Billede

Status

Kerteminde By og Nor har igennem tiderne som flere andre danske kystbyer været udsat for usædvanlig højvande, med deraf følgende oversvømmelser af bebyggelser og kystnære virksomheder og landbrugsarealer. Realdania, Sluselauget og Kerteminde Kommune har udarbejdet et forprojekt til kystsikring, som er økonomisk og teknisk bæredygtigt. Projektet er bearbejdet og justeret i forhold til bemærkninger fra berørte ejer og høringsparter.

Second opinion og kommenterede sikringshøjder er udført feb 2018

Kystbeskyttelseslaget og Kerteminde Kommune arbejder i de de kommende måneder på at tilpasse partsmodellen og sende den i fornyet 4 ugers høring hos berørte borgere.

Delbeslutning om kystsikring den 27. april 2017

Byrådet vedtog den 27. april 2017  delbeslutning om, at gennemføre kystsikringen i Kerteminde, Kølstrup og Munkebo med sluseklapper, højvandsmure og hævede diger fra diget ved Nordstranden til parkeringspladsen syd for Pax. Inden byrådet kan træffe den endelige afgørelse om det samlede projekt,  skal partsmodellen tilpasses og uhensigtsmæssigheder rettes til. Miljø- og teknikudvalget reviderer partsmodellen efter drøftelse med bestyrelsen for kystsikringslaget. Der skal også udføres en second opinion af den teknsike løsning.

Ændringerne i partsmodellen kan få betydning for mange ejere, og derfor skal  byrådet sende den nye partsmodel i fornyet 4 ugers høring hos de berørte ejere ifølge kystbeskyttelsesloven.

Den delvise beslutning betyder, at klage over byrådets endelige afgørelse om kystsikring først kan indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, når byrådet har truffet endelig afgørelse af det samlede projekt – herunder fordeling af udgifter. Den endelige beslutning sker,  når den nye høringsperiode af partsdeling er  afsluttet og høringssvar om partsmodel er behandlet, og at partsmodellen er endelig besluttet af Byrådet. Herefter vil alle berørte ejere modtage et brev om byrådets endelige afgørelse og klagevejledning i forhold til det samlede projekt.

Se orienteringsbrev udsendt efter byrådets beslutning 5. maj 2017

Se orienteringsbrev om bygherreansvar og andre juridiske spørgsmål 25. april 2017

Se referat af byrådets beslutning 27. april 2017 

 

Høring af kystsikringen februar- marts 2017

Kystsikringen har været i høring frem til 12. marts 2017. Der er kommet  44 høringssvar primært om finansiering og bygherreansvaret samt  22 opklarende spørgsmål samt 5 høringssvar om tekniske fejl i ejer og bygningsoplysninger. Høringsmaterialet er udsendt til 1273 ejere samt lovpligtige høringsparterhøringssvar. Byrådet og fagudvalg vil træffe endelig beslutning om kystsikringen, når høringssvarene er behandlet.

Høring af kystsikringsprojekt frem til 12. marts 2017 (høringen er afsluttet)

Oversigt over indkomne høringssvar om kystsikring

Alle høringssvar 

Brev om høring udsendt 10. februar 2017

Redegørelse om kystsikringsprojektet af 10. februar 2017

Liste med partsdele af 10 februar 2017 

 

 

Konstituerende Generalforsamling Kystbeskyttelseslaget Kerteminde Kølstrup og Munkebo Sluse – og digelag

onsdag den 15. marts 2017 kl 19 i Kertemindehallens cafeteria

Byrådet besluttede i 2016 at fremme projektet, og at oprette et sluselag, som skal være bygherre og en partsfordeling for finansiering af kystsikringen. Der skal etableres et nyt juridisk sluselag ”Kystbeskyttelseslaget Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag”, som  skal  være bygherre og optage fælles lån/byggekredit. Alle berørte ejendomsejere er automatisk medlem af lavet.

Dagsorden og afstemningsresultat (se præsentation, pdf):

 1. Velkomst og redegørelse ved Borgmester Hans Luunbjerg
 2. Valg af dirigent -advokat Jess Aagaard, formand for Kerteminde Erhvervsforening
 3. Valg af  4 stemmetællere - Niels Høj, Jens Friis, Winnie Lund og Mathias Gommesen
 4. Valg af Referent , Winnie Lund Kerteminde Kommune
 5.  
 6. Afstemning 1 Skal den konstituerende generalforsamling gennemføres i dag?
 7. Ja = udsætte = 400.007 parter , Nej = fortsætte =  515.718 parter, 2 Blanke sedler

 8. Revisor udpeges af Kerteminde Kommune
 9.  
 10. Afstemning 2 Valg af foreningens bestyrelse og suppleanter (10 personer)

Afstemning sker efter antal partsdele. Der kan benyttes skriftlig fuldmagt. Kandidater:(10 personer ønskes)

Nr  navn  Antal stemmer

1   Niels Peter Raun, Østergade 3, Kerteminde Sluselaug   1.212767

2   Michael Høj-Larsen, Kerteminde Forsyning   1.035.556

3   Michael Serop, Havnegade 16, Kerteminde Sluselaug   922.676

4   Kai Trier   637.785

5   Søren B. Sillassen   590.289

6   Marianne Høj, Miljø og Teknikudvalget, Kerteminde kom.  518.991

7   Iben Høj,   420.244

8   Carsten Rosendal   328.695

9   Leif Hansen   316.040

10   Lennard Skjoldemose Hansen, administrator, Revisor   188.946

Vedtægter for Kystbeskyttelseslaget Kerteminde Kølstrup og Munkebo Sluse – og digelag

Se kontaktoplysninger for kystbeskyttelseslaget

 

Orienteringsmøde for berørte ejere torsdag den 2 februar 2017

Byrådet har besluttet at fremme kystsikring i Kerteminde, Kølstrup og Munkebo. 1.600 ejendomme vil blive sikret mod stormflod op til kote 2,2 meter over normale vande. Ejendommene vil blive pålagt en andel af betaling til anlæg og drift af kystsikringen. Ejere vil automatisk blive medlem af Kystbeskyttelseslaget Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag. Kystsikringen anlægges på Sydstranden, i havnebassin, på havnearealerne og mod nord ved diget til Nordstranden.

Præsentationer fra mødet 2. februar 2017

 

Hvornår er man part ?

Ejendommen udpeges som berørt part, hvis  koten for hele eller dele af matriklen/grunden ligger under terrænkote 2,2 meter og der kan strømme vand fra havet til ejendommens grund. Du er ikke part, hvis hele grunden ligger over niveaukote 2,2.

Du kan se hvilke ejendomme, som er i risiko for oversvømmelse på kommunens kort over stormflod

 

Hvad koster det ?

Du kan se en liste med alle berørte ejendommes partsdel  og den forventede pris for kystsikringen. I vedlagte liste (som pt er under revision) kan du se antal partsdele, din andel af anlægspris og årlig drift for alle berørte adresser samt beregningsfaktorer for de enkelte ejendomme. Beløbet vil automatisk blive opkrævet sammen med din ejendomsskat i 2018. Beregningsmodellen er blevet ændret siden det sidst fremsendte i november 2016. Du bedes se bort fra tidligere fremsendte lister.

Sådan er antal partsdele beregnet

Ejendommens andel beregnes med følgende faktorer:

a) Bygningens grundareal - antal bebygget m2. Hvis grunden/ arealet er ubebygget beregnes med 1 partdel

b) Oversvømmelsesrisiko for ejendommen;  Hvis grunden ligger højt i kote 180-220  beregnes med faktor 1,  og hvis dele af  grunden ligger under kote 180 beregnes med faktor 2.

c) Tillæg hvis der er kælder , hvis ja =4 , nej =0 x  ((kælder*bebyggetm2)*Ykote))

d) Vægtet klimapoint fra Klimatilpasningsplan 2013 og bygningens anvendelse fra BBR. Fx varmeværk=800,  Bolig= 24, Erhverv=15 , offentlige bygninger= 7, sommerhuse= 4, småhuse=1  m.fl.)

og e) korrektion for maks. 70.000 kr og minimum 500 kr i samlet betaling

 

Bygningens antal partsdele er beregnet således;

Antal partsdele = ( ( (vægt x Værdipoint x bebygget areal ) x kote) + tillæg for kælder( (kælder) x bebygget areal x kote) + korrektion

Eksempel parcelhus med kælder : 3080 partsdele = ((3 x8 x55)x2) + ((4x55)x2) = 56 parter/m2 = 308 kr/m2 bebygget area

Eksempel parcelhus med kælder: 5787 partsdele= (((3x8x97x2)+((4x97)x2) + korrektion =4656+776 +355

Eksempel parcelhus uden kælder; 4752 =(((3x8 x 99)x2) +0 (4x99)x2) = 48 parter /m2 = 264 kr/m2 bebygget areal

 

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven. Kommunalbestyrelsens afgørelse om at fremme kystsikringen kan påklages  jf. kystbeskyttelseslovens § 18, afsnit 6.3.

 

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål?

Du kan læse om den kommende proces og lovkrav på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk

Såfremt du har spørgsmål til kystsikringsprojektet, er du velkommen til at fremsende en mail til: kystsikring@kerteminde.dk. Kontakt gerne din borgmester eller udvalgsformand ved politiske spørgsmål.

Til ejere berørte ejendomme i Kerteminde og omkring Noret, i dele af Kølstrup og Munkebo, som pålægges betalingsbidrag til kystsikringen, samt til grundejerforeninger og  øvrige høringsparter

Indbydelse til kap1, §3 møde efter Kystbeskyttelsesloven

Byrådet har besluttet at fremme kystsikring i Kerteminde, Kølstrup og Munkebo. Din ejendom er en af de 1.600 ejendomme, som vil blive sikret mod stormflod op til kote 2,2 meter over normale vande. Din ejendom vil blive pålagt en andel af betaling til anlæg og drift af kystsikringen. Du vil automatisk blive medlem af Kystbeskyttelseslaget Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag. Kystsikringen anlægges på Sydstranden

Du indbydes derfor til orienteringsmøde torsdag den 2. februar 2017  kl 17-19 i Kertemindehallen, Enggade, 5300 Kerteminde. Tilmelding er ikke nødvendig.

På mødet vil Kerteminde Kommune gennemgå:

 • Beslutning om at fremme kystsikringen
 • Risiko for oversvømmelse fra havet
 • Kystsikringsprojektets elementer; sluse, dige, højvandsmure
 • Partsdeling og finansiering
 • Forslag til vedtægter for nyt sluselag, og varsling af stiftende generalforsamling
 • Spørgsmål og svar

Hvornår er man part ?

Ejendommen udpeges som berørt part, hvis  koten for hele eller dele af matriklen/grunden ligger under terrænkote 2,2 meter og der kan strømme vand fra havet til ejendommens grund. Du er ikke part, hvis hele grunden ligger over niveaukote 2,2.

Hvad koster det ?

Vi har vedlagt en liste med alle berørte ejendommes partsdel  og den forventede pris for kyssikringen.. I vedlagte liste kan du se antal partsdele, din andel af anlægspris og årlig drift for alle berørte adresser samt beregningsfaktorer for de enkelte ejendomme. Beløbet vil automatisk blive opkrævet sammen med din ejendomsskat i 2018. Beregningsmodellen er blevet ændret siden det sidst fremsendte i november 2016. Du bedes se bort fra tidligere fremsendte lister.

Nyt sluselag

Der skal etableres et nyt juridisk sluselag ”Kystbeskyttelseslaget Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag”, som  skal  være bygherre og optage fælles lån/byggekredit. Alle berørte ejendomsejere er automatisk medlem af lavet. Har du lyst til at være med i byggeprocessen ? Så er du velkommen til at stille op til bestyrelsen ved den kommende stiftende generalforsamling.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven. Kommunalbestyrelsens afgørelse om at fremme kystsikringen kan påklages  jf. kystbeskyttelseslovens § 18, afsnit 6.3.

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål?

Du kan læse om den kommende proces og lovkrav på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk

Du er velkommen til at kontakte projektleder Winnie Lund på telefonnummer 6515 1451, eller sende e-mail  til plan-byg@kerteminde.dk, hvis du har konkrete spørgsmål. Kontakt gerne din borgmester eller udvalgsformand ved politiske spørgsmål på tlf 6515 1515

Dagsorden
Velkomst og formål med mødet , Borgmester Hans Luunbjerg
Oversvømmelsesbeskyttelse og proces efter kystbeskyttelsesloven, Kystdirektoratet
Kystsikringsprojektet, Kerteminde Sluselaug
Tidsplan og opklarende spørgsmål, Kerteminde Kommune
Rundt og spørg løs til Kystdirektoratet, Sluselaug, projektleder m.fl.

Du kan aflevere din udtalelse (tilsendt skema til berørte husejere) i kassen ved scenen

Materiale sendt til berørte ejere:
Brev om udtalelse
Svarskema
Redegørelse
Liste med berørte ejendomme og foreløbig partsdeling