Onsdag d. 24. april afholdt sluse- og digelaget årlig generalforsamling.

Det vigtigste punkt på dagsorden var det af bestyrelsen med flere stillede forslag om nedlæggelse af laget.

Dirigent Flemming Kähne konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig jfr. vedtægterne.

Der var 53 personer til stede på generalforsamlingen, og der var 28 fuldmagter. Der blev derfor afgivet 81 stemmer i alt.

79 stemte for nedlæggelse af laget.

2 stemte blankt.

Det vil sige, at 99 % stemte for nedlæggelse af laget.

Opgjort efter parter var stemmeprocenten 21%.

* * *

På generalforsamlingen blev der forud for regnskabsaflæggelsen stillet et spørgsmål vedrørende en gave på ca. 50.000 kr. fra det tidligere sluselag. Spørgsmålet gik på hvad, der skal ske med de penge.

Formand Michael Serop forklarede at sluse- og digelaget ikke havde accepteret gaven, som derfor stadig står på den oprindelige konto. Beløbet har derfor ikke noget med Kerteminde, Kølstrup og Munkebo sluse- og digelag at gøre. Dette fremgår af de årlige regnskaber, som alle årene har været nul-regnskaber.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OM

Formål og arbejdsopgaver

Digelaget er oprettet som et led i Kerteminde Kommunes kystbeskyttelsesplan. Det nuværende digelag er stiftet i 2017 under navnet Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag. Medlemmer af laget er de berørte grundejere.

Indtil videre har bestyrelsen for laget arbejdet med en forundersøgelse, forslag til revision af den først præsenterede partsdelingsmodel, samt en supplerende vurdering af den tekniske løsning, som er beskrevet i forundersøgelsen. 

Hvis det besluttes at realisere projektet bliver laget bygherre, ligesom laget vil være den juridiske person, som optager byggekredit og lån med garanti fra Kerteminde Kommune. Bestyrelsens første opgave vil være at ansætte en bygherrerådgiver, der gennemfører alt det praktiske arbejde med at udarbejde projektmateriale og kontraktdokumenter. Dette skal sikre, at det er den valgte entreprenør, der får ansvaret for, at det færdige anlæg virker efter de forskrifter, som er beskrevet i udbudsmaterialet.

Som bygherre er det bestyrelsens rolle at godkende og underskrive kontrakter med bygherrerådgiver, entreprenører og driftsentreprenører, samt at følge op på budgetter og regnskaber for anlæg og drift.

Ved den afsluttende afleveringsforretning skal det påvises og dokumenteres, at sluseportene kan lukkes og sænkes på plads i gruben i bunden af havnen. Først herefter overtager laget ansvaret for anlægget, og der skal laves en aftale om drift og vedligehold – samt lukning af slusen ved stormvarsel.

Kommunen inddriver betaling fra lagets medlemmer gennem ejendomsskatten, på samme måde som udgifter til skorstensfejer og rottebekæmpelse foregår.

 

Referater af møder og generalforsamlinger findes her

FAQ - tekniske spørgsmål, besvaret af bestyrelsen findes her

I bestyrelsen sidder:
Michael Serop (fmd), Carsten Rosendal, Kai Trier, Michael Høj-Larsen og Søren B. Sillassen

Suppleanter er:
Iben Høj, Kathrine Andreasen, Leif Romsø Hansen, Lennard Skjoldmose Hansen