Som sygemeldt medarbejder har du mulighed for, sammen med din arbejdsgiver og Kerteminde Kommune, at igangsætte en række aktiviteter og støtteordninger i forbindelse med fastholdelse på arbejdspladsen.

Rundbordssamtalen er en hjælp til så tidligt som muligt - og gerne inden en sygemelding, at finde ud af, hvordan du som syg medarbejder kan fastholde dit arbejde på trods af sygdommen.

Ved rundbordssamtalen samles du, din arbejdsgiver, Kerteminde Kommunes fastholdelseskonsulent og eventuelt en tillidsrepræsentant og/eller egen læge for af finde ud af, hvordan du kan fortsætte i dit arbejde/på arbejdsmarkedet.

Rundbordssamtalen sikrer, at de involverede parter kommer hele vejen rundt om din situation som sygdomsramt, og giver mulighed for at lægge en konkret plan for, hvordan du bedst kommer igennem en svær periode.

Alle involverede parter kan tage initiativ til en rundbordssamtale.

Kontakt Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam på: fast-track@kerteminde.dk

Ved en sygemelding behøver du ikke enten at være på arbejde eller være fuldt sygemeldt.

Delvis syge- / raskmelding kan benyttes, hvis du kan arbejde på trods af sygdom, eller har behov for en gradvis tilbagevenden til arbejdet efter en sygeperiode.

Med delvis syge- eller raskmelding kan det aftales, at du kan være væk fra dit arbejde i et passende tidsrum om ugen. Det forbedrer mulighederne for at fastholde din tilknytning til arbejdspladsen – din arbejdsgiver får økonomisk kompensation for fraværstimerne.

For begge ordninger gælder det, at det ugentlige fravær på grund af sygdommen skal være på mindst fire timer. Perioden for ordningen er begrænset, og arbejdstiden optrappes gradvist.

En delvis sygemelding igangsættes, hvis du i en periode ikke kan arbejde på
fuld tid på grund af sygdom eller behandling.

En delvis raskmelding igangsættes, når du efter en sygeperiode kan arbejde
igen, men ikke på fuld tid.

Kontakt Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam på: fast-track@kerteminde.dk

Hvis du som sygdomsramt medarbejder har svært ved at blive i din jobfunktion uden visse ændringer/forbedringer, kan du og din arbejdsgiver søge støtte til hjælpemidler og indretning af arbejdsplads.
Det kan f.eks. være en rygstøttende kontorstol eller en specielt skærmet arbejdsstation.

Hjælpen skal kompensere for begrænsning i arbejdsevnen, og kan være af både fysisk, psykisk eller social karakter.

Hvis en du allerede er sygemeldt, kan hjælpemidler og ændret indretning af
arbejdspladsen være med til at få dig hurtigere tilbage i arbejde.

Kontakt Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam for rådgivning om hjælpemidler og arbejdspladsindretning. Ofte vil der også skulle tilknyttes f.eks. en ergoterapeut, som kommer ud på arbejdspladsen og guider i forhold arbejdsstillinger og bevilger relevante hjælpemidler.

Kontakt Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam på: fast-track@kerteminde.dk

Hvis du har øget fravær på grund af kronisk eller langvarig sygdom, kan du og din arbejdsgiver  – med Kerteminde Kommunes godkendelse – indgå en §
56-aftale.

Aftalen kan indgås, når du har væsentligt forøget fravær på grund af en
langvarig eller kronisk lidelse, og fraværet skønnes at omfatte mindst ti arbejdsdage
inden for et år. Aftalen gælder for to år ad gangen.

En aftale kan også i visse tilfælde indgås, hvis du skal indlægges eller behandles ambulant for en sygdom, samt ved fravær der skyldes genoptræning eller efterbehandling efter et sygdomsforløb.

Aftalen betyder, at din arbejdsgiver kan få dagpengerefusion fra den første fraværsdag.

I kan enten benytte selvbetjening på blanket dp 211 eller kontakte Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam på: fast-track@kerteminde.dk

Kerteminde Kommune kan yde støtte til en mentor, hvis det er afgørende for, at du som sygdomsramt (fysisk, psykisk eller socialt) kan fastholde dit job.

Formålet med mentorstøtten er at forbedre dine generelle kompetencer (fagligt og/eller socialt) i forhold til at kunne udføre en jobfunktion og evt. hjælpe dig til en god start i en ny jobfunktion på arbejdspladsen.

Mentoren vil være en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern person, der sørger for introduktion og oplæring i et omfang, der rækker ud over arbejdspladsens normale forpligtelser til introduktion og oplæring.

Kontakt Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam på: fast-track@kerteminde.dk

Det er muligt at søge om personlig assistancer, hvis du pga. en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov assistance til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver. Det kan dreje sig om arbejdsopgaver som fx at foretage tunge løft.

En personlig assistent hjælper med konkrete og praktiske opgaver, men må ikke
overtage egentlige arbejdsfunktioner, dvs. der er ikke tale om en ekstra medhjælper i virksomheden.

Der er også muligt, at søge om om personlig assistance, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende.

Kontakt Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam på: fast-track@kerteminde.dk

Du og din arbejdsgiver skal være opmærksom på betydningen af de sociale kapitler i overenskomsten ved et sygdomsforløb, hvor der kan være tale om, at din arbejdsevne fremadrettet vil være væsentligt og varigt nedsat.

Overenskomsternes sociale kapitler er de aftalemæssige rammer for fastholdelse af allerede ansatte og nyansættelse af personer med nedsat erhvervsevne m.v.

I forbindelse med pensions- og fleksjobreformen (2013) er brugen af de sociale kapitler blevet et krav i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere gennem etablering af et fastholdelsesfleksjob på hidtidige arbejdsplads.

En medarbejder med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne kan kun blive ansat i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, hvis pågældende har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår - samt at medarbejderen opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til fleksjob.

Aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder skal være skriftlig og indeholde oplysninger om, hvilke funktioner der er svære for medarbejderen at udføre, samt hvilke konkrete skånehensyn der er aftalt.

Det skal dokumenteres, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler henholdsvis på særlige vilkår.

Reglerne om fastholdelse gennem de sociale kapitler eller på særlige vilkår gælder ikke, hvis medarbejderen har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom fx en arbejdsulykke, og det er åbenbart formålsløst, at få medarbejderen tilbage i job på ordinære vilkår.

Kontakt Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam på: fast-track@kerteminde.dk

Det er muligt, at du som sygdomsramt medarbejder i samarbejde med din arbejdsplads, indgår en aftale om efteruddannelse i en periode, hvor du fx på grund af rygproblemer ikke må foretage tunge løft.

Din arbejdsgiver vil som oftest udbetale fuld løn imens (og modtage refusion
via ordningerne SVU eller VEU), og i stedet for en sygemelding, får du et kompetenceløft.