Tids- og procesplan for efterår 2018/vinter 2019

Ajourført den 14. august 2018

September 2018

Informationsmøde                 
Afholdelse af orienteringsmøde for berørte grundejere den 10. september 2018 kl. 18.30.
Indbydelse til informationsmødet vil blive udsendt som Digital Post til alle berørte grundejere (e-Boks), alternativt som brevpost, hvis grundejer er fritaget fra Digital Post.

Indbydelsen kan også læses her

Grundejerafstemning            
Afstemning finder sted fra den 11. – 25. september 2018 (begge dage inkl.).

Oktober 2018

Byrådsbehandling                 
Byrådsbehandling den 25. oktober 2018 om hvorvidt byrådet ønsker at fremme stormflodssikringssprojektet.
Resultat af afstemningen vil indgå i beslutningsgrundlaget.

November 2018

Information om byrådsbehandling samt information om høringsproces     
Efter byrådsmødet den 25. oktober 2018 informeres alle berørte grundejere om, hvorvidt byrådet ønsker at fremme stormflodssikringsprojektet.
Såfremt byrådet beslutter at fremme projektet på byrådsmødet sendes projektet i 4 ugers høring.
Information om høringsproces, samt relevant materiale, vil blive udsendt som Digital Post til alle berørte grundejere (e-Boks), alternativt som brevpost, hvis grundejer er fritaget fra Digital Post.

December 2018

Behandling af høringssvar    
Behandling af høringssvar og udarbejdelse af dagsorden til politisk behandling.

Januar 2019

Politisk behandling               
Sagen behandles i Miljø, Natur- og Teknikudvalget
Sagen behandles i Økonomiudvalget
Sagen behandles i Byrådet, hvor Byrådet træffer endelig afgørelse om, hvorvidt Byrådet ønsker at fremme stormflodssikringsprojektet. Høringssvarene vil indgå i sagsfremstillingen.
Byrådets behandling kan blive udsat, såfremt behandling af høringssvar berettiger dette.

Information om byrådsbehandling samt information om klageadgang
Efter Byrådsmødet, informeres alle berørte grundejere om, hvorvidt byrådet har truffet afgørelse om at fremme stormflodssikringsprojektet.
Orientering om byrådets beslutning vil blive udsendt som Digital Post til alle berørte grundejere (e-Boks), alternativt som brevpost, hvis grundejer er fritaget fra Digital Post.
Såfremt byrådet beslutter stormflodssikringen skal gennemføres, er der 4 ugers klagefrist, hvor berørte parter kan klage digitalt til Miljø- og fødevareklagenævnet.