortrafik på den østlige del af Gedskovvej og den sydlige del af Hyrdevej vil ophøre helt. Der blev i 2012 opsat skilte med forbud mod gennemkørsel for lastbiler, men det kan konstateres, at forbuddet jævnligt overtrædes, bl.a. af lastbiler på vej til og fra industriområdet ved Tårupstrandvej. Forbuddet mod gennemkørende lastbilkørsel er blevet indberettet til diverse GPS-udbydere.

 

Især den sydlige del af Hyrdevej er højst uegnet til tung trafik. Dels fordi den er så smal, at en lastbil dårligt har mulighed for at passere et modgående køretøj, dels fordi der især om sommeren foregår en del cyklende og gående trafik på Hyrdevej pga. beliggenheden ved Kerteminde Sommerby. Hyrdevej er desuden en del af regional cykelrute 42.

Fyns Politi er hørt i sagen og anbefaler, at Gedskovvej fysisk lukkes ved Hyrdevej for kørsel med motorkøretøjer i begge retninger. Anbefalingen begrundes i en højnelse af trafiksikkerheden – særligt på Hyrdevej.

Kommunen har foretaget offentlig høring i sagen i perioden 25/11-15 – 08/01-16, og sagen blev efterfølgende godkendt af Miljø- og Teknikudvalget den 02/02-16. Som følge af en række praktiske forhold blev lukningen dog udsat i flere omgange og vil således først blive gennemført i indeværende år.

Spørgsmål eller kommentarer vedr. sagen kan rettes til Trafik og Anlæg på email: trafikoganlaeg@kerteminde.dk  eller tlf. 65151461.