Det samlede økonomiske overslag for anlæg af stormflodssikringen og forundersøgelser er beregnet til 46 mio. kr. inkl. moms +/- 10 %, når detailprojektering af anlægget udføres, og når anlægget sendes i offentligt udbud. De årlige driftsudgifter er ca. 300.000 kr. Skulle driftsudgifterne stige til over 400.000 kr, som følge af væsentlige uforudsete udgifter, så afholdes merudgiften over de 400.000 kr af kommunen alene.

Realdania har valgt at støtter projektet med 14,5 mio. kr. Fonden ønsker herved at bidrage til en fortsat udvikling af kyst- og stormflodssikring i Danmark.

Anlæg- og driftsomkostninger, der ligger ud over støtten fra Realdania, skal betales af de grundejere der har betalingspligt, kommunen og forsyningsselskaber, efter en partsfordelingsmodel, som besluttes af byrådet.

Det betyder, at berørte ejere af ejendomme skal betale en partsdel for anlægning af stormflodssikringsprojektet, og et årligt beløb for drift og vedligehold. Ejere af ubebyggede grunde, skal dog ikke betale, så længe grunden er ubebygget. Ejere af grunde, der delvis oversvømmes, men hvor bygninger ikke oversvømmes, skal heller ikke betale.

Berørte ejere kan afdrage anlægsbeløbet over 25 år gennem Kystbeskyttelseslaget eller betale på en gang.

Antal partsdele og betalingspligt til Kystsikringslaget vil blive tinglyst på ejendommen. Ubebyggede grunde, samt grunde der delvis oversvømmes, men hvor de bygninger, der er på grunden, ikke oversvømmes, får tinglyst betalingspligt til kystsikringen, som vil træde i kraft ved eventuelt kommende byggeri.

Byrådet besluttede i december 2016 en partsfordelingsmodel, som har været i udsendt i høring i februar 2017. I april 2017 besluttede byrådet en revision af modellen. Da ændringerne i den reviderede model kan få betydning for mange grundejere, skal byrådet ifølge kystbeskyttelsesloven sende den reviderede partsdelingsmodel i 4 ugers høring hos de berørte ejere. Såfremt Byrådet beslutter at fremme Stormflodssikringen forventes høringen at finde sted i november 2018. Oplysninger om det videre forløb i projektet, klik her.

Følgende parametre indgår ved beregning af den udgift, den enkelte grundejer skal betale, i den reviderede model:

  1. Oversvømmelsesrisiko iht. kote. Du kan se, hvilken kote din ejendom ligge i her.
  2. Bygningsanvendelse iht. BBR
  3. Værdisætning af risiko fra klimahandlingsplan (Klimatilpasningsplanen)
  4. Vægtning af værdisætning
  5. Anlægsbudget
  6. Driftsudgift
  7. Minimums- / maksimumsbetaling
     

Partsdelene skal først betales, når projektet, herunder partsfordelingsmodellen, er endelig besluttet og beregnet. Betaling bliver tidligst opkrævet i 2019-2020.  Kerteminde Kommune sørger for opkrævning til stormflodssikringen for kystsikringslaget/bygherre. Opkrævning vil fremgå på brev om opkrævning af ejendomsskatten.