Efter voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa i 1998-2002 besluttede man i EU, at alle medlemslande skal planlægge for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi. Det førte til vedtagelsen af oversvømmelsesdirektiv, som er indarbejdet i den danske lovgivning.
Statens arbejde med oversvømmelsesdirektivet i 2011 medførte, at Odense Fjord som et af 10 områder i Danmark blev udpeget som risikoområde.
Risikostyringsplanen er udarbejdet på grundlag af kort og data, som staten stiller til rådighed samt Odense, Nordfyns og Kertemindes egne kortlægninger. Kortene viser faren for oversvømmelse fra hav, fjord, og Odense Å, og udpegningen tager udgangspunkt i oversvømmelser kombineret med de værdier, der kan gå tabt.
For at skabe de bedste løsninger, er forslaget udarbejdet som et samarbejde mellem Nordfyns, Odense og Kerteminde kommuner, og det fremlægges som et samlet dokument.

Forslaget til en risikostyringsplan for Odense Fjord fremlægges den 22. december 2014 i seks måneders offentlig høring frem til den 22. juni 2015. Bemærkninger til risikostyringsplanen kan indsendes til plan-byg@kerteminde.dk mrk. Risikostyringsplan eller per brev til Plan & Byg, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde.

Læs forslag til Risikostyringsplan

Forslaget er godkendt til offentlig høring af byrådene i Kerteminde, Odense og Nordfyns Kommuner i december 2014.

Miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingsloven (MVL), Lov nr. 936 d. 3. juli 2013, om miljøvurdering af planer og programmer er det Kerteminde, Odense og Nordfyns Kommuners vurdering, at forslaget til risikostyringsplanen indeholder projekter der kan betegnes som ”Kystanlæg og konstruktioner til beskyttelse mod havet”. Disse projekter er opført på Miljøvurderingslovens bilag 4, pkt. 10k, dermed skal myndighederne jf. MVL §3, nr. 1 foretage en miljøvurdering inden planen vedtages endeligt.

Der er desuden mulighed for at planens realisering (eller dele af den) kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura 2000 området Odense Fjord. Dermed skal myndighederne ligeledes, jf. MVL §3, nr. 2, foretage en miljøvurdering inden planen vedtages endeligt.

Inden Kerteminde, Odense og Nordfyns Kommuner træffer afgørelse efter MVL § 4, stk. 2 om at planerne er omfattet af MVL § 3, skal kommunerne jf. MVL § 4, stk. 3 høre berørte myndigheder. Denne høringsproces vil blive igangsat i foråret 2015.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Erhvervsafdelingen, plan-byg@kerteminde.dk.

plan-byg@kerteminde.dk

Læs forslag til Risikostyringsplan