Information om statslige hjælpepakker og tiltag med COVID-19 på Kultur- og Fritidsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget i besluttede på deres møde mandag den 11. maj 2020 at følge anbefalingerne fra Kulturministeriet. Ministeriets anbefalinger sætter en ramme for, hvordan man håndterer kultur- og fritidslivet og de mange udfordringer, der er i forbindelse med nedlukningen i forhold til at mindske smittespredningen fra Coronavirus.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede dermed at udbetale tilskud til forenings- og aftenskoleområdet som normal praksis. Dette indebærer:

  • Fastholdelse af det normale tilskud til aftenskolers lærertimer, som kan dokumenteres udbetalt i forbindelse med nedlukningsperioden.
  • At folkeoplysende foreninger og aftenskoler opretholder tilskud til lokaler på samme niveau, som hvis de havde anvendt deres bookede lokaler under nedlukningsperioden. Med bookede lokaler menes dokumenterede sæsonbookinger med tilmeldinger.
     

Der udover besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at arrangementer, der har fået tilskud fra Kultur- og Fritidspuljen i 2020, beholder tilskuddet såfremt arrangementet kan gennemføres senere på året.

Herunder har vi forsøgt at lave et overblik over de statslige hjælpepakker og tiltag i forbindelse med COVID-19 målrettet foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner.
 

Pulje til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter i forbindelse med COVID-19

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er blevet enige om at give borgerne bedre mulighed for at dyrke kultur- og naturoplevelser i sommermånederne. Foreninger kan derfor få støtte til at nedsætte deltagerbetalingen på sommeraktiviteter 50 % i perioden 27. juni til og med 9. august 2020. 

Aftalen omfatter bl.a. en rabatordning på halv pris på billetter til en række kulturoplevelser og puljer til idræt, foreningsliv, til aktiviteter for at opleve levende kunst og kultur og en ekstrabevilling til sommeraktiviteter på højskolerne. Endvidere gives der refusion for 25 % af deltagerprisen på organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) for børn under 18 år af max. 1 uges varighed, som udbydes med 25 % rabat i skolernes sommerferie i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020.

Følgende arrangører er omfattet af ordningen med 50 % refusion på entrebilletter:
Foreninger, som udbyder kultur- og idrætsaktiviteter, museer, kunsthaller, spillesteder, orkestre og andre koncertudbydere med siddende publikum, teatre, Folkeuniversitetet, videnspædagogiske aktivitetscentre, som er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet, zoologiske anlæg (herunder akvarier), som er godkendt af Fødevarestyrelsen, cirkusser, revyer, slotte og herregårde.

Følgende arrangører er omfattet af ordningen med 25 % refusion på deltagerbetaling:
Organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) for børn under 18 år.Fristen er den 9. september 2020.

Læs mere om krav og kriterier og søg tilskud

Formålet med puljen er at mindske ensomhed og mistrivsel blandt sårbare, udsatte og ældre borgere under corona-krisen. Puljen giver tilskud til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, der forøger livskvaliteten for sårbare, udsatte og ældre og dermed bidrager til at hjælpe disse borgere igennem krisen. Puljen er i alt på 19,4 mio. kr.

Puljen kan søges på to måder:

Mindre projekter (10.000-50.000 kr.) med løbende ansøgningsfrist

Ansøgere kan søge tilskud på 10.000-50.000 kr. til mindre projekter. For disse projekter er ansøgningsfristen løbende, indtil de 5 mio. kr., som er afsat til mindre projekter, er forbrugt. Der kan dog senest søges den 1. oktober 2020. Ansøgningerne bliver behandlet løbende.
 
Læs mere om krav og kriterier til mindre projekter og søg tilskud

Større projekter (51.000-2.000.000 kr.) med ansøgningsfrist den 8. juni og den 1. september 2020

Ansøgere kan søge tilskud på 51.000-2.000.000 kr. til større projekter, der kommer et større antal borgere til gode. Der er afsat 14,4 mio. kr. til større projekter. For disse projekter er der ansøgningsfrist den 8. juni og den 1. september 2020.

Læs mere om krav og kriterier til større projekter og søg tilskud


 

Du kan få kompensation, hvis du har måtte aflyse eller udskyde et større arrangement. Det kan også være, at du har måtte ændre dit arrangement væsentligt og fx afholde det med færre eller helt uden deltagere/tilskuere. I så fald kan du også ansøge om kompensation.

Arrangementsordningen er forlænget, så den gælder for arrangementer i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020. Arrangementsordningen er også udvidet, så den gælder for flere arrangementer, der iblandt at have 350 eller flere samtidige deltagere.

De nærmere vilkår for udvidelsen bliver fastlagt ved Folketingets endelige godkendelse. Der arbejdes pt. på at udarbejde et opdateret ansøgningsskema, og du kan finde mere info via nedenstående links:

Få hjælp, hvis du har aflyst eller udskudt et større arrangement

 

Regeringen har sammen med Folketingets partier afsat 141 mio. kr. til hjælp til højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitet. Der kan søges om kompensation for tabt deltagerbetaling på op til 90 pct.

Puljens formål er at kompensere foreninger for tab af deltagerbetaling i perioden fra d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juli 2020, som følge af nedlukning af aktiviteter i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af Covid-19 smitte.

Ordningen omfatter alle aktiviteter, dog kompenseres der ikke for tabt deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter. Støtte fra puljen vil blive reduceret med værdien af den støtte, der ydes af andre ordninger, som er omfattet af øvrige hjælpepakker.

Bemærk at ordningen netop er blevet forlænget frem til den 8. juli 2020 og fristen er 6. august 2020.

Læs mere om krav og kriterier og søg tilskud

 

Nødlidende kulturinstitutioner og sæsonbetonede scenekunstvirksomheder, som falder igennem de øvrige hjælpepakker, der er lavet under COVID-19, kan søge hjælp i puljen.

Nødpuljen ydes til publikumsrettede kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, der kan kompenseres for produktionsudgifter til forestillinger og udstillinger mv., dog maksimalt 80 pct. af udgifterne.

Endelig sikrer nødpuljen, at nødlidende revyer og lignende, som ikke er omfattet af den generelle arrangementspulje, kan kompenseres for op til 80 pct. af de udgifter, der knytter sig til perioden fra den 9. marts til d. 31. august 2020.

Kompensationsordningen vil blive administreret af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet for de aktører, som primært er offentligt finansierede arrangører af kultur- og idrætsarrangementer.

Læs mere om krav og kriterier og søg tilskud

Arrangører af landsindsamlinger, som skulle have været afviklet i perioden 1. marts – 31. marts 2020, men er blevet aflyst, eller hvor betingelserne for afviklingen er væsentligt ændret pga. COVID-19.

Arrangørerne kan søge kompensation for følgende:

  • Udgifter ved aflysning eller udskydelse til de landsindsamlinger (”hus- og gadeindsamlinger”), som har fået tilladelser til landsindsamlinger i marts 2020 af Indsamlingsnævnet.
  • Kompensationen vil omfatte afholdte udgifter til fx annoncering og andre udgifter målrettet den specifikke indsamling (foldere, forplejning til indsamlere mv.).

Såfremt der er udgifter til elementer, som kan anvendes ved en senere indsamling, vil disse ikke være omfattet af kompensationen. Kompensationen omfatter heller ikke den potentielle indtægt, som indsamlingen måtte have til formål.

Ansøg Kompensationsordning for arrangørers udgifter til landsindsamlinger:

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/kompensationsordning-for-arrangoerers-udgifter-til-landsindsamlinger-i-marts-2020-som-foelge-af-forans/

Professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede. Din indkomst fra kunstnerisk virke kan være sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed. Du har mulighed for at søge den midlertidig kunststøtteordning for tabt indtægt fra dit kunstneriske virke som følge af COVID-19. Du kan søge om støtte for tabt indtægt for enten 3 eller 4 måneder:

For perioden 9. marts - 8. juni 2020

For perioden 9. marts - 8. juli 2020

Du kan søge ordningen, hvis du er professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder.

Bemærk, at Erhvervsstyrelsen også har kompensationsordninger til freelancere og selvstændige, som kan være relevant for nogle kunstnere at søge, og vi anbefaler, at du tjekker, om denne ordning passer bedre til dine indkomstforhold mv. Det er op til den enkelte ansøger at vurdere, hvilken ordning det giver mest mening at søge. Det er ikke muligt at få støtte fra begge ordninger.

Du har nu mulighed for at søge om støtte til tabte kunstneriske indtægter for den nye periode 9. marts til d. 8. juli 2020, eller du kan vælge at fastholde din gamle ansøgning.

Læs mere om krav og kriterier og søg tilskud

Hvis du forventer et fald i din virksomheds omsætning, kan du ansøge om kompensation til dækning af dine faste omkostninger.

Ordningen er åben for ansøgninger frem til 31. august 2020.

Din virksomhed skal have et dansk CVR-nr., være etableret senest 9. marts 2020 og have faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020. Desuden skal du som følge af coronavirus/covid-19:

  • forvente et fald i omsætningen på mindst 35 % i hele perioden eller
  • i en periode have haft forbud mod at holde forretningen åben.

Ansøgningsfrist er 31. august 2020.

Læs mere om krav og kriterier og søg tilskud

 

Har man fået udbetalt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, så skal man være opmærksom på følgende: 

Hvis man har modtaget tilskud til et projekt eller aktivitet og får brug for at udsætte eller ændre projektet som følge af Coronavirus/Covid19, skal man kontakte Slots- og Kulturarvsstyrelsen. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet brevet med tilsagn.

Hvis tilskuddet er fra Statens Kunstfond, så læs mere på kunst.dk om aflyste/udsatte aktiviteter

En række myndigheder har også informationer om COVID-19.

På ’Coronavirus/covid-19 i Danmark’ finder du myndighedernes samlede information omkring COVID-19.