• Reguleringer omfatter enhver ændring af et vandløbs skikkelse samt omlægning af rørledninger.
  • Restaureringer omfatter nogle bestemte foranstaltninger til forbedringer af vandløbets fysiske forhold. Foranstaltningerne er beskrevet i loven.

Alle reguleringer og restaureringer skal ifølge Vandløbsloven godkendes af Vandløbsmyndigheden (Kerteminde Kommune), før arbejdet må udføres.

Hvis du ønsker at få et projekt gennemført, skal du udarbejde et projektforslag, som indsendes til Kerteminde Kommune med henblik på godkendelse efter bestemmelserne i Vandløbsloven.
Formålet med den lovbestemte godkendelsesprocedure er, at alle berørte parter har mulighed for at blive bekendt med det planlagte arbejde samt har mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger og indsigelser.

Såfremt en berørt part ikke mener at være blevet hørt, er der mulighed for at klage til Skov- og Naturstyrelsen.
Efter klagefristens udløb er det for sent for de berørte parter at fremsætte bemærkninger til eller klage over projektet eller det senere udførte arbejde, hvis dette er udført i overensstemmelse med projekt og godkendelse.

På følgende link findes en lille video om vandløbsrestaurering. Hvis du ikke har MediaPlayer 10, installeres den automatisk inden videoen downloades og startes.

Restaureringen af Geels Å inspiceres af kommunen og entreprenører. Her kigges på gydebanker ved Geels Kro.

Siden 2007 er der gennemført omfattende forbedringer i Vindinge Å,Geels Å, Vejlebækken, Holev Bæk Å og Vejrup Å i Kerteminde Kommune.
Eksempler på vandløbsrestaurering kan læses i bogen 'Vandløbsrestaurering i Danmark', og håndbogen 'Bedre vandløb' (Lavet af Vejle og Sønderjyllands amter) giver gode ideer til skånsom pleje af vandløb.

Kerteminde kommune gennemgår løbende vandløbene og vurderer hvordan deres tilstand kan forbedres. Flere rørlagte strækninger og spærringer vil blive fjernet som følge af de kommende vandplaner for kommunen.