Referat af dialogmøde den 15/9-2016

Tak til alle jer der var mødt frem til dialogmødet den 15/9.

Der blev orienteret omkring de økonomiske udfordringer, som kommunen står overfor og de deraf afledte konsekvenser for foreninger og aftenskoler, når alle områder - også Kultur- og Fritidsområdet - skal finde besparelser.
Der skal alene i 2017 på Kultur- og Fritidsområdet findes besparelser for op mod 1.000.000 kr.
Det vil komme til at kunne mærkes – det kan ikke undgås. Foreninger og aftenskoler vil derfor komme til at opleve en reduktion i serviceniveauet på mange områder i forhold til tidligere. Ligesom det vil opleves, at man ved henvendelser til afdelingen oftere vil få et nej i forhold til tidligere. Det håber vi, at I har forståelse for.
Derudover er det politisk besluttet, at nulstille alle puljer indenfor Kultur- og Fritidsområdet for resten af 2016. Det vil få betydning for fremtidige ansøgninger, idet man vil opleve at få et administrativt afslag pga. puljestoppet. Det vil dog ikke berøre allerede bevilgede tilskud, da disse udbetales som aftalt. Følgende puljer er nulstillet for resten af året:
- Puljen til Event og Kulturelle arrangementer.
- Græsrodspuljen.
- Lån- og tilskudspuljen til renovering/ombygning af f.eks. klubhuse.
- Start- og Udviklingspuljen.
- Puljen til Åben Skole samarbejde
- Puljen til oprettelse af små hold i aftenskoler
- Puljen til handicaptilskud i aftenskoler
- Puljen til træner- og lederuddannelse

Det er politisk vedtaget, at der skal igangsættes en analyse af hele området, for derigennem at kunne udmønte en del af besparelserne. I analysen ses der bl.a. på:
- rengørings- og vedligeholdelsesstandarder mm. i de kommunalt-ejede klubhuse
- banevedligeholdelse på og omkring f.eks. fodboldbaner og andre anlæg (gennem tæt dialog med foreningerne finde frem til hvilke opgaver der kan løses ved fælles hjælp eller hvilke opgaver i f.eks. selv kan varetage fremadrettet)
- udnyttelsesgraden i idrætscentre, gymnastiksale mm (er det muligt at samle flere på færre arealer for dermed at udnytte faciliteterne optimalt og reducere driftsudgifterne)
- retningslinjerne for tilskud til foreninger og aftenskoler
- muligheden for opkrævning af gebyr for benyttelse af kommunale lokaler (idrætshaller, fodboldbaner, skolelokaler og øvrige kommunale lokaler) for derigennem at sikre mere lige forhold for foreninger der benytter haller og foreninger der har egne eller lejede lokaler.

Dialogmøde 15-9-2016 aftenskoler og klubber

Frivilligcenter Kerteminde slides fra dialogmødet 150916