Information om statslige hjælpepakker og tiltag med COVID-19 på Kultur- og Fritidsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget i besluttede på deres møde mandag den 11. maj 2020 at følge anbefalingerne fra Kulturministeriet. Ministeriets anbefalinger sætter en ramme for, hvordan man håndterer kultur- og fritidslivet og de mange udfordringer, der er i forbindelse med nedlukningen i forhold til at mindske smittespredningen fra Coronavirus.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede dermed at udbetale tilskud til forenings- og aftenskoleområdet som normal praksis. Dette indebærer:

  • Fastholdelse af det normale tilskud til aftenskolers lærertimer, som kan dokumenteres udbetalt i forbindelse med nedlukningsperioden.
  • At folkeoplysende foreninger og aftenskoler opretholder tilskud til lokaler på samme niveau, som hvis de havde anvendt deres bookede lokaler under nedlukningsperioden. Med bookede lokaler menes dokumenterede sæsonbookinger med tilmeldinger.
     

Der udover besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at arrangementer, der har fået tilskud fra Kultur- og Fritidspuljen i 2020, beholder tilskuddet såfremt arrangementet kan gennemføres senere på året.

Herunder har vi forsøgt at lave et overblik over de statslige hjælpepakker og tiltag i forbindelse med COVID-19 målrettet foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner.
 

En ny aftale med ekstra penge til at skabe nye partnerskaber, gør det muligt for kultur-, idræts- og foreningslivet og højskolerne at hjælpe de mest sårbare grupper gennem Corona-krisen.

Ved en politisk aftale på social- og indenrigsministerens område om tiltag for svage og sårbare grupper indgår en pulje på 10 mio. kr. under Kulturministeriet, som kan søges af kulturinstitutioner, højskoler og foreninger og organisationer på kulturområdet bredt, til nye samarbejdsprojekter omkring udsatte gruppers deltagelse i kulturlivet.

I aftalen indgår også etablering af nye partnerskaber med bl.a. aktører fra kultur, idrætten og foreningerne som skal overvåge situationen og komme med forslag til initiativer, der hjælper hhv. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede igennem og efter den isolation, som Covid-19 skaber. Ligeledes er der i aftalen indarbejdet 5 mio. kr. som kan søges af bl.a. organisationer, idrætsforeninger og spejderne til hjælp til sommerlejre og aktiviteter for udsatte børn og familier.

Det er endnu kun sidstnævnte, som er udmøntet i en pulje. Puljen kan søges her: Ansøgningspuljen til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer

For mere information om aftalen: Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19

Du kan få kompensation, hvis du har måtte aflyse eller udskyde et større arrangement. Det kan også være, at du har måtte ændre dit arrangement væsentligt og fx afholde det med færre eller helt uden deltagere/tilskuere. I så fald kan du også ansøge om kompensation.

Arrangementsordningen er forlænget, så den gælder for arrangementer i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020. Arrangementsordningen er også udvidet, så den gælder for flere arrangementer, der iblandt at have 350 eller flere samtidige deltagere.

De nærmere vilkår for udvidelsen bliver fastlagt ved Folketingets endelige godkendelse. Der arbejdes pt. på at udarbejde et opdateret ansøgningsskema, og du kan finde mere info via nedenstående links:

Få hjælp, hvis du har aflyst eller udskudt et større arrangement

Aftale om forlængelse og udvidelse af kompensationsordning til arrangør

Regeringen har sammen med Folketingets partier afsat 141 mio. kr. til hjælp til højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitet. Der kan søges om kompensation for tabt deltagerbetaling på op til 90 pct.

Puljens formål er at kompensere foreninger for tab af deltagerbetaling i perioden fra d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juli 2020, som følge af nedlukning af aktiviteter i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af Covid-19 smitte.

Ordningen omfatter alle aktiviteter, dog kompenseres der ikke for tabt deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter. Støtte fra puljen vil blive reduceret med værdien af den støtte, der ydes af andre ordninger, som er omfattet af øvrige hjælpepakker.

Bemærk at ordningen netop er blevet forlænget frem til den 8. juli 2020 og fristen er 6. august 2020.

Man kan søge på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Ansøg om kompensation for aftenskoler

Nødlidende kulturinstitutioner og sæsonbetonede scenekunstvirksomheder, som falder igennem de øvrige hjælpepakker, der er lavet under COVID-19, kan søge hjælp i puljen.

Nødpuljen ydes til publikumsrettede kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, der kan kompenseres for produktionsudgifter til forestillinger og udstillinger mv., dog maksimalt 80 pct. af udgifterne.

Endelig sikrer nødpuljen, at nødlidende revyer og lignende, som ikke er omfattet af den generelle arrangementspulje, kan kompenseres for op til 80 pct. af de udgifter, der knytter sig til perioden fra den 9. marts til d. 31. august 2020.

Kompensationsordningen vil blive administreret af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet for de aktører, som primært er offentligt finansierede arrangører af kultur- og idrætsarrangementer.

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside om hjælp til kulturinstitutioner og revyer. 

Arrangører af landsindsamlinger, som skulle have været afviklet i perioden 1. marts – 31. marts 2020, men er blevet aflyst, eller hvor betingelserne for afviklingen er væsentligt ændret pga. COVID-19.

Arrangørerne kan søge kompensation for følgende:

  • Udgifter ved aflysning eller udskydelse til de landsindsamlinger (”hus- og gadeindsamlinger”), som har fået tilladelser til landsindsamlinger i marts 2020 af Indsamlingsnævnet.
  • Kompensationen vil omfatte afholdte udgifter til fx annoncering og andre udgifter målrettet den specifikke indsamling (foldere, forplejning til indsamlere mv.).

Såfremt der er udgifter til elementer, som kan anvendes ved en senere indsamling, vil disse ikke være omfattet af kompensationen. Kompensationen omfatter heller ikke den potentielle indtægt, som indsamlingen måtte have til formål.

Ansøg Kompensationsordning for arrangørers udgifter til landsindsamlinger:

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/kompensationsordning-for-arrangoerers-udgifter-til-landsindsamlinger-i-marts-2020-som-foelge-af-forans/

Har man fået udbetalt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, så skal man være opmærksom på følgende: 

Hvis man har modtaget tilskud til et projekt eller aktivitet og får brug for at udsætte eller ændre projektet som følge af Coronavirus/Covid19, skal man kontakte Slots- og Kulturarvsstyrelsen. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet brevet med tilsagn.

Hvis tilskuddet er fra Statens Kunstfond, så læs mere på kunst.dk om aflyste/udsatte aktiviteter

En række myndigheder har også informationer om COVID-19.

På ’Coronavirus/covid-19 i Danmark’ finder du myndighedernes samlede information omkring COVID-19.