Billede

Her finder du retningslinjer der omhandler tilskud, lokaleudlån, puljer mm.

Godkendte folkeoplysende foreninger/aftenskoler kan hvert år søge om tilskud til undervisning/aktiviteter, lokaleudgifter vedr. egne/lejede lokaler, eller søge om tilskud via Folkeoplysningsudvalgets puljer til bestemte formål.

Læs om mere om puljerne herunder.
Tilskudsregler, regler for lokaleudlån, retningslinjer for puljer mm. finder du nederst på siden – i den blå ”bjælke” – under ”Vedtægt for folkeoplysning”.

Ny forening eller brug for foreningsvejledning?
Kontakt Frivilligcenter Kerteminde Kommune på tlf. 4044 6859 for gratis rådgivning.

 

Foreninger skal være opmærksomme på følgende frister:

1. januar - 31. marts
Indberetning af medlemstal

Foreninger opgør hvert år pr. 1. januar deres medlemstal. Aktive, kontingentbetalende medlemmer kan medtages. Medlemstal opgøres i hht. DIF/DGI´s regler.
Medlemstal indberettes til kommunen via www.conventus.dk – indberetning kan ske i perioden 1/1-31/3.
Medlemstal bruges til beregning af foreningens tilskud (tilskud til medlemmer under 25 år). Tilskud udbetales hvert år pr. 1/6.

1. marts eller 1. juni
Ansøgning om benyttelse af lokaler

1/3 ansøgning om benyttelse af idrætshaller, svømmehaller og skolehaller
1/6 ansøgning om benyttelse af øvrige skolelokaler, Mødestedet, Aktivhuset, Kulturhus Fjorden, Drigstrup Sognegård mfl.
Ansøgning om benyttelse af lokaler sker gennem www.conventus.dk

1. april
Indsendelse af tilskudsregnskab

Regnskabet skal være underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer samt revisor.
Af regnskabet skal de fremgå, at tilskuddet er anvendt til formålet.
Foreningens kontingenter og de kommunale tilskud skal indtægtsføres i regnskabet. (kommunale tilskud indtægtsføres særskilt i regnskabet)
Det anbefales, at regnskabsåret følger kalenderåret.

1. april
Indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattest

Erklæringen kan udfyldes/underskrives via selvbetjeningsløsningen på forsiden – vælg emnet ”Folkeoplysning”. Erklæringen udfyldes af den tegningsberettigede (ofte formand eller kasserer).
Foreninger/aftenskoler skal en gang hvert år erklære overfor kommunen, at de er bekendt med reglerne omkring indhentelse af børneattester samt at reglerne efterleves.
Kommunen må ikke jf. Folkeoplysningsloven udlåne lokaler/udbetale tilskud til foreninger/aftenskoler, der ikke overholder disse regler.

Øvrige ansøgninger og puljeansøgninger – indsendes og behandles løbende.

Al henvendelse til Kultur og Fritid bedes ske via kulturogfritid@kerteminde.dk eller pr. tlf. 6515 1533.

 

Frivilligcenter Kerteminde Kommune kan være behjælpelig med oprettelse af nye foreninger, generel foreningsvejledning, vejledning i brug af Conventus, rådgivning omkring puljeansøgninger og øvrige foreningsspørgsmål. Frivilligcentret kan kontaktes på tlf. 4044 6859 eller info@frivilligcenterkerteminde.dk

Retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen 2018:

Puljen kan søges af:

- foreninger

- aftenskoler

- institutioner

 

Der ydes tilskud til:

- nye initiativer

- udviklingsarbejder

- tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper

- tiltag, beregnet til fastholdelse af børn og unge i foreningslivet

- tværgående tilbud

- etablering af nye foreninger

 

Der ydes ikke tilskud til:

- tilbud, der har et kommercielt sigte

- tilbud, der hører under en anden lovgivning

- enkeltpersoner

- bespisning/forplejning

- anskaffelse af it-udstyr til bestyrelser

 

Ansøgningsfrister:

Ansøgninger vedlagt budget behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgning indsendes på mail kulturogfritid@kerteminde.dk senest 14 dage før udvalgsmøderne.

 

Regnskab:

Senest 3 måneder efter aktivitetens/projektets afslutning, skal der aflægges regnskab for de midler, der er anvendt til aktiviteten/projektet. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales. Regnskab indsendes på mail kulturogfritid@kerteminde.dk

 

Retningslinjer for Træner- og Lederuddannelsespuljen 2018:

Der ydes tilskud til foreningens udgifter til uddannelse af frivillige instruktører, trænere og ledere.

 

Tilskud fra puljen forudsætter:

- at kurset har et relevant og fagligt indhold

- at træneren/instruktøren/lederen gennem sin deltagelse på kurset dygtiggør sig i forhold til at varetage sin funktion i foreningen til gavn for foreningen og dens medlemmer.

Tilskud ydes med op til 500 kr. pr. kursus eller svarende til kursusprisen (for kurser under 500 kr.).

Til weekendkurser, uddannelseslejre og længerevarende kursusforløb ydes støtte med max. 500 kr. i alt.

 

Der ydes ikke tilskud til:

- foredrag

- events

- konferencer

 

Ansøgning og udbetaling:

Ansøgning sker efter først-til-mølle princippet. Ansøgning sker via ansøgningsskemaer.

1. Der skal indsendes forhåndsansøgning – dvs. at der allerede ved tilmeldingen til kurset skal indsendes ansøgning vedlagt kursusbeskrivelse og navn på den tilmeldte deltager.

2. Når kurset er afviklet og betalt, indsendes anmodning om at få udbetalt det bevilgede tilskud vedlagt kvittering for betalt kursusafgift.

Forhåndsansøgning og anmodning om udbetaling af tilskud indsendes på mail til kulturogfritid@kerteminde.dk

Såfremt foreningen ikke har indsendt en forhåndsansøgning, kan der ikke forventes udbetalt tilskud til kurset. Ansøgning kan kun imødekommes, såfremt der er midler tilbage i puljen på ansøgningstidspunktet. Det kan derfor anbefales, at indsende forhåndsansøgningen så tidligt på året som muligt.”

Ansøgningsskemaet findes nederst på siden i "de blå bjælker".

Pulje til foreningsudvikling/rekruttering af frivillige.

Puljens formål:

Med puljen ønsker Folkeoplysningsudvalget, at støtte op omkring:

- foreningslivet, aftenskolerne og frivilligheden i kommunen

- initiativer/projekter der kan bidrage til generel udvikling af foreningen/aftenskolen

- initiativer til rekruttering/fastholdelse af frivillige, trænere, undervisere mm.

- netværksdannelse i lokalområdet og på tværs af idrætsgrene/aktivitetsområder

- netværksdannelse for ledere, trænere, stævneledere o. lign (herunder bestyrelsesudvikling)

- initiativer/tiltag der kan gøre det lettere, at være frivillig

Med puljen er det ønsket at støtte op omkring fokusområder og mål i den kommende Kultur-, Fritids og Idrætspolitik.

 

Hvad kan der gives tilskud til?

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en konkret vurdering, om ansøgningen ligger inden for puljens formål.

Folkeoplysningsudvalget har desuden mulighed for selv at afholde arrangementer eller iværksætte tiltag i hht. puljens formål.

 

Hvad kan der ikke gives tilskud til?

- tilbud, der har et kommercielt sigte

- enkeltpersoner

- bespisning/forplejning

- anskaffelse af it-udstyr til bestyrelser

 

Ansøgningsfrister:

Ansøgninger vedlagt budget behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgning indsendes på mail kulturogfritid@kerteminde.dk senest 14 dage før udvalgsmøderne.

 

Regnskab:

Senest 3 måneder efter aktivitetens/projektets afslutning, skal der aflægges regnskab for de midler, der er anvendt til aktiviteten/projektet. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales.

Regnskab indsendes på mail kulturogfritid@kerteminde.dk

 

Retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen

Puljen kan søges af:

- foreninger
- aftenskoler
- institutioner

Der ydes tilskud til:

- nye initiativer
- udviklingsarbejder
- tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper
- tiltag, beregnet til fastholdelse af børn og unge i foreningslivet
- tværgående tilbud
- etablering af nye foreninger

Der ydes ikke tilskud til:

- tilbud, der har et kommercielt sigte
- tilbud, der hører under en anden lovgivning
- enkeltpersoner
- bespisning/forplejning
- anskaffelse af it-udstyr til bestyrelser

Tilskud kan ydes med følgende max. beløb:

•etablering af nye foreninger op til 3.000 kr.
•arrangementer op til 3.000 kr.
•øvrige initiativer, tiltag og tværgående samarbejder mm. efter behov.

Ansøgning:

Ansøgninger vedlagt budget behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget.
Der søges via de blå bjælker nedenfor - "Ansøgningsskema til Start- og Udviklingspuljen.

Regnskab:

Senest 3 måneder efter aktivitetens/projektets afslutning, skal der aflægges regnskab for de midler, der er anvendt til aktiviteten/projektet. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales.

Regnskabsskema kan findes via de blå bjælker nederst på denne side.

 

Retningslinjer til puljen Åben Skole

I Kerteminde Kommune ønsker vi at understøtte folkeskolereformens mål om at folkeskolen i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage f.eks. idræts-, kultur- og foreningslivet i skolelivet.
Ud over at fremme folkeskolens fag og formål skal samarbejdet fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet og erhvervslivet rummer. Dette skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til, hvad det danske samfund byder på.

For at tilskønne til og understøtte aftenskolernes og foreningernes medvirken ved samarbejder omkring ”Den Åbne Skole” er der afsat midler til en pulje, hvorfra foreninger og aftenskoler i Kerteminde Kommune skal kunne søge om tilskud fra i forbindelse med foreningernes samarbejder omkring ”Den Åbne Skole”.
Det er en forudsætning for støtte fra puljen, at forløbet er planlagt sammen med skolen.
Det er en forudsætning for støtte fra puljen, at lærer og aftenskole/forening sammen forestår undervisningen.

Foreninger og aftenskoler kan modtage tilskud fra puljen til:
- Udstyr og materialer.
- Foreningens medvirken ved aktiviteten/forløbet.


1. Tilskud til udstyr og materialer:
Der kan ydes tilskud til foreningens/aftenskolens udgifter til anskaffelse af nødvendige materialer eller udstyr til brug i forløbet.
- Dog max. op til 5.000 kr. pr. forløb.
- De ansøgte udgifter skal kunne dokumenteres f.eks. via faktura eller lign.
- Der ansøges om tilskuddet på skemaet ”aftale om samarbejde”.
- Skemaet indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen inden aktiviteten/forløbet påbegyndes.


2. Tilskud til foreningens medvirken (planlægning, forberedelse, gennemførelse og evaluering):
Der kan ydes et på forhånd aftalt tilskud til aftenskolen/foreningen med følgende beløb:
- Enkeltstående aktiviteter/undervisningsgange: 500-1.000 kr. pr. gang.
- Løbende aktiviteter/undervisningsforløb: 1.000-5.000 kr. pr. forløb.
- Længerevarende projekter og forløb: 5.000-10.000 kr. pr. forløb
- Et eventuelt tilskud udbetales direkte til foreningen – ikke til privatpersoner.
- Det er op til foreningen hvad de ønsker at anvende tilskuddet til og der skal ikke aflægges regnskab for anvendelsen af tilskuddet. Vælger foreningen at udbetale en del af tilskuddet til den frivillige træner/underviser, der har forestået aktiviteten/deltaget i forløbet henledes opmærksomheden på reglerne for beskatning.
- Dette tilskud kan ikke søges såfremt aftenskolen/underviseren/træneren samtidig modtager lønkompensation eller tilskud til dækning af lønudgifter til aftenskoleundervisere via anden pulje.
- Der søges om tilskuddet på skemaet ”aftale om samarbejde”.Skemaet indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen inden aktiviteten/forløbet påbegyndes.
- Ydes der lønkompensation til underviseren eller gives tilskud til aftenskolens lønudgifter til undervisere via Børn- og Skoleudvalgets pulje, kan der ikke samtidigt søges om tilskud til foreningens medvirken i aktiviteten/forløbet via denne pulje.


Øvrige muligheder for tilskud til samarbejde omkring ”Den Åbne Skole”:
3. Refusion af løntab til lønmodtagere/dækning af aftenskolernes lønudgifter:

For at tilskynde, at så mange trænere, ledere og undervisere som muligt får mulighed for at medvirke i/omkring samarbejdet, er det muligt at yde lønkompensation til frivillige, i arbejdsforhold, som medvirker ved aktivitets- eller undervisningsforløb i forbindelse med ”Den Åbne Skole”. En medarbejder kan således ”frikøbes” fra arbejdspladsen til medvirken i forløbet.

Det aftalte beløb påføres skemaet ”aftale om samarbejde” og aftales mellem skole og pågældende aktør inden aktiviteten/forløbet påbegyndes. Det er en forudsætning for tilskud fra puljen at forløbet/aktiviteten er tilrettelagt i samarbejde med skolen. Skolen indsender ansøgning om tilskud via skemaet til Skole- og dagtilbudsafdelingen.

Der kan ydes dækning af de på forhånd aftalte lønudgifter for aftenskoleundervisere i forbindelse med aftenskolers samarbejde omkring ”Den Åbne Skole”.
Der ydes et tilskud pr. undervisningslektion (45 min) svarende til KL´s timesats for aftenskoleundervisning. Tilskuddet udbetales til aftenskolen til brug ved aflønning af underviseren. Det aftalte beløb påføres skemaet ”aftale om samarbejde”. Skolen indsender ansøgning om tilskud via skemaet til Børn- og Skoleafdelingen.

En forening kan modtage tilskud 1+tilskud 2.
En aftenskole kan modtage tilskud 1+tilskud 2 eller tilskud 1+tilskud 3.
Tilskud 2 og 3 kan ikke kombineres for hverken aftenskoler eller foreninger.


Fælles bestemmelser:
- Skole og forening indgår en aftale omkring samarbejdet. I aftalen anføres det, om og i hvilket omfang der bliver brug for lønkompensation/tilskud til aftenskoleundervisere, tilskud til materialer og udstyr i forbindelse med forløbet samt om foreningen ønsker at søge om tilskud til foreningens medvirken i forløbet.
- Som udgangspunkt skal foreningsinstruktør og lærer sammen forestå undervisningen, og det er en forudsætning, at skoleleder og foreningsansvarlig har godkendt aftalen.
- Hvis skolen udebliver fra en aftale med foreningen modtager foreningen betaling for gennemført forløb. Hvis foreningen udebliver fra en aftale, betaler skolen ikke for gennemført forløb.
- Puljen kan søges løbende. Ansøgning indsendes i god tid inden forløbet påbegyndes.
- Der skal ikke aflægges regnskab. Men eventuelle bilag og anden dokumentation i forbindelse med indgåelse af samarbejdet, skal opbevares i foreningen og kunne fremvises, hvis tilskuddet udtages til stikprøvekontrol eller revisionen ønsker det.
- Foreningen indsender skemaet ”aftale om samarbejde” til Kultur- Fritidsafdelingen inden forløbet påbegyndes. Ansøgningen om tilskud behandles og der udsendes en bevillingsskrivelse til foreningen. Tilskud udbetales når forløbet er gennemført/afsluttet efter anmodning fra foreningen.

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus pr. 1.1.2018.
Se nedenstående link, hvor foreningens tilskudsbeløb for 2018 fremgår.

Tilskuddene udbetales til de foreninger, der har afleveret deres regnskab og erklæring på børneattest jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.

Såfremt I ikke har modtaget tilskuddet pr. 15/6 så skyldes det, at vi mangler enten regnskab eller erklæring om indhentelse af børneattest fra jer.
Tilskuddet udbetales ikke, før vi har modtaget begge dele fra jer.

Har I afleveret regnskab og erklæring på børneattest og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Tilskudsberegning 2018

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus.
Se nedenstående link i forhold til den faktor foreningen befinder sig i. Bemærk at nogle foreninger godt kan befinde sig i flere faktorer afhængig af, hvilken aktivitet medlemstallene er indberettet i.

Tilskuddene er udbetalt til de foreninger, der har afleveret deres regnskab og erklæring på børneattest jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.
Har I afleveret regnskab og erklæring på børneattest og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Tilskudsberegning 2017

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus. 
Se nedenstående link i forhold til den faktor foreningen befinder sig i. Bemærk at nogle foreninger godt kan befinde sig i flere faktorer afhængig af, hvilken aktivitet medlemstallene er indberettet i.

Tilskuddene er udbetalt til de foreninger, der har afleveret deres regnskab jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.
Har I afleveret regnskab og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus. Folkeoplysningsudvalget har den 24. juni 2015 godkendt tilskudsberegningen.
Se nedenstående link i forhold til den faktor foreningen befinder sig i. Bemærk at nogle foreninger godt kan befinde sig i flere faktorer afhængig af, hvilken aktivitet medlemstallene er indberettet i.

Faktor 1, 2015

Faktor 2, 2015

Faktor 3, 2015

Tilskuddene er udbetalt til de foreninger, der har afleveret deres regnskab jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.
Har I afleveret regnskab og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Ansøg om lokaletilskud til foreninger

Skema til forhåndsansøgning lokaletilskud vedligeholdelseudgifter

Ansøgningsskema træner og lederuddannelse

Vedtægter for folkeoplysning

Folkeoplysnings politik

Kultur- Fritids- og Idrætspolitik