Kommunalbestyrelsen vedtog d. 22. november 2012 kommunale Natura 2000-handleplaner for de fire Natura 2000-områder, der ligger helt eller delvist i Kerteminde Kommune.

Kommunen er ansvarlig for de dele af handleplanerne, der vedrører områder på land og kystnære områder, bortset fra skovbevoksede og fredskovspligtige arealer. Kommunen skal have gennemført sin del af handleplanernes indsatser inden udgangen af 2015.

Den enkelte handleplan skal indeholde:

  • handleplanmyndighedens forventede forvaltningsindsats i planperioden
  • en angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter
  • de forventede metoder og forvaltningstiltag, som handleplanmyndigheden vil tage i brug for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus

Handleplanerne er bindende for al anden offentlig planlægning, og alle myndigheder skal i deres arealdrift og naturforvaltning tage hensyn til Natura 2000-planerne og –handleplanerne.

Handleplanerne er lavet på baggrund af de statslige Natura 2000-planer for de enkelte områder.

Handleplanerne for 1. planperiode fo de enkelte Natura 2000-områder kan findes nedenfor.