Nye retningslinjer for aftenskoletilskud:


Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)

Tilskud ydes til godkendte folkeoplysende foreningers – folkeoplysende aftenskolevirksomhed.
Der ydes tilskud til udgifter til:
-       Undervisning
-       Studiekredse
-       Foredragsvirksomhed
-       Debatskabende arrangementer
-       Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.

Tilskud forudsætter at der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne- dog med undtagelse af de debatskabende arrangementer, hvor deltagerbetaling kan udelades.

Der ydes ikke tilskud til:
-       Formelt kompetencegivende undervisning.
-       Undervisning, studiekredse og foredrag om emner, der ikke er tilskudsberettigede jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 5.

Formkrav:
Den folkeoplysende virksomhed skal være etableret af en folkeoplysende forening med vedtægt, der skal indeholde oplysning om:
-       Foreningens formål.
-       Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
-       Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
-       Foreningens hjemsted.
-       Betingelser for medlemskab.
-       Tegningsret for foreningen.
-       Procedure for vedtægtsændringer.
-       Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

Ansøgning om tilskud:
Ansøgning om tilskud til undervisning mv. sker for et kalenderår ad gangen. 
Kultur og Fritid udsender hvert år ansøgningsskemaer til aftenskolerne med angivelse af ansøgningsfrist. Ansøgningsfrist er primo november.
Aftenskolen angiver det kommende års forventede lønudgifter til:
-       Almindelig undervisning
-       Handicap undervisning
-       Instrumental undervisning
-       Foredrag
Udgifterne opgøres særskilt på hver undervisningstype og på hhv. lærerløn og lederløn.
Ansøgning foretages på baggrund af indeværende års forventede samlede lønudgifter.
Aftenskoler der ønsker at op-/nedjustere aktivitetsniveauet har mulighed for at ansøge om dette, såfremt det kan rummes indenfor den samlede tilskudsramme. 
Ved eventuelle afvigelser, anføres +/- beløb samt begrundelse herfor på ansøgningsskemaet.

Aftenskoler, hvor kommunen varetager aflønning mm. af ledere og lærere, får tilsendt et ansøgningsskema, hvorpå aftenskolen anfører det forventede timetal for det kommende år. Skemaet udfyldes i samarbejde med Kultur og Fritid, som kan indhente tal fra lønsystemet til brug ved udfyldelsen. 
Ønsker aftenskolen at op-/nedjustere aktivitetsniveauet i forhold til indeværende års forventede forbrug, har aftenskolen mulighed for at ansøge om dette, såfremt det kan rummes indenfor den samlede tilskudsramme. 
Ved eventuelle afvigelser, anføres +/- timetal samt begrundelse herfor på ansøgningsskemaet.
Kultur og Fritid udarbejder oversigt med forslag til fordeling af årets tilskudsramme mellem aftenskolerne. Tilskudsfordelingen forelægges for Folkeoplysningsudvalget til godkendelse.

Tilskuddets beregning og udbetaling.
Det maksimale tilskud til løn og udgifter til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer kan ikke overstige:
-       1/3 til almen undervisning, studiekreds og foredragsvirksomhed.
-       8/9 til undervisning for deltagere med handicap i relation til et konkret emne.
-       5/7 til instrumentalundervisning.

Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kravet om deltagerbetaling fraviges.
De særlige tilskud til handicapundervisning og instrumentalundervisning forudsætter, at undervisningen gennemføres på små hold.
Tilskud til blandede hold af deltagere med og uden handicap fordeles forholdsmæssigt mellem de to grupper med tilskud på henholdsvis 8/9 og 1/3.
Løn til lærere, ledere, feriepenge, sygedagpenge og ATP m.v. skal følge Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse.
Løntilskuddet ved foredrag kan højst beregnes som 6 x lærerlønsatsen med et maksimalt løntilskud på 1/3.
Alle fag og emner får samme tilskud, og foreningerne kan frit vælge emner og tilrettelæggelsesformer samt antal deltagere på de enkelte hold.

Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan undervisning for en bestemt afgrænset deltagerkreds
godkendes.
Der er mulighed for indgåelse af partnerskaber omkring løsning af konkrete opgaver.
Der er mulighed for at yde tilskud til personer uden dansk cpr.nr.

Det kommunale tilskud udbetales med halvdelen af beløbet, hhv. 1. februar og 1. august.

Omfordeling af tilskud:
Der kan foretages omfordeling af årets tilskud, når alle aftenskoler i efteråret har givet meddelelse om forventet tilskudsforbrug i indeværende år. Kultur og Fritid skriver ud til aftenskolerne når det er tid til omfordeling. Omfordeling foretages samtidig med ansøgning om tilskud for det kommende år.
Aftenskolerne indsender meddelelse om:
-       Årets forventede samlede lønudgifter (lederløn + lærerløn) på hver undervisningstype

Aftenskoler med kommunal lønkørsel, indsender meddelelse om forventet timetal for hver af årets sidste måneder. Kultur og Fritid foretager beregning af den forventede lønudgift for året til brug ved omfordelingen.

Kultur og Fritid udarbejder skema/oversigt til brug ved omfordelingen af tilskudsmidlerne.
Omfordeling foretages således at aftenskolens bevilling til undervisning/foredrag (de 90%) holdes op imod aftenskolens samlede forventede lønudgifter (100%) Differencen der fremkommer indikerer om, aftenskolen skal afgive eller have tilført midler. 10% puljen til debatskabende arrangementer opgøres særskilt. 
Omfordelingen godkendes af Folkeoplysningsudvalget.
Efter godkendelsen af omfordelingen udsendes et nyt reguleret tilskudstilsagn til aftenskolerne, som er gældende i forhold til regnskabsaflæggelsen. Der foretages regulering af såvel tilskud til undervisning som 10% pulje midler (debatskabende arrangementer).

Regnskabsaflæggelse/afregning af tilskud:
Kultur og Fritid udsender ved årets begyndelse et afregningsskema til aftenskolerne, som skal benyttes til regnskabsaflæggelsen for året før.

Aftenskoler med egen lønkørsel udfylder selv afregningsskemaet.
Aftenskoler med kommunal lønkørsel får tilsendt et udfyldt skema til underskrift. Dog skal aftenskolen selv påføre oplysning om deltagerbetalingens størrelse, samt forbrug af 10% puljen (debatskabende arrangementer)

Kultur og Fritid foretager beregning af om aftenskolerne har forbrugt det bevilgede tilskud eller om der skal ske tilbagebetaling af ikke-forbrugte midler.
Beregningen foretages således, at aftenskolens bevilling til undervisning (de 90%) sammenholdes med aftenskolens faktiske lønudgifter til leder- og lærerløn (100%). Der aflægges særskilt regnskab for 10% puljen, som derfor opgøres særskilt.
Opgørelsen over aftenskolernes tilskudsforbrug kontra tilskudsbevilling - herunder krav om tilbagebetaling forelægges til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

Regnskab, revision og tilbagebetaling.
Aftenskolen aflægger regnskab for anvendelse af tilskuddet, herunder deltagernes
samlede egenbetaling.
Regnskabet skal underskrives af revisor og samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Regnskabet indsendes til Kultur og Fritid senest den 1. marts året efter.

Regnskabet skal dokumentere, at foreningen og tilskudsmodtagerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler der er fastsat i medfør heraf.

Beløb der ikke er anvendt i hht. loven og disse regler, skal tilbagebetales.