Du kan få personlig og pædagogisk støtte i dagligdagen med en hjemmevejleder eller en støtte-kontaktperson.

Individuel støtte kan gives til dig, hvis du har betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil sige at du, på grund af psykiske, fysiske eller sociale omstændigheder, har brug for særligt tilrettelagt støtte. Støtten gør det muligt for dig at få din hverdag til at fungere og fastholde egen bolig trods din funktionsnedsættelse.
Støtten gives altid ud fra en individuel vurdering og er fleksibel på den måde, at der kan ydes en massiv støtte i perioder med stort behov for støtte. Støtten aftager i takt med at du bliver bedre til at mestre eget liv.

For at få støtte skal du sammen med din sagsbehandler finde ud af, hvor meget støtte, du har brug for. Det er behovet, som bestemmer, om du kan få støtte eller hvor meget og hvilken støtte, du kan få. Derfor vil sagsbehandleren sammen med dig vurdere din funktionsevne.

Det er sagsbehandleren, som bevilger støtte, og støtten gives af uddannet personale.

Handleplan
Bevilges du praktisk støtte i hjem, tilbydes du sammen med din sagsbehandler, at lave en handleplan. I Kerteminde Kommune arbejdes der ud fra den rehabiliterende tilgang. Der udarbejdes sammen med dig et meningsgivende mål for den indsats, du er blevet tildelt. Der arbejdes i en tidsbegrænset periode mod opnåelse af dit mål, og der evalueres løbende, derfor tilpasses indhold af indsatsens løbende. Handleplanen skal sikre en målrettet og koordineret indsats ved at synliggøre mål og metode for indsatsen.

Handleplanen har samtidig til formål at styrke borgerens indflydelse på sagsbehandlingen og dermed bidrage til øget retssikkerhed.

Indsatsplan
Din hjemmevejleder / støttekontaktperson skal efterfølgende sammen med dig udarbejde en indsatsplan, som fortæller, hvordan I sammen skal arbejde for at nå handleplanens mål.

Formålet er, at du skal kunne mestre dit eget liv med mindst mulig støtte.
Indsatsen kan for eksempel hjælpe dig med:

  • at opretholde eller fastholde en god døgnrytme
  • at få overblik over og klare din egen økonomi
  • at etablere og fastholde kontakt til offentlige instanser
  • at opbygge og opretholde netværk
  • at du bliver bekendt med Kerteminde kommunes tilbud, som f.eks. Aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse.