I Kerteminde Kommune ønsker man at etablere vådområde ved Urup nord for Langeskov. Vådområdeprojektet ved Urup er delt i to delområder Urup Øst og Urup Vest.

Urup Øst er det største med 14 ha, Urup Vest dækker 6,5 ha. Jorden er i dag i omdrift.
Vådområdet etableres ved ændring og afbrydelse af dræn der sikrer overrisling af området, samt terrænreguleringer.

I projektet omdannes dyrkede arealer og arealer med græs til fugtige og våde enge. Formålet er at reducere udvaskningen af kvælstof til Geels å og i sidste ende til vore kystvande. Samtidig forventes det, at der opnås en positiv synergieffekt med det nærliggende Natura 2000-område Urup Dam.

Den 5. juni 2010 skrev Fyens Stiftstidende om kommunens planer om at undersøge mulighederne for et vådområde ved Urup Dam.

Kjeld Hansen har skrevet om Urup Dam i 'Det tabte land'.

Antal hektarer: 6,5 ha (Urup vest) +14 ha (Urup øst) = 20,5 ha
Antal lodsejere: 6
Årlig kvælstof omsætning:

Vest: 823 kg N
Øst: 1.434 kg N
I alt 2,25 tons N

Projektejer: Kerteminde Kommune

Projektet skal bl.a. VVM-screenes, og der skal meddeles godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Kerteminde Kommune
Martin Køhl Søholm
Tlf.: +45 65 15 14 86
E-mail: mks@kerteminde.dk