Med støtte fra Realdania er der i 2015 gennemført en forundersøgelse med det formål at vurdere den tekniske og økonomiske bæredygtighed af en sluse ved havneindløbet og stormflodssikring mod byens sydlige og nordlige del. Forundersøgelsen er gennemført af rådgivningsfirmaet Rambøll. Resultatet af forundersøgelsen har dannet grundlag for at arbejdet med den videre realisering af en sluse i Kerteminde inderhavn, højvandsmure og hævede diger.

Forundersøgelsen resulterede i en stormflodssikring, hvor målet er at beskytte 900 private og offentlige bebyggede matrikler og ca. 220 ubebyggede matrikler mod stormflod op til 2,2 meter over normal vandstand.

I februar 2018 blev der udarbejdet en vurdering af forundersøgelsen, også kaldet ”Second opinion”. Vurderingen er udarbejdet af rådgivningsfirmaet SWECO. SWECO har således gennemgået Rambølls rapport ”Stormflodssikring af Kerteminde Forundersøgelse” med henblik på at vurdere kvalitet, pris og eventuelle oversete alternativer. SWECO vurderer, at der generelt er tale om en vel gennemarbejdet rapport med solide og i reglen velgennemprøvede løsningskoncepter. SWECO er enig i de valgte sikringshøjder mht. højvande, men at risiko for overskyl bør vurderes. Dige-konstruktionerne er i grundformen klassiske løsninger som SWECO er enig i kan anvendes. Rapporten indeholder en række tekniske forslag, som kan indgå i det reviderede projekt.

Det samlede økonomiske overslag for anlæg af stormflodssikringen og forundersøgelser er beregnet til minimum 46 mio. kr. inkl. moms. Beløbet er baseret på forudsætninger fra forundersøgelsen, og er justeret i forbindelse med vurderingen af forundersøgelsen. Beregningen af prisen er baseret på en foreløbig indhentning af tilbud og markedspriser fra leverandører i 2016, og vil kunne ændre sig +/- 10 %, når detailprojektering af anlægget udføres, og når anlægget sendes i offentligt udbud. De årlige driftsudgifter er ca. 300.000 kr.

Du kan downloade rapporterne i deres fulde ordlyd ved at klikke på nedenstående blå knapper.

Hvis du er interesseret i oplysninger om finansiering af projektet, herunder partsdelingsmodellen, klik her