Valg af sekretariatskommune for vandråd Odense Fjord og Storebælt

 

Odense Kommune bliver sekretariatskommune for det kommende lokale vandråd i hovedvandopland 1.13 Odense Fjord. I vandopland 1.14 Storebælt bliver Nyborg kommune sekretariatskommune for det lokale vandråd.

Kommunerne i oplandet til Odense Fjord, der også omfatter  Kerteminde Kommune, har aftalt, at Odense Kommune skal være sekretariatskommune for vandrådet. Kommunerne i oplandet til Storebælt, der også omfatter  Kerteminde Kommune, har aftalt, at Nyborg Kommune skal være sekretariatskommune for vandrådet.

 

Vandrådets opgaver

Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

Kommunerne i et hovedvandopland skal:

  1.      Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
  2.      Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Sekretariatskommunens opgave

Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, lede møderne i vandrådet og oprette vandrådet senest den 20. april 2017.

I forbindelse med oprettelse af vandrådet træffer sekretariatskommunen i samråd med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet afgørelse om sammensætning af vandrådet. Dette vil blive annonceret på Odense Kommunes hjemmeside http://www.odense.dk/vandraad og på www.nyborg.dk/vandråd

Vandrådsarbejdet gennemføres i henhold til bestemmelserne i den såkaldte vandrådsbekendtgørelse, som kan ses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/217

Vandplanerne og vandområdeplanerne skal sikre, at vi opnår renere vand i danske søer, åer og fjorde. Derudover skal vores grundvand sikres mod forurening. 

På de følgende sider kan du læse mere om vandplanerne og vandområdeplanerne i Kerteminde Kommune.

Vandhandleplaner - 1. planperiode (2009-2015)

Vandområdeplaner - 2. planperiode (2015-2021)